Bijbelboeken

Markus

Het boek Markus is het 41e boek en bevat 678 verzen in 16 hoofdstukken.
Daarin komen 72 titels voor:

Hoofdstukken

Ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Titels

Markus 1 1 - 8 Johannes de Doper
9 - 13 Doop en verzoeking van Jezus
14 - 20 Roeping van de eerste discipelen
21 - 28 Genezing van een bezetene
29 - 39 In het huis van Petrus
40 - 45 Een melaatse genezen
Markus 2 1 - 13 Jezus geneest een verlamde
14 - 17 Roeping van Levi
18 - 22 Het vasten
23 - 28 Jezus en de sabbat
Markus 3 1 - 6 Jezus geneest een verdorde hand
7 - 19 Twaalf apostelen uitgekozen
20 - 35 Godslastering der schriftgeleerden
Markus 4 1 - 20 Gelijkenis van den zaaier
21 - 25 Gelijkenis van de kaars
26 - 29 Gelijkenis van het zaad
30 - 34 Gelijkenis van het mosterdzaad
35 - 41 Jezus stilt den storm
Markus 5 1 - 20 Genezing van den bezetene van Gadara
21 - 43 Jaïrus' dochtertje opgewekt; een kranke vrouw genezen
Markus 6 1 - 6 Jezus te Názareth veracht
7 - 13 De uitzending der twaalven
14 - 29 Dood van Johannes den Doper
30 - 44 De wonderbare spijziging
45 - 56 Jezus wandelt op de zee
Markus 7 1 - 23 De farizeeën en de overlevering
24 - 30 De Syro-Fenicische vrouw
31 - 37 Genezing van een doofstomme
Markus 8 1 - 9 Tweede wonderbare spijziging
10 - 21 Waarschuwing tegen den zuurdesem der farizeeën en van Heródes
22 - 26 Een blinde genezen te Bethsáïda
27 - 30 Belijdenis van Petrus
31 - 38 Eerste aankondiging van het lijden
Markus 9 2 - 13 De verheerlijking
14 - 29 De maanzieke knaap
30 - 37 Tweede aankondiging van het lijden
38 - 50 Waarschuwing tegen het geven van ergernis
Markus 10 1 - 12 Over de echtscheiding
13 - 16 Jezus zegent de kinderen
17 - 31 De rijke jongeling
32 - 34 Derde aankondiging van het lijden
35 - 45 De zonen van Zebedéüs
46 - 52 De blinde te Jericho
Markus 11 1 - 11 Intocht in Jeruzalem
12 - 26 De vijgeboom verdord en de tempel gereinigd
27 - 33 Over den doop van Johannes
Markus 12 1 - 12 Gelijkenis van de boze wijngaardeniers
13 - 17 De cijnspenning
18 - 27 De sadduceeën en de opstanding
28 - 34 Het grootste gebod
35 - 37 Christus, zoon van David
38 - 40 Waarschuwing tegen de schriftgeleerden
41 - 44 Het penningske der weduwe
Markus 13 1 - 13 Verwoesting van Jeruzalem voorzegd
14 - 23 Over de grote verdrukking
24 - 32 Over de wederkomst
33 - 37 Waarschuwing tot waakzaamheid
Markus 14 1 - 11 De zalving te Bethanië
12 - 16 De paastijd
17 - 21 Ontmaskering van Judas
22 - 26 Instelling van het Heilig Avondmaal
27 - 31 Petrus gewaarschuwd
32 - 42 Gethsémané
43 - 52 Gevangenneming van Jezus
53 - 65 Jezus voor het Sanhedrin
66 - 72 Verloochening van Petrus
Markus 15 1 - 15 Jezus voor Pilatus
16 - 20 Jezus weggeleid
21 - 41 De kruisiging
42 - 47 De begrafenis
Markus 16 1 - 8 De opstanding
9 - 20 Drie verschijningen


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document