Bijbelboeken

2 Koningen 21:19-26

Amon koning van Juda

19 Amon was twee en twintig jaren oud, toen hij koning werd, en hij regeerde twee jaren te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Mesullemet, een dochter van Haruz van Jotba.20 En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heeren; gelijk als zijn vader Manasse gedaan had.21 Want hij wandelde in al den weg, dien zijn vader gewandeld had, en hij diende de drekgoden, die zijn vader gediend had, en hij boog zich voor die neder.22 Zo verliet hij den Heere, den God zijner vaderen, en hij wandelde niet in den weg des Heeren.23 En de knechten van Amon maakten een verbintenis tegen hem, en zij doodden den koning in zijn huis.24 Maar het volk des lands versloeg allen, die tegen den koning Amon een verbintenis gemaakt hadden; en het volk des lands maakte zijn zoon Josia koning in zijn plaats.25 Het overige nu der geschiedenissen van Amon, wat hij gedaan heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Juda?26 En men begroef hem in zijn graf, in den hof van Uzza; en zijn zoon Josia werd koning in zijn plaats.

Ga naar of .


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken