Bijbelboeken

Lukas

Het boek Lukas is het 42e boek en bevat 1151 verzen in 24 hoofdstukken.
Daarin komen 134 titels voor:

Hoofdstukken

Ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Titels

Lukas 1 1 - 4 Inleiding
5 - 25 Geboorte van Johannes den Doper aangekondigd
26 - 38 Geboorte van Jezus aangekondigd
39 - 45 Maria bezoekt Elizabet
46 - 56 Lofzang van Maria
57 - 66 Geboorte van Johannes den Doper
67 - 80 Lofzang van Zacharías
Lukas 2 1 - 7 Geboorte van Jezus Christus
8 - 20 De herders en de engelen
21 - 24 Besnijdenis van Jezus
25 - 38 Simeon en Anna
39 - 52 De twaalfjarige Jezus temidden der leraren
Lukas 3 1 - 18 Prediking van Johannes den Doper
19 - 20 Johannes en Heródes
21 - 22 Jezus gedoopt
23 - 38 Geslachtsregister van Jezus
Lukas 4 1 - 15 Verzoeking van Jezus in de woestijn
16 - 32 Jezus te Názareth veracht
33 - 37 Een bezetene genezen
38 - 41 In het huis van Petrus
42 - 44 Door Galiléa
Lukas 5 1 - 11 De wonderbare visvangst
12 - 16 Genezing van een melaatse
17 - 26 Genezing van een verlamde
27 - 32 Roeping van Levi
33 - 39 Het vasten
Lukas 6 1 - 5 Jezus en de sabbat
6 - 11 Genezing van een verdorde hand
12 - 16 Verkiezing der twaalven
17 - 49 De bergrede
Lukas 7 1 - 10 De hoofdman te Kapérnaüm
11 - 17 De jongeling te Naïn opgewekt
18 - 35 Boodschap van Johannes den Doper
36 - 50 Jezus gezalfd door een zondares
Lukas 8 1 - 3 De vrouwen, die Jezus volgden
4 - 15 Gelijkenis van het zaad
16 - 18 Gelijkenis van de kaars
19 - 21 Familie van Jezus
22 - 25 Jezus stilt den storm
26 - 39 De bezetene van Gadara
40 - 56 Het dochtertje van Jaïrus opgewekt. De kranke vrouw
Lukas 9 1 - 5 Uitzending der twaalven
6 - 9 Heródes en Johannes
10 - 11 De twaalven wedergekeerd
12 - 17 De wonderbare spijziging
18 - 20 Belijdenis van Petrus
21 - 27 Eerste aankondiging van het lijden
28 - 36 De verheerlijking
37 - 42 Genezing van een maanzieken knaap
43 - 45 Tweede aankondiging van het lijden
46 - 56 De grootste in het koninkrijk der hemelen
57 - 62 Hoe men Jezus moet volgen
Lukas 10 1 - 20 Uitzending der zeventig
21 - 24 Jezus' dankgebed
25 - 37 Gelijkenis van den barmhartigen Samaritaan
38 - 42 Maria en Martha
Lukas 11 1 - 4 Het gebed des Heeren
5 - 13 Gelijkenis van den onbeschaamden vriend
14 - 28 Godslastering der farizeeën
29 - 32 Het teken van Jonas
37 - 54 Strafrede tegen de schriftgeleerden en farizeeën
Lukas 12 1 - 3 Waarschuwing tegen de geveinsdheid
4 - 12 Waarschuwing tegen mensenvrees
13 - 21 Gelijkenis van den rijken dwaas
22 - 34 Opwekking tot onbezorgdheid
35 - 40 Weest waakzaam
41 - 48 De getrouwe en ontrouwe dienstknecht
49 - 53 Jezus brengt vuur en verdeeldheid op aarde
54 - 59 De tekenen des tijds
Lukas 13 1 - 5 Boetprediking van Jezus
6 - 9 Gelijkenis van den onvruchtbaren vijgeboom
10 - 17 Een lamme vrouw genezen
18 - 21 Gelijkenis van het mosterdzaad en het zuurdeeg
22 - 30 De enge poort
31 - 35 Waarschuwing voor Heródes
Lukas 14 1 - 6 Genezing van een waterzuchtigen man op sabbat
7 - 14 Vermaning tot ootmoed
15 - 24 Gelijkenis van het grote avondmaal
25 - 35 Gelijkenis over bedachtzaamheid
Lukas 15 1 - 7 Het verloren schaap
8 - 10 De verloren penning
11 - 32 De verloren zoon
Lukas 16 1 - 13 De onrechtvaardige rentmeester
14 - 18 Het gezag der Wet
19 - 31 De rijke man en de arme Lázarus
Lukas 17 1 - 2 Waarschuwing tegen het geven van ergernis
3 - 6 Vermaning tot vergevensgezindheid
7 - 10 Heer en knecht
11 - 19 Genezing van tien melaatsen
20 - 37 Over de komst van het Koninkrijk Gods
Lukas 18 1 - 8 De onrechtvaardige rechter
9 - 14 De farizeeër en de tollenaar
15 - 17 Jezus zegent de kinderkens
18 - 30 De rijke jongeling
31 - 34 Laatste aankondiging van het lijden
35 - 43 De blinde man van Jericho
Lukas 19 1 - 10 Jezus en Zachéüs
11 - 27 Gelijkenis der tien ponden
28 - 44 Jezus' intocht in Jeruzalem
45 - 48 De tempelreiniging
Lukas 20 1 - 8 De doop van Johannes
9 - 18 Gelijkenis van de wijngaardeniers
19 - 26 De cijnspenning
27 - 40 De sadduceeërs en de opstanding
41 - 44 Christus, zoon van David
45 - 47 Waarschuwing tegen de schriftgeleerden
Lukas 21 1 - 4 Het penningske der weduwe
5 - 19 Verwoesting van Jeruzalem voorzegd; begin der smarten
20 - 24 De grote verdrukking
25 - 33 Wederkomst van den Zoon des mensen
34 - 36 De waakzaamheid
37 - 38 Jezus' laatste dagen in Jeruzalem
Lukas 22 1 - 2 Tot Jezus' dood besloten
3 - 6 Het verraad van Judas
7 - 13 Het laatste Paasfeest
14 - 23 Het Heilig Avondmaal
24 - 30 De ware eer
31 - 34 Petrus gewaarschuwd
35 - 38 De twee zwaarden
39 - 46 Jezus in Gethsémané
47 - 53 Gevangenneming van Jezus
54 - 62 Verloochening van Petrus
63 - 71 Jezus voor het Sanhedrin
Lukas 23 1 - 7 Jezus voor Pilatus
8 - 12 Jezus voor Heródes
13 - 25 Bar-abbas losgelaten
26 - 32 Jezus op weg naar Golgotha
33 - 43 De kruisiging
44 - 48 Jezus' dood
49 - 56 De begrafenis
Lukas 24 1 - 12 De opstanding
13 - 35 De Emmaüsgangers
36 - 49 Verschijning aan de elf apostelen
50 - 53 De hemelvaart


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document