Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Deuteronomium 10:8-11


    De ark des verbonds

  1. Ter zelver tijd scheidde de Heere den stam Levi uit, om de ark des verbonds des Heeren te dragen, om voor het aangezicht des Heeren te staan, om Hem te dienen, en om in Zijn Naam te zegenen, tot op dezen dag.
  2. Daarom heeft Levi geen deel noch erve met zijn broederen; de Heere is zijn Erfdeel, gelijk als de Heere, uw God, tot hem gesproken heeft.
  3. En ik stond op den berg, als de vorige dagen, veertig dagen en veertig nachten; en de Heere verhoorde mij ook op datzelve maal; de Heere heeft u niet willen verderven.
  4. Maar de Heere zeide tot mij: Sta op, ga op de reize, voor het aangezicht des volks, dat zij inkomen, en erven het land, dat Ik hun vaderen gezworen heb, hun te geven.


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document