Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Lukas 1:46-56


  Lofzang van Maria

 1. En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere;
 2. En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker;
 3. Omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien; want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten.
 4. Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, Die machtig is, en heilig is Zijn Naam.
 5. En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen, die Hem vrezen.
 6. Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm; Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten.
 7. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken, en nederigen heeft Hij verhoogd.
 8. Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld; en rijken heeft Hij ledig weggezonden.
 9. Hij heeft Israel, Zijn knecht, opgenomen, opdat Hij gedachtig ware der barmhartigheid.
 10. (Gelijk Hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham, en zijn zaad) in eeuwigheid.
 11. En Maria bleef bij haar omtrent drie maanden, en keerde weder tot haar huis.


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document