Ezra 7:27-28

Ezra dankt God

Geloofd zij de Heere, de God onzer vaderen, Die alzulks in het hart des konings gegeven heeft, om te versieren het huis des Heeren, dat te Jeruzalem is. En heeft tot mij weldadigheid geneigd, voor het aangezicht des konings en zijner raadsheren, en aller geweldige vorsten des konings! Zo heb ik mij gesterkt, naar de hand des Heeren, mijns Gods, over mij, en de hoofden uit Israel vergaderd, om met mij op te trekken.

Toon nummering: naast | in tekst | niet