Bijbelboeken

Deuteronomium

Het boek Deuteronomium is het 5e boek en bevat 959 verzen in 34 hoofdstukken.
Daarin komen 61 titels voor:

Hoofdstukken

Ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Titels

Deuteronomium 1 1 - 46 Kort verhaal van hetgeen Israël bejegend is in de woestijn
Deuteronomium 4 1 - 40 Mozes vermaant het volk tot onderhouding van Gods geboden
41 - 43 Drie vrijsteden verordend
44 - 49 Herhaling van de wet der tien geboden
Deuteronomium 6 1 - 25 Bevel om Gods geboden te bewaren
Deuteronomium 7 1 - 26 Hoe Israël zich moest houden jegens de Kanaänieten
Deuteronomium 8 1 - 20 Israël tot gehoorzaamheid vermaand
Deuteronomium 9 1 - 29 Waarschuwing aan Israël tot ootmoedigheid
Deuteronomium 10 1 - 7 De nieuwe stenen tafelen
8 - 11 De ark des verbonds
12 - 22 Vermaning God te dienen
Deuteronomium 11 1 - 32 Mozes vermaant Israël opnieuw Gods geboden te onderhouden
Deuteronomium 12 1 - 32 Bevel aangaande den waren godsdienst
Deuteronomium 13 1 - 18 Waarschuwing tegen valse profeten
Deuteronomium 14 1 - 21 Van reine en onreine dieren
22 - 29 Het gebruik der tienden
Deuteronomium 15 1 - 6 Van het vrijheidsjaar
7 - 18 Bezorgen der armen
19 - 23 Heiliging der eerstgeborenen van het vee
Deuteronomium 16 1 - 17 Het vieren der hoge feesten
18 - 22 Over rechters en ambtlieden
Deuteronomium 17 1 - 7 Welk offervee God mishaagt
8 - 13 Aanwijzing voor de opperste rechtspraak
14 - 20 De verkiezing van een koning en diens plichten
Deuteronomium 18 1 - 8 Erfdeel en recht der priesters
9 - 14 Verbod tegen waarzeggerij
15 - 22 Belofte van een groot Profeet
Deuteronomium 19 1 - 13 Drie vrijsteden in Kanaän
14 - 14 Verbod tot het verzetten der landpalen
15 - 21 Straf voor valse getuigenis
Deuteronomium 20 1 - 20 Krijgswetten
Deuteronomium 21 1 - 9 Doodslag door onbekenden
10 - 14 Over vrouwen in krijgsgevangenschap
15 - 17 Het recht van den eerstgeborene
18 - 21 De wederspannige zoon
22 - 23 Begrafenis van ter dood gebrachten
Deuteronomium 22 1 - 12 Verschillende wetten over plichten jegens mens en dier
13 - 21 Bescherming van beschuldigde vrouwen
22 - 30 Ongeoorloofde betrekkingen
Deuteronomium 23 1 - 8 Wie in de vergadering des HEEREN niet mochten komen
9 - 14 Reinheid der legerplaats
15 - 25 Verschillende voorschriften
Deuteronomium 24 1 - 4 Over echtscheiding
5 - 5 Voorrechten van den jonggehuwde
17 - 22 Over weduwen, wezen en den vreemdeling
Deuteronomium 25 1 - 4 Over lijfstraffen
5 - 12 Het huwelijk met den schoonbroeder
13 - 16 Maten en gewichten
17 - 19 Gebod tot uitroeiing der Amalekieten
Deuteronomium 26 1 - 11 Offer der eerstelingen
12 - 19 Over de driejarige tienden
Deuteronomium 27 1 - 26 Oprichting van gedenkstenen
Deuteronomium 28 1 - 68 Zegeningen en vervloekingen
Deuteronomium 29 1 - 29 Vernieuwing van Gods verbond
Deuteronomium 30 1 - 20 Beloften van verlossing
Deuteronomium 31 1 - 8 Jozua volgt Mozes op
9 - 13 Voorschriften voor het bewaren en voorlezen der wet
14 - 29 De afval van Israël aangekondigd
30 - 30 Het lied van Mozes
Deuteronomium 33 1 - 29 Mozes zegent de twaalf stammen
Deuteronomium 34 1 - 12 Mozes' dood


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document