Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Markus 10:1-12


  Over de echtscheiding

 1. En van daar opgestaan zijnde, ging Hij naar de landpalen van Judea, door de overzijde van de Jordaan; en de scharen kwamen wederom samen bij Hem, en gelijk Hij gewoon was, leerde Hij hen wederom.
 2. En de Farizeen, tot Hem komende, vraagden Hem, of het een man geoorloofd is, zijn vrouw te verlaten, Hem verzoekende.
 3. Maar Hij antwoordende, zeide tot hen: Wat heeft u Mozes geboden?
 4. En zij zeiden: Mozes heeft toegelaten een scheidbrief te schrijven, en haar te verlaten.
 5. En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Vanwege de hardigheid uwer harten heeft hij ulieden dat gebod geschreven.
 6. Maar van het begin der schepping heeft ze God man en vrouw gemaakt.
 7. Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen;
 8. En die twee zullen tot een vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar een vlees.
 9. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.
 10. En in het huis vraagden Hem Zijn discipelen wederom van hetzelve.
 11. En Hij zeide tot hen: Zo wie zijn vrouw verlaat, en een andere trouwt, die doet overspel tegen haar.
 12. En indien een vrouw haar man zal verlaten, en met een anderen trouwen, die doet overspel.


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document