Bijbelboeken

Jesaja

Het boek Jesaja is het 23e boek en bevat 1292 verzen in 66 hoofdstukken.
Daarin komen 87 titels voor:

Hoofdstukken

Ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Titels

Jesaja 1 1 - 9 Oordeel over het zondige volk Israël
10 - 31 Opwekking tot waarachtige bekering
Jesaja 2 1 - 5 Toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem
6 - 22 Het gericht over het afgodische Israël
Jesaja 3 1 - 26 Gericht over de zonde des volks, inzonderheid de ijdelheid der vrouwen
Jesaja 4 1 - 6 Van het Messiaanse heil
Jesaja 5 1 - 7 Gelijkenis van den onvruchtbaren wijngaard
8 - 30 Een zesvoudig wee
Jesaja 6 1 - 13 Jesaja tot het profetenambt geroepen
Jesaja 7 1 - 25 Jesaja tot Achaz gezonden. Het Immanuëlsteken
Jesaja 8 1 - 22 Gericht over Syrië en Israël
Jesaja 9 1 - 6 Voorzegging van het Messiaanse rijk
7 - 21 Bedreigingen tegen het koninkrijk van Israël
Jesaja 10 1 - 4 Bedreiging tegen Juda
5 - 34 Voorzegging van den ondergang van Assyrië
Jesaja 11 1 - 9 De Messias en Zijn vrederijk
10 - 16 Herstel van Gods volk
Jesaja 12 1 - 6 Danklied der verlosten
Jesaja 13 1 - 22 De ondergang van Babel
Jesaja 14 1 - 23 Bevrijding van Israël
24 - 27 Profetie tegen de Assyriërs
28 - 32 Profetie tegen de Filistijnen
Jesaja 15 1 - 9 Voorzegging van den ondergang van Moab
Jesaja 17 1 - 11 Profetie tegen Damaskus en Efraïm
12 - 14 Voorspelling van de vernietiging van het Assyrische leger
Jesaja 18 1 - 7 Morenland wordt bezocht en zal zich bekeren
Jesaja 19 1 - 18 Profetie over Egypte
19 - 25 Vereniging van Egypte, Assyrië en Israël
Jesaja 20 1 - 6 Het teken voor den val van Egypte en Morenland
Jesaja 21 1 - 10 Profetie over den ondergang van Babel
11 - 12 Profetie tegen Duma
13 - 17 Profetie tegen Arabië
Jesaja 22 1 - 14 Profetie tegen het beleg van Jeruzalem
15 - 25 Bedreiging van Sebna; verhoging van Eljakim
Jesaja 23 1 - 18 Profetie over de verwoesting van de stad Tyrus en haar herstel
Jesaja 24 1 - 23 Profetie over de verwoesting van het Joodse land
Jesaja 25 1 - 5 Lof des HEEREN
6 - 12 Vreugdemaal der volken op Sion
Jesaja 27 1 - 5 Verdelging der vijanden van Gods Kerk
6 - 13 Verzameling van Israël
Jesaja 28 1 - 15 Gericht over Efraïm en Juda
16 - 22 De kostbare Hoeksteen
23 - 29 Gelijkenis van den landman
Jesaja 29 1 - 24 Profetie tegen Jeruzalem
Jesaja 30 1 - 33 Profetie tegen het vertrouwen op Egypte
Jesaja 31 1 - 9 Vergeefse hulp van Egypte; Gods overwinning over de Assyriërs
Jesaja 32 1 - 8 Het Rijk van Christus
9 - 13 Tegen de zorgeloze vrouwen
14 - 20 Vrede door recht
Jesaja 33 1 - 24 De ondergang der vijanden beloofd
Jesaja 34 1 - 17 Strafgericht over Edom
Jesaja 35 1 - 10 Grootheid en heerlijkheid van het volk Gods
Jesaja 36 1 - 22 Jeruzalem door Sanherib belegerd
Jesaja 37 1 - 38 Jesaja voorzegt de bevrijding van Jeruzalem
Jesaja 38 1 - 8 Wonderbare genezing van Hizkía
9 - 22 Danklied van Hizkía
Jesaja 39 1 - 8 Het gezantschap van Babel te Jeruzalem bij Hizkía
Jesaja 40 1 - 11 De verlossing van het volk Israël voorzegd
12 - 31 God alleen is de Machtige
Jesaja 41 1 - 29 Gods werk in Israëls verlossing
Jesaja 42 1 - 25 De Knecht des HEEREN
Jesaja 43 1 - 28 God verlost Zijn volk, zoals Hij beloofd heeft
Jesaja 44 1 - 28 Gods oppermacht en de ijdelheid der afgoden
Jesaja 45 1 - 25 Cores, het werktuig Gods
Jesaja 46 1 - 13 Profetie van den ondergang der Babyloniërs en hun afgoden
Jesaja 47 1 - 15 Ondergang van Babel
Jesaja 48 1 - 22 Opwekking om te geloven in Gods genaderijke verlossing en Hem te gehoorzamen
Jesaja 49 1 - 13 De Knecht des HEEREN, het Licht der volken
14 - 26 De zekerheid van Sions herstel
Jesaja 50 1 - 11 De Knecht des HEEREN gesmaad en geholpen
Jesaja 51 1 - 23 Herstelling en geluk van Israël
Jesaja 52 1 - 12 Vredeboden verkondigen Sions heil
13 - 15 Lijden en verhoging van den Knecht des HEEREN
Jesaja 54 1 - 17 De toekomst van Sion
Jesaja 55 1 - 13 Uitnodiging tot Gods genadeverbond
Jesaja 56 1 - 12 Beloften en vermaning tot vroomheid
Jesaja 57 1 - 21 Vrede voor de rechtvaardigen en straf voor de goddelozen
Jesaja 58 1 - 14 Bestraffing der schijnheiligheid. Ware vroomheid beloond
Jesaja 59 1 - 21 Ondergang der goddelozen
Jesaja 60 1 - 22 Jeruzalem weder verheerlijkt en verrijkt
Jesaja 61 1 - 11 Het genadejaar des HEEREN
Jesaja 62 1 - 12 De heerlijkheid van het herstelde Jeruzalem
Jesaja 63 1 - 6 God zal Zijn volk verlossen en wreken
7 - 19 Gebed om verlossing
Jesaja 65 1 - 16 Beloften van verhoring en verlossing
17 - 25 De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
Jesaja 66 1 - 24 Eindelijke verwerping der wederspannigen


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document