Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Genesis 10:1-32


  Nakomelingschap van Noachs zonen

 1. Dit nu zijn de geboorten van Noachs zonen: Sem, Cham, en Jafeth; en hun werden zonen geboren na den vloed.
 2. De zonen van Jafeth zijn: Gomer, en Magog, en Madai, en Javan, en Tubal, en Mesech, en Thiras.
 3. En de zonen van Gomer zijn: Askenaz, en Rifath, en Togarma.
 4. En de zonen van Javan zijn: Elisa, en Tarsis; de Chittieten en Dodanieten.
 5. Van dezen zijn verdeeld de eilanden der volken in hun landschappen, elk naar zijn spraak, naar hun huisgezinnen, onder hun volken.
 6. En de zonen van Cham zijn: Cusch en Mitsraim, en Put, en Kanaan.
 7. En de zonen van Cusch zijn: Seba en Havila, en Sabta, en Raema, en Sabtecha. En de zonen van Raema zijn: Scheba en Dedan.
 8. En Cusch gewon Nimrod; deze begon geweldig te zijn op de aarde.
 9. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heeren; daarom wordt gezegd: Gelijk Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des Heeren.
 10. En het beginsel zijns rijks was Babel, en Erech, en Accad, en Calne in het land Sinear.
 11. Uit ditzelve land is Assur uitgegaan, en heeft gebouwd Nineve, en Rehoboth, Ir, en Kalach.
 12. En Resen, tussen Nineve en tussen Kalach; deze is die grote stad.
 13. En Mitsraim gewon de Ludieten, en de Anamieten, en de Lehabieten, en de Naftuchieten,
 14. En de Pathrusieten, en de Casluchieten, van waar de Filistijnen uitgekomen zijn, en de Caftorieten.
 15. En Kanaan gewon Sidon, zijn eerstgeborene, en Heth,
 16. En den Jebusiet, en den Amoriet, en den Girgasiet,
 17. En den Hivviet, en den Arkiet, en den Siniet,
 18. En den Arvadiet, en den Tsemariet, en den Hamathiet; en daarna zijn de huisgezinnen der Kanaanieten verspreid.
 19. En de landpale der Kanaanieten was van Sidon, daar gij gaat naar Gerar tot Gaza toe; daar gij gaat naar Sodom en Gomorra, en Adama, en Zoboim, tot Lasa toe.
 20. Deze zijn zonen van Cham, naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen, in hun volken.
 21. Voorts zijn Sem zonen geboren; dezelve is ook de vader aller zonen van Heber, broeder van Jafeth, den grootste.
 22. Sems zonen waren Elam, en Assur, en Arfachsad, en Lud, en Aram.
 23. En Arams zonen waren Uz, en Hul, en Gether, en Maz.
 24. En Arfachsad gewon Selah, en Selah gewon Heber.
 25. En Heber werden twee zonen geboren; des enen naam was Peleg; want in zijn dagen is de aarde verdeeld; en zijns broeders naam was Joktan.
 26. En Joktan gewon Almodad, en Selef, en Hatsarmaveth, en Jarach,
 27. En Hadoram, en Usal, en Dikla,
 28. En Obal, en Abimael, en Scheba,
 29. En Ofir, en Havila, en Jobab; deze allen waren zonen van Joktan.
 30. En hun woning was van Mescha af, daar gij gaat naar Sefar, het gebergte van het oosten.
 31. Deze zijn zonen van Sem, naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen, naar hun volken.
 32. Deze zijn de huisgezinnen der zonen van Noach, naar hun geboorten, in hun volken; en van dezen zijn de volken op de aarde verdeeld na den vloed.


Ga naar of .
Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document