Bijbelboeken

1 Koningen

Het boek 1 Koningen is het 11e boek en bevat 816 verzen in 22 hoofdstukken.
Daarin komen 48 titels voor:

Hoofdstukken

Ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Titels

1 Koningen 1 1 - 53 Sálomo tot koning gezalfd
1 Koningen 2 1 - 11 Davids laatste bevelen en zijn dood
12 - 46 Adónia, Abjathar, Joab en Simeï gestraft
1 Koningen 3 1 - 15 Sálomo's huwelijk en droomgezicht bij Gíbeon
16 - 28 Eerste rechtspraak van Sálomo
1 Koningen 4 1 - 28 Staats- en hofbeambten van Sálomo. Grootheid van zijn koninkrijk
29 - 34 Wijsheid van Sálomo
1 Koningen 5 1 - 18 Verbond van Sálomo met koning Hiram. Voorbereiding voor den tempelbouw
1 Koningen 6 1 - 38 De tempelbouw
1 Koningen 7 1 - 12 Bouw van Sálomo's paleis
13 - 51 Het inwendige van den tempel
1 Koningen 8 1 - 11 Inwijding van den tempel
12 - 53 Sálomo bij de inwijding van den tempel
54 - 66 Sálomo zegent het volk
1 Koningen 9 1 - 9 God verschijnt ten tweeden male aan Sálomo
10 - 28 Sálomo schenkt aan koning Hiram twintig steden
1 Koningen 10 1 - 13 De koningin van Scheba komt te Jeruzalem Sálomo bezoeken
14 - 29 Sálomo's rijkdom
1 Koningen 11 1 - 13 Sálomo's vrouwen en afgoderij
14 - 25 De vijanden van Sálomo
26 - 40 Jeróbeam door Ahía het koninkrijk van Israël toegezegd
41 - 43 Dood van Sálomo
1 Koningen 12 1 - 19 Israëls verzoek om verlichting van lasten
20 - 24 Jeróbeam koning over Israël
25 - 33 Afgoderij
1 Koningen 13 1 - 10 Jeróbeam door een profeet te Beth-El bestraft
11 - 34 Dood van den profeet te Beth-El
1 Koningen 14 1 - 20 Ahía voorzegt den ondergang van Jeróbeam
21 - 31 Afgoderij van Juda onder Rehábeam
1 Koningen 15 1 - 8 Abíam koning van Juda
9 - 24 Asa koning van Juda
25 - 34 Báësa koning van Israël
1 Koningen 16 1 - 7 Profetie tegen het huis van Báësa
8 - 14 Ela koning van Israël
15 - 22 Zimri koning van Israël
23 - 28 Omri koning van Israël
29 - 34 Achab koning van Israël
1 Koningen 17 1 - 24 Elía aan de beek Krith en bij de weduwe te Zarfath
1 Koningen 18 1 - 46 Elía en de profeten van Baál
1 Koningen 19 1 - 8 Elía's vlucht
9 - 18 Elía bij den berg Horeb
19 - 21 Elísa
1 Koningen 20 1 - 43 Oorlog tussen Achab en Benhadad
1 Koningen 21 1 - 29 Achab en Naboth
1 Koningen 22 1 - 29 Strijd van Achab en Jósafat tegen de Syriërs
30 - 40 Dood van Achab
41 - 51 Jósafat koning van Juda
52 - 53 Aházia koning van Israël


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document