Bijbelboeken

Johannes 7:1-9

Ongeloof van de broeders van Jezus

1 En na dezen wandelde Jezus in Galilea; want Hij wilde in Judea niet wandelen, omdat de Joden Hem zochten te doden.2 En het feest der Joden, namelijk de loof huttenzetting, was nabij.3 Zo zeiden dan Zijn broeders tot Hem: Vertrek van hier, en ga heen in Judea, opdat ook Uw discipelen Uw werken mogen aanschouwen, die Gij doet.4 Want niemand doet iets in het verborgen, en zoekt zelf, dat men openlijk van hem spreke. Indien Gij deze dingen doet, zo openbaar Uzelven aan de wereld.5 Want ook Zijn broeders geloofden niet in Hem.6 Jezus dan zeide tot hen: Mijn tijd is nog niet hier, maar uw tijd is altijd bereid.7 De wereld kan ulieden niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van dezelve getuig, dat haar werken boos zijn.8 Gaat gijlieden op tot dit feest; Ik ga nog niet op tot dit feest; want Mijn tijd is nog niet vervuld.9 En als Hij deze dingen tot hen gezegd had, bleef Hij in Galilea.

Ga naar of .


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken