Psalmen

Psalmen

Op deze website zijn de volgende psalmen en gezangen opgenomen:
  • Psalmen: vertaling 1773
  • 12 enige gezangen: vertaling 1773
  • Gezangen: vertaling 1938
Hierdoor zijn er 150 psalmen (en 12 enige gezangen) en 306 gezangen opgenomen.

Alfabetisch register van de Psalmen

A

Aan de zon schonk Gods gezagPsalm 136:8
Aanbidt Hem needrig al uw leven,Psalm 96:6
Aanschouw mijn ramp, verhoor mij, HEER';Psalm 13:3
't Aardrijk en de hemelbogenPsalm 102:14
Aardse machten, looft den HEER'!Psalm 29:1
Ach, de HEER' heeft mij doen bukkenPsalm 102:13
Ach, waarom trekt G' Uw hand dus van ons af,Psalm 74:11
Ai, hoor naar hen, die in gevangnis kwijnen,Psalm 79:6
Ai, ruk het woord der waarheid niet te zeerPsalm 119:22
Ai, zie, o HEER', dat ik Uw wet bemin;Psalm 119:80
Ai, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't, dat zonenPsalm 133:1
Al 't aardrijk smeek' U, neergebogen,Psalm 66:2
Al ben ik met die smart beladen,Psalm 109:15
Al d' aard' en alles wat zij geeft,Psalm 24:1
Al d' afgoon zijn slechts ijdelheden,Psalm 96:3
Al de heidnen door Uw handenPsalm 86:5
Al 't goddloos volk verdoet G' als schuim van d' aard';Psalm 119:60
Al nam ik van den dageraadPsalm 139:5
Al 't recht is van hun mond geweken,Psalm 5:9
Al wat Gij wrocht, zal juichen tot Uw eer;Psalm 145:4
Al wat hij heeft, hoe hij moog' klagen,Psalm 109:6
Al wat Hij Izak heeft gezworen,Psalm 105:6
Al wie mij ziet, bespot mij, boos te moe.Psalm 22:4
Al zegt zijn hart: Mijn huis zal eeuwig staan,Psalm 49:4
Al zie ik zelfs een leger mij omringen ,Psalm 27:2
Als een kleed zal 't al verouden;Psalm 102:15
Als God ter hoge vierschaar steeg,Psalm 76:5
Als ik 't ambt ontvangen zal,Psalm 75:2
Als ik, omringd door tegenspoed,Psalm 138:4
Als 't mij benauwd of bang gevallen is,Psalm 119:72
Als mij geen hulp of uitkomst bleek,Psalm 142:2
Als voor 't oog der nageburen,Psalm 102:9
't Alwijs bestuur bevestigt 's vromen gangen:Psalm 37:12

