Bijbelboeken

2 Koningen 24:18-20

Zedekía laatste koning van Juda

18 Zedekia was een en twintig jaren oud, als hij koning werd, en hij regeerde elf jaren te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Hamutal, een dochter van Jeremia, van Libna.19 En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heeren, naar alles, wat Jojakim gedaan had.20 Want het geschiedde, om den toorn des Heeren tegen Jeruzalem en tegen Juda, totdat Hij hen van Zijn aangezicht weggeworpen had. En Zedekia rebelleerde tegen den koning van Babel.

Ga naar of .


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken