Bijbelboeken

Jesaja 12:1-6


    Danklied der verlosten

  1. En te dienzelfden dage zult gij zeggen: Ik dank U, Heere! dat Gij toornig op mij geweest zijt, maar Uw toorn is afgekeerd, en Gij troost mij.
  2. Ziet, God is mijn Heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen; want de Heere Heere is mijn Sterkte en mijn Psalm, en Hij is mij tot Heil geworden.
  3. En gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils;
  4. En zult te dienzelfden dage zeggen: Dankt den Heere, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken! vermeldt, dat Zijn Naam verhoogd is.
  5. Psalmzingt den Heere, want Hij heeft heerlijke dingen gedaan; zulks zij bekend op den gansen aardbodem.
  6. Juich en zing vrolijk, gij inwoners van Sion! want de Heilige Israels is groot in het midden van u.


Ga naar of .
Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document