B

Beef aarde, beef voor 's HEEREN aangezicht,Psalm 114:4
't Behaag' U, HEER', naar mijn gebed,Psalm 17:1
't Behaag' U, mij gehoor te geven;Psalm 64:1
't Behaag, U mij te redden uit den nood;Psalm 40:7
Behoud ons, HEER' der legermachten,Psalm 80:11
Behoud, o HEER', wil bijstand zenden,Psalm 20:5
Behoud, o HEER', wil ons te hulpe komen;Psalm 12:1
'k Bekend', o HEER', aan U oprecht mijn zonden,Psalm 32:3
Bekleed, o hoogste Majesteit,Psalm 132:6
Beminnaars van den HEER',Psalm 97:6
Bemint den HEER', Gods gunstgenoten,Psalm 31:19
'k Ben afgezonderd bij den hoopPsalm 88:3
'k Ben eeuwiglijk gedachtig aan Uw woord,Psalm 119:47
'k Ben gewoon, in bange dagen,Psalm 86:4
'k Ben jong geweest, en draag nu grijze haren,Psalm 37:13
'k Ben met verschrikking aangedaan;Psalm 88:10
'k Ben, door Uwe wet te schenden,Psalm 38:6
Beproef vrij, van omhoog,Psalm 26:2
Beroof hen niet terstond van 't leven,Psalm 59:6
Beschaam door mij de stille hope nietPsalm 69:3
Beschaam hun raadslag t' allen tijde;Psalm 109:17
Beschaam z' in hunnen trotsen waan,Psalm 35:2
Beschaam, verschrik de goddelozen,Psalm 31:14
Beschaam, verschrik hen eeuwiglijk;Psalm 83:10
Bescherm mij tegen 't wreed vermogenPsalm 64:3
Bescherm mij voor de goddelozen,Psalm 140:4
Beschouw, herdenk Uw vastgestaafd verbond;Psalm 74:19
'k Betrouw op God, Hij is mijn schild in 't strijden,Psalm 18:1
'k Betrouw op U, hoor mijn gebeden:Psalm 71:1
'k Beveel mijn geest in Uwe handen;Psalm 31:4
Bevrijd mij van 't geweld des snoden,Psalm 71:3
Bewaar mij toch, o alvermogend God.Psalm 16:1
Bewaar mij voor 't geweld der strikken,Psalm 141:10
Bewijs, o HEER', Uw knecht gena.Psalm 9:13
Bewijs, o HEER', Uw mededogen,Psalm 31:7
Bij dag, bij nacht, ja, t' aller uren,Psalm 55:6
Bij dartle brassers aan den dis,Psalm 35:8
Bij U, HEER', is de levensbron;Psalm 36:3
't Blij bazuingeschalPsalm 81:3
Blijf mij in mijne grijsheid sterken;Psalm 71:13
Blijft gij op Hem betrouwen,Psalm 128:4
Brandofferen, noch offer voor de schuld,Psalm 40:4
Breng over mij al Uw barmhartigheen,Psalm 119:39

