Bijbelboeken

Johannes

Het boek Johannes is het 43e boek en bevat 879 verzen in 21 hoofdstukken.
Daarin komen 57 titels voor:

Hoofdstukken

Ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Titels

Johannes 1 1 - 18 Het vlees geworden Woord
19 - 34 Getuigenis van Johannes den Doper
35 - 51 De eerste discipelen
Johannes 2 1 - 12 De bruiloft te Kana
13 - 25 De tempelreiniging
Johannes 3 1 - 21 Gesprek met Nicodémus
22 - 36 Johannes getuigt van Christus
Johannes 4 1 - 30 De Samaritaanse vrouw
31 - 42 De oogst en de werklieden
43 - 54 De zoon van den koninklijken hoveling genezen
Johannes 5 1 - 15 Genezing van den lamme te Bethesda
16 - 47 De Zoon en de Vader
Johannes 6 1 - 15 De wonderbare spijziging
16 - 21 Jezus wandelt op de zee
22 - 59 Het brood des levens
60 - 65 Jezus door velen Zijner discipelen verlaten
66 - 71 Belijdenis van Petrus
Johannes 7 1 - 9 Ongeloof van de broeders van Jezus
10 - 53 Meningsverschillen onder de Joden
Johannes 8 1 - 11 De zondige vrouw
12 - 29 Jezus het licht der wereld
30 - 59 Abrahams kinderen
Johannes 9 1 - 41 Genezing van een blindgeborene
Johannes 10 1 - 21 Gelijkenis van den goeden Herder
22 - 42 Jezus op het feest der tempelwijding
Johannes 11 1 - 46 De opwekking van Lázarus
47 - 57 De farizeeën beraadslagen om Jezus te doden
Johannes 12 1 - 11 Zalving van Jezus te Bethanië
12 - 19 Intocht te Jeruzalem
20 - 36 De vraag der Grieken
37 - 50 De Joden blijven verhard
Johannes 13 1 - 20 De voetwassing
21 - 30 Ontmaskering van Judas
31 - 35 Het nieuwe gebod der liefde
36 - 38 Voorspelling van Petrus' verloochening
Johannes 14 1 - 14 Christus vertroost Zijn discipelen
15 - 31 Belofte van den Heiligen Geest
Johannes 15 1 - 17 De ware wijnstok en de ranken
18 - 27 De haat der wereld
Johannes 16 5 - 15 Het werk van den Heiligen Geest
16 - 28 Na droefheid, blijdschap
29 - 33 Jezus, de overwinnaar der wereld
Johannes 17 1 - 26 Het hogepriesterlijk gebed
Johannes 18 1 - 11 De gevangenneming
12 - 16 Jezus voor het Sanhedrin
17 - 27 De verloochening van Petrus
28 - 40 Jezus voor Pilatus
Johannes 19 1 - 7 Jezus gegeseld
8 - 16 Jezus door Pilatus overgegeven
17 - 37 De kruisiging
38 - 42 De begrafenis
Johannes 20 1 - 10 De opstanding
11 - 18 De verschijning aan Maria Magdaléna
19 - 23 Verschijning aan de tien discipelen
24 - 31 Jezus en Thomas
Johannes 21 1 - 14 Verschijning van Jezus aan de zee van Tibérias
15 - 25 Jezus en Petrus


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document