Van het laatste oordeel

Dit is nummer 21 van de Ziekentroost.

Alwaar wij moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Dan zal Christus de schapen van de bokken scheiden. En de schapen worden aan Zijn rechterhand gesteld, die de lieflijke stem zullen horen: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, beërft dat Koninkrijk hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld. Daar zullen wij met grote vrijmoedigheid staan voor het aangezicht dergenen die ons benauwd hebben. Daar zullen wij blinken gelijk de zon, in het Rijk van onzen Vader. Daar zullen wij komen tot de menigte van de vele duizenden der engelen. Daar zullen wij met Hem heersen van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Zalig zijn zij die in het boek des levens geschreven zijn.

Ga naar ziekentroost 22: Sommige troostelijke uitspraken der Heilige Schrift, om in doodsnood te bidden
of ziekentroost 20: Van de verrijzenis der doden

Toon nummering: naast | in tekst | niet