D

D' aard' hief uit der waatren schootPsalm 136:6
D' aarde sloeg van schrik aan 't beven,Psalm 77:11
D' afgoon van het heidendom,Psalm 135:9
D' algoede God zij ons genadig,Psalm 67:1
D' algoede God, die, door Zijn grote kracht,Psalm 115:8
d' Alwijze God beproeft wel eens d' oprechten;Psalm 11:3
D' as versterkt mijn kwijnend hartePsalm 102:5
D' eenvoudigen wil God steeds gadeslaan.Psalm 116:4
D' eersten van den staat,Psalm 47:5
D' onpeilbre zee bergt in haar ruimen schootPsalm 104:13
D' ontembre zee houdt stand, waar 't God gebiedt.Psalm 104:5
D' oprechte sla mij zonder vrezen,Psalm 141:5
Daal haastig ter verlossing neer,Psalm 70:1
Daal neder; neig in gramschap fel ontstoken,Psalm 144:3
Daar bouwde Hij als hoogten Zijne muren,Psalm 78:35
Daar God, voor hen bezorgd, in hunne nodenPsalm 78:12
Daar greep hen beving aan, vervaard,Psalm 48:3
Daar heeft de vijand boog en schildPsalm 76:2
Daar ik moet zien, hoe snoodaards Uwe wetPsalm 119:27
Daar valt de vrees hen aan, en breekt hun kracht,Psalm 14:5
Daar wordt Uw lof verbreid,Psalm 26:7
Daar zal Ik David door Mijn kracht,Psalm 132:11
Daar zal ons 't goede van Uw woningPsalm 65:3
Daar ziet men hen dan zaaien;Psalm 107:19
Daarna toog Israel, gedrevenPsalm 105:13
Daarom deed Hij in ijdelheid hun dagenPsalm 78:17
Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd.Psalm 16:5
Daarom, o HEER', zal ik U eer bewijzen,Psalm 18:15
'k Dacht, hoe 'k God met vreugd voor dezenPsalm 77:4
Dan dachten zij, hoe 't eeuwig OpperwezenPsalm 78:18
Dan doet Uw toornig aangezichtPsalm 21:9
Dan ga ik op tot Gods altaren,Psalm 43:4
Dan had geen mens naar onze klacht gehoord;Psalm 124:3
Dan hadden zij ons levendig vernield;Psalm 124:2
Dan maakt Hij weer woestijnen,Psalm 107:18
Dan moogt g' in zegepraal uw voet,Psalm 68:12
Dan vindt Gij in onz' offeranden lust,Psalm 51:10
Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer,Psalm 119:86
Dan wandel ik vol moeds op ruimer baan,Psalm 119:23
Dan wordt de mens door 't rijzend morgenlichtPsalm 104:12
Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet,Psalm 85:4
Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen;Psalm 87:5
Dan zal de Vorst van al uw schoon getuigen.Psalm 45:6
Dan zal 't gejuich ten hemel dringen,Psalm 20:3
Dan zal ik elk, die 't heilspoor bijster is,Psalm 51:7
Dan zal Ik hen, die dwaas of wreevlig overtreen,Psalm 89:14
Dan zal na zoveel gunstbewijzen,Psalm 72:10
Dan zingen zij, in God verblijd,Psalm 138:3
Dan zou ik, voor Uw Goddlijk oog,Psalm 63:3
Dan zullen alle mensen vrezen,Psalm 64:9
Dan zult gij recht naar 't outer treden,Psalm 4:3
Dan, dan wordt Gods trouw verheven,Psalm 102:10
Dat Bazans hemelhoge bergPsalm 68:8
Dat elk verdrukt' Uw bijstand eens erlang';Psalm 74:20
Dat 's HEEREN zegen op u daal';Psalm 134:3
Dat hen de dood als schuldheer vellePsalm 55:9
Dat hen, o God, Uw gramschap sla,Psalm 83:6
Dat ieder schaamrood zij,Psalm 97:4
Dat ieder, die U vreest, zich tot mij keer';Psalm 119:40
Dat Israel nu zegge, blij van geest:Psalm 124:1
Dat Isrel op den HEER' vertrouw';Psalm 131:4
Dat mij, o HEER', Uw goedertierenheidPsalm 119:21
Dat niets uit Gods gedachtenissePsalm 109:8
Dat op uw klacht de hemel scheure;Psalm 20:1
Dat Sions berg weergalm' van vreugd,Psalm 48:5
Dat slaan zal mij het hoofd niet breken;Psalm 141:6
Dat vreed', en aangename rust,Psalm 122:3
Dat vrij, als groene telgen,Psalm 92:4
Dat zal den HEER' veel aangenamer zijnPsalm 69:13
Dat zich de hemelen verblijden;Psalm 96:8
Dat, die goddloos zijn siddrend vrezen,Psalm 141:11
De bergen zullen vrede dragen,Psalm 72:2
