Bijbelboeken

Jeremia

Het boek Jeremia is het 24e boek en bevat 1364 verzen in 52 hoofdstukken.
Daarin komen 74 titels voor:

Hoofdstukken

Ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Titels

Jeremia 1 1 - 19 De roeping van Jeremía
Jeremia 2 1 - 37 God bestraft Israël
Jeremia 3 1 - 25 Opwekking tot boete
Jeremia 4 1 - 4 Hernieuwde boetprediking
5 - 31 Het onheil aangekondigd
Jeremia 5 1 - 31 De verdorvenheid des volks de oorzaak van het aangekondigde strafgericht
Jeremia 6 1 - 30 De belegering voorspeld
Jeremia 7 1 - 34 Tempelprediking van Jeremía
Jeremia 8 4 - 17 De afval van Gods volk. Het komende gericht
18 - 22 Klacht van den profeet
Jeremia 9 1 - 9 Klacht over de verdorvenheid des volks
10 - 26 Bedreiging des HEEREN
Jeremia 10 1 - 16 De afgoden en de HEERE
17 - 25 Voorzegging der naderende verwoesting
Jeremia 11 1 - 17 Verbondsbreking
18 - 23 Samenzwering tegen Jeremía
Jeremia 12 7 - 17 Het land verwoest; profetie over de verwoesters
Jeremia 13 1 - 14 De linnen gordel en de gevulde wijnkruiken
15 - 27 De laatste waarschuwingen
Jeremia 14 1 - 22 Aankondiging van droogte en hongersnood
Jeremia 15 1 - 21 De ondergang des volks is onvermijdelijk
Jeremia 16 1 - 21 Voorzegging van Israëls gevangenschap en herstel
Jeremia 17 1 - 18 Bestraffing der afgoderij en van het bedrog
19 - 27 Heiliging van den Sabbat
Jeremia 18 1 - 23 Het teken van den pottenbakker
Jeremia 19 1 - 15 De pottenbakkerskruik gebroken
Jeremia 20 1 - 6 Jeremía geslagen en gevangen gezet
7 - 18 Zielestrijd van Jeremía
Jeremia 21 1 - 10 Aankondiging van de vewoesting van Jeruzalem door Nebukadnézar
11 - 14 Profetie over het koningshuis
Jeremia 22 10 - 12 Profetie over Sallum
13 - 30 Profetie over Jójakim
Jeremia 23 1 - 4 Wee over de slechte herders
5 - 8 De Spruit van David
9 - 40 Bestraffing der valse profeten
Jeremia 24 1 - 10 De twee vijgenkorven
Jeremia 25 1 - 14 De zeventigjarige ballingschap der Joden
15 - 38 De beker van des HEEREN toorn aan alle volken toegediend
Jeremia 26 1 - 24 Jeremía aangeklaagd
Jeremia 27 1 - 22 Jeremía spoort aan tot onderwerping aan den koning van Babel
Jeremia 28 1 - 17 Strijd van Jeremía tegen den valsen profeet Hanánja
Jeremia 29 1 - 23 Brief van Jeremía aan de ballingen te Babel
24 - 32 Profetie over Semája
Jeremia 30 1 - 24 Profetie over de verlossing van Israël en Juda
Jeremia 31 2 - 40 Het nieuwe verbond
Jeremia 32 1 - 44 Jeremía koopt een akker ten teken van waarborg van Israëls herstel
Jeremia 33 1 - 26 Profetie van de verlossing van Babel
Jeremia 34 1 - 22 God laat Zedekía aanzeggen, wat Jeruzalem en zijn persoon zal overkomen
Jeremia 35 1 - 19 De gehoorzaamheid der Rechabieten aan Juda tot voorbeeld gegeven
Jeremia 36 1 - 32 Het boek der profetieën van Jeremía, door Baruch opgeschreven, wordt door den koning verbrand
Jeremia 37 1 - 21 Jeremía in de gevangenis gezet
Jeremia 38 1 - 9 Jeremía in den modderigen kuil geworpen
10 - 13 Uit den kuil verlost
14 - 28 Gesprek van koning Zedekía met Jeremía
Jeremia 39 1 - 18 Jeruzalem door Nebukadrézar ingenomen. Jeremía verlost
Jeremia 40 1 - 16 Jeremía naar Gedália te Mizpa
Jeremia 41 1 - 12 Gedália en anderen door Ismaël vermoord
13 - 18 De Joden willen naar Egypte trekken
Jeremia 42 1 - 22 Jeremía vermaant het volk zich niet naar Egypte te begeven
Jeremia 43 1 - 7 De Joden trekken naar Egypte en voeren Jeremía mede
8 - 13 Jeremía voorzegt de verovering van Egypte door Nebukadrézar
Jeremia 44 1 - 30 De Joden door Jeremía met zware straffen bedreigd
Jeremia 45 1 - 5 Profetie over Baruch
Jeremia 46 1 - 28 Profetie over Egypte
Jeremia 47 1 - 7 Profetie over de Filistijnen, Tyrus en Sidon
Jeremia 48 1 - 47 Profetie over de Moabieten
Jeremia 49 1 - 6 Profetie over Ammon
7 - 22 Profetie over Edom
23 - 27 Profetie over Damaskus
28 - 33 Profetie over Arabië
34 - 39 Profetie over Elam
Jeremia 50 1 - 46 Profetie over Babel
Jeremia 51 1 - 64 Verwoesting van Babel door de Mediërs
Jeremia 52 1 - 34 Inneming en verwoesting van Jeruzalem


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document