Bijbelboeken

Markus 1:21-28

Genezing van een bezetene

21 En zij kwamen binnen Kapernaum; en terstond op den sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde, leerde Hij.22 En zij versloegen zich over Zijn leer; want Hij leerde hen, als machthebbende, en niet als de Schriftgeleerden.23 En er was in hun synagoge een mens, met een onreinen geest, en hij riep uit,24 Zeggende: Laat af, wat hebben wij met U te doen, Gij Jezus Nazarener, zijt Gij gekomen om ons te verderven? Ik ken U, wie Gij zijt, namelijk de Heilige Gods.25 En Jezus bestrafte hem, zeggende: Zwijg stil, en ga uit van hem.26 En de onreine geest, hem scheurende, en roepende met een grote stem, ging uit van hem.27 En zij werden allen verbaasd, zodat zij onder elkander vraagden, zeggende: Wat is dit? Wat nieuwe leer is deze, dat Hij met macht ook den onreinen geesten gebiedt, en zij Hem gehoorzaam zijn!28 En Zijn gerucht ging terstond uit, in het gehele omliggende land van Galilea.

Ga naar of .


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken