Jesaja 19:19-25

Vereniging van Egypte, Assyrië en Israël

Te dien dage zal de Heere een altaar hebben in het midden van Egypteland, en een opgericht teken aan haar landpalen voor den Heere. En het zal zijn tot een teken, en tot een getuigenis den Heere der heirscharen in Egypteland, want zij zullen tot den Heere roepen vanwege de verdrukkers, en Hij zal hun een Heiland en Meester zenden, Die zal hen verlossen. En de Heere zal den Egyptenaren bekend worden, en de Egyptenaars zullen den Heere kennen te dien dage; en zij zullen Hem dienen met slachtoffer, en spijsoffer, en zij zullen den Heere een gelofte beloven en betalen. En de Heere zal de Egyptenaars dapper slaan, en genezen; en zij zullen zich tot den Heere bekeren, en Hij zal Zich van hen verbidden laten, en Hij zal hen genezen. Te dien dage zal er een gebaande weg wezen van Egypte in Assyrie, dat de Assyriers in Egypte, en de Egyptenaars in Assyrie komen zullen; en de Egyptenaars zullen met de Assyriers den Heere dienen. Te dien dage zal Israel de derde wezen met de Egyptenaren en met de Assyriers, een zegen in het midden van het land. Want de Heere der heirscharen zal hen zegenen, zeggende: Gezegend zij Mijn volk, de Egyptenaars, en de Assyriers, het werk Mijner handen, en Israel, Mijn erfdeel!

Toon nummering: naast | in tekst | niet