Bijbelboeken

Exodus

Het boek Exodus is het 2e boek en bevat 1213 verzen in 40 hoofdstukken.
Daarin komen 81 titels voor:

Hoofdstukken

Ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Titels

Exodus 1 1 - 22 Israël in Egypte verdrukt
Exodus 2 1 - 10 Mozes geboren
11 - 15 Mozes vlucht
16 - 25 Mozes in Midian
Exodus 3 1 - 22 Mozes door God geroepen bij den Horeb
Exodus 4 1 - 17 Gods wonderen
18 - 31 Mozes terug naar Egypte
Exodus 5 1 - 21 Mozes en Aäron voor Faraö
22 - 23 God belooft verlossing
Exodus 6 1 - 12 Gods bevelen aan Mozes
13 - 26 Geslachtsregister van Mozes en Aäron
27 - 30 Wonderen
Exodus 7 14 - 25 Eerste plaag. Het water in bloed veranderd
Exodus 8 1 - 15 Tweede plaag. De vorsen
16 - 19 Derde plaag. De luizen
20 - 32 Vierde plaag. Het ongedierte
Exodus 9 1 - 7 Vijfde plaag. Veepest
8 - 12 Zesde plaag. Zweren
13 - 35 Zevende plaag. Hagel
Exodus 10 1 - 20 Achtste plaag. Sprinkhanen
21 - 29 Negende plaag. Duisternis
Exodus 11 1 - 10 Bedreiging met de tiende plaag
Exodus 12 1 - 28 Instelling van het Pascha
29 - 51 Tiende plaag. Dood der eerstgeborenen
Exodus 13 1 - 16 Bevel tot heiliging der eerstgeborenen
17 - 20 Tocht naar de Schelfzee
21 - 22 De wolkkolom en de vuurkolom
Exodus 14 1 - 22 Door de Rode Zee
23 - 31 Ondergang der Egyptenaars
Exodus 15 1 - 21 De lofzang van Mozes
22 - 27 Mara en Elim
Exodus 16 1 - 36 De kwakkelen en het Manna
Exodus 17 1 - 7 Water uit den rotssteen te Horeb
8 - 16 Israël slaat de Amalekieten
Exodus 18 1 - 12 Jethro bij Mozes
13 - 27 Oversten over het volk
Exodus 19 1 - 25 Mozes op den berg Sinaï
Exodus 20 1 - 26 De wet der tien geboden
Exodus 21 1 - 11 Bijzondere wetten
12 - 14 Wetten over doodslag
15 - 36 Wetten over mishandeling
Exodus 22 1 - 20 Wetten over diefstal
21 - 24 Wetten over het gedrag jegens vreemdelingen, weduwen en wezen
25 - 27 Wetten over woeker
28 - 31 Wetten over het eren der overheid
Exodus 23 1 - 13 Wetten over laster en valse getuigenis
14 - 19 De drie hoge feesten
20 - 33 Gods geleide
Exodus 24 1 - 18 Mozes en de oudsten op den berg
Exodus 25 1 - 9 Het hefoffer
10 - 22 De ark
23 - 30 De tafel der toonbroden
31 - 40 De gouden kandelaren
Exodus 26 1 - 37 De tabernakel en de tent
Exodus 27 1 - 8 Het koperen altaar
9 - 19 De voorhof
20 - 21 Olie voor den kandelaar
Exodus 28 1 - 43 De heilige kleding
Exodus 29 1 - 35 Wet der priesterwijding
36 - 46 De offeranden
Exodus 30 1 - 10 Het reukaltaar
17 - 21 Het koperen wasvat
22 - 33 De heilige zalfolie
34 - 38 Het heilige reukwerk
Exodus 31 1 - 11 Aanwijzing voor den bouw van den tabernakel
12 - 17 Het heiligen van den sabbat
18 - 18 De stenen tafelen
Exodus 32 1 - 29 Het gouden kalf
30 - 35 Mozes bidt voor het volk
Exodus 34 1 - 4 De twee nieuwe stenen tafelen
5 - 9 God verschijnt aan Mozes
10 - 35 Vernieuwing van het verbond
Exodus 35 1 - 29 Het vrijwillig hefoffer voor den tabernakel
30 - 35 Bezáleël en Ahóliab
Exodus 36 1 - 38 Bouw van de tent der samenkomst
Exodus 37 1 - 29 De ark, de tafel der toonbroden, de kandelaar en het reukaltaar
Exodus 38 1 - 20 Het brandofferaltaar, het koperen wasvat en het voorhof
21 - 31 Wat voor het heiligdom bijeengebracht was
Exodus 39 1 - 32 De klederen der priesteren
33 - 43 Het werk wordt bij Mozes gebracht
Exodus 40 1 - 38 Mozes richt den tabernakel op


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document