Bijbelboeken

Mattheus

Het boek Mattheus is het 40e boek en bevat 1071 verzen in 28 hoofdstukken.
Daarin komen 115 titels voor:

Hoofdstukken

Ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Titels

Mattheus 1 1 - 17 Geslachtsregister van Jezus Christus
18 - 25 Geboorte van Jezus Christus
Mattheus 2 1 - 12 De Wijzen uit het Oosten
13 - 15 De vlucht naar Egypte
16 - 18 De kindermoord
19 - 23 De terugkeer uit Egypte
Mattheus 3 1 - 12 Johannes de Doper
13 - 17 Jezus gedoopt
Mattheus 4 1 - 11 De verzoeking van Jezus
12 - 17 Jezus in Galiléa
18 - 25 De eerste discipelen
Mattheus 5 1 - 12 De bergrede: de Zaligsprekingen
13 - 16 De roeping der discipelen
17 - 48 De vervulling der Wet en der profeten
Mattheus 6 1 - 4 Aalmoezen
5 - 15 Bidden
16 - 18 Vasten
19 - 34 Welke schatten te vergaderen
Mattheus 7 1 - 12 Oordelen en bidden
13 - 23 De smalle weg
24 - 29 Het huis op de rots
Mattheus 8 1 - 4 Genezing van een melaatse
5 - 13 De hoofdman te Kapérnaüm
14 - 18 De schoonmoeder van Petrus
19 - 22 Hoe Jezus te volgen
23 - 27 Jezus stilt den storm
28 - 34 De Gergeseense bezetenen genezen
Mattheus 9 1 - 8 Genezing van een verlamde
9 - 13 Matthéüs geroepen tot apostel
14 - 17 Het vasten
18 - 26 Het dochtertje van Jaïrus opgewekt Een vrouw genezen
27 - 31 Twee blinden genezen
32 - 38 Een stomme genezen
Mattheus 10 1 - 42 De twaalf apostelen
Mattheus 11 1 - 19 De gezondenen van Johannes den Doper
20 - 24 De drie onboetvaardige steden
25 - 30 Het juk van Christus
Mattheus 12 1 - 8 Jezus en de sabbat
9 - 21 De man met de dorre hand
22 - 32 De godslastering der farizeeën
33 - 37 Bomen en vruchten
38 - 45 Het wonder van Jonas
46 - 50 De verwanten van Jezus
Mattheus 13 1 - 9 Gelijkenis van het zaad
10 - 17 Waarom Jezus door gelijkenissen sprak
18 - 23 Verklaring van de gelijkenis van het zaad
24 - 30 Gelijkenis van het onkruid
31 - 35 Gelijkenis van het mosterdzaad en het zuurdeeg
36 - 43 Verklaring van de gelijkenis van het onkruid
44 - 53 De schat in den akker; de parel en het visnet
54 - 58 Jezus te Názareth veracht
Mattheus 14 1 - 12 Johannes de Doper onthoofd
13 - 21 De wonderbare spijziging
22 - 36 Jezus wandelt op de zee
Mattheus 15 1 - 20 De inzetting der ouden
21 - 28 De Kananese vrouw
29 - 39 Tweede vermenigvuldiging der broden
Mattheus 16 1 - 4 Jezus weigert een teken
5 - 12 Waarschuwing voor het zuurdesem
13 - 20 De belijdenis van Petrus
21 - 28 Aankondiging van het lijden
Mattheus 17 1 - 13 Verheerlijking van Christus op den berg
14 - 21 Maanzieke knaap genezen
22 - 23 Tweede aankondiging van het lijden
24 - 27 Jezus betaalt de tempelbelasting
Mattheus 18 1 - 14 De grootste in het hemelrijk
15 - 22 Als een broeder zondigt
23 - 35 De onbarmhartige dienstknecht
Mattheus 19 1 - 12 De echtscheiding
13 - 15 Jezus zegent de kinderen
16 - 30 De rijke jongeling
Mattheus 20 1 - 16 De gelijkenis der arbeiders in den wijngaard
17 - 19 Derde aankondiging van het lijden
20 - 28 De twee zonen van Zebedéüs
29 - 34 De twee blinden van Jericho
Mattheus 21 1 - 11 De intocht in Jeruzalem
12 - 17 Reiniging van de tempel
18 - 22 De vijgeboom verdord
23 - 27 Doop van Johannes
28 - 32 Gelijkenis van de twee zonen
33 - 46 Gelijkenis van de boze wijngaardeniers
Mattheus 22 1 - 14 Gelijkenis van de koninklijke bruiloft
15 - 22 Strikvraag over de schatting
23 - 33 De sadduceeën en de opstanding
34 - 40 Het grote gebod
41 - 46 De Christus, zoon van David
Mattheus 23 1 - 39 Jezus' oordeel over de schriftgeleerden en farizeeën
Mattheus 24 1 - 14 Verwoesting van Jeruzalem voorzegd; begin der smarten
15 - 28 De grote verdrukking
29 - 35 De komst van Christus
36 - 44 Vermaning tot waakzaamheid
45 - 51 Gelijkenis van de twee dienstknechten
Mattheus 25 1 - 13 Gelijkenis der wijze en dwaze maagden
14 - 30 Gelijkenis der talenten
31 - 46 Het oordeel
Mattheus 26 1 - 5 Christus voorzegt Zijn dood
6 - 13 De maaltijd te Bethanië
14 - 16 Het verraad van Judas
17 - 19 Het laatste pascha
20 - 25 Judas ontmaskerd
26 - 30 Instelling van het Heilig Avondmaal
31 - 35 Petrus gewaarschuwd
36 - 46 Jezus in Gethsémané
47 - 56 Gevangenneming van Jezus
57 - 68 Jezus voor Kajafas
69 - 75 Jezus door Petrus verloochend
Mattheus 27 1 - 10 Zelfmoord van Judas
11 - 26 Jezus voor Pilatus
27 - 32 Jezus weggeleid
33 - 56 De kruisiging
57 - 60 Begrafenis van Jezus
61 - 66 Het graf verzegeld
Mattheus 28 1 - 10 De opstanding
11 - 15 Wat onder de Joden verbreid is
16 - 20 De opdracht aan de discipelen


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document