De bittre smart verteert mijn leven:Psalm 31:8
De boze keurt zich vrij van alle banden,Psalm 12:8
De boze leugensprekers dolen,Psalm 58:3
De boze neemt, door hebzucht aangedreven,Psalm 37:11
De dag is d' Uw'; ook vormdet Gij den nacht;Psalm 74:16
De Filistijn, de Tyrier, de Moren,Psalm 87:3
De God des heils wil mij ten Herder wezen.Psalm 23:1
De goddeloze zal dit goedePsalm 112:6
De Godheid sprak en donderd' in de lucht.Psalm 104:4
De Godsrivier doet G' overvloeien,Psalm 65:7
De gouden zon weet, waar zij schuil moet gaan;Psalm 104:10
De grote God, die 't recht verdedigt, sloegPsalm 14:2
De grote Schepper aller dingenPsalm 33:7
De harten der Egyptenaren,Psalm 105:14
De heem'len zijn getuigen van Zijn recht,Psalm 50:3
De HEER' betoont Zijn welbehagenPsalm 147:6
De HEER' bewaart de ziel, die Hem bemint;Psalm 145:7
De HEER' heeft Zich, als d' allerhoogste Koning,Psalm 103:10
De HEER' is aan de spits getredenPsalm 118:4
De HEER' is God; erkent, dat HijPsalm 100:2
De HEER' is groot, een heerlijk God,Psalm 95:2
De HEER' is groot; elk zing' Zijn lofPsalm 48:1
De HEER' is mij tot hulp en sterkte:Psalm 118:7
De HEER' is mijn genoegzaam deel, mijn goed;Psalm 119:29
De HEER' is recht, in al Zijn weg en werk;Psalm 145:6
De HEER' regeert; de hoogste Majesteit,Psalm 93:1
De HEER' toch slaat der mensen wegen ga,Psalm 1:4
De HEER' verlost en spaartPsalm 34:11
De HEER' wild' op mijn kermen,Psalm 6:9
De HEER' wou mij wel hard kastijden,Psalm 118:9
De HEER' zal hem, op 't ziekbed neergestort,Psalm 41:2
De HEER' zal in dit moeilijk leven,Psalm 94:8
De HEER' zal opstaan tot den strijd;Psalm 68:1
De HEER' zal steeds Uw rechterhand verzellen,Psalm 110:5
De HEER' zal u steeds gadeslaan,Psalm 121:4
De HEER' zal zijn een hoog vertrek,Psalm 9:9
De HEER', de God der legerscharen,Psalm 46:4
De HEER', de God der legerscharen,Psalm 46:6
De HEER', die goed, doch ook rechtvaardig is,Psalm 129:3
De HEER', Die 't waar, van 't vals, kan onderscheien,Psalm 12:3
De HEER', mijn Bondgod, was voor dezen,Psalm 94:12
De heerlijkheid der hoogste MajesteitPsalm 104:16
De heidnen zijn, door waan misleid;Psalm 9:15
De hemel blijft nog met den aardkloot staan,Psalm 119:46
De hemel looft, o HEER', Uw wondren dag en nacht,Psalm 89:3
De Koning rust op Uwe trouw,Psalm 21:7
De koningen, hoe zeer geducht,Psalm 68:6
De lofzang klimt uit Sions zalenPsalm 65:1
De mens zal eerlang vrolijk zeggen:Psalm 58:8
De rijkdom zal zijn huis verzellen;Psalm 112:2
De schrik des nachts doet u niet vlien,Psalm 91:3
De snoodste laster stroomt d' ontaardenPsalm 59:4
De sprinkhaan en de kever kwamen,Psalm 105:19
De stammen, naar Gods Naam genoemd,Psalm 122:2
De stedelingen zullen bloeien,Psalm 72:9
De steen, dien door de tempelbouwersPsalm 118:11
De stem des honers moet ik horen,Psalm 44:9
De stoute zondaars zullen snel,Psalm 9:17
De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed:Psalm 14:1
De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed:Psalm 53:1
De trotsen, nijdig om mijn zegen,Psalm 140:5
De velden zijn bedekt met kudden;Psalm 65:9
De vijand dorst, bij al ons leed, ons tergen,Psalm 137:2
De volken zullen U belijden,Psalm 67:2
De volken zullen, HEER', U loven;Psalm 67:3
De vromen zullen U verhogen,Psalm 140:13
De vruchten van hun huwlijksbedPsalm 21:10
De waatren keerden in hun kolk;Psalm 106:7
De wet zijns Gods is in zijn hart geschreven,Psalm 37:16
De wijnstok werd door hagel neergesmeten,Psalm 78:24
De zondaar zal verdelgd zijn op Gods wenk,Psalm 104:18
De zotten overtreden,Psalm 107:9
Den peinst de ziel; is 't waar, zou GodPsalm 73:6
'k Denk aan U, o God, in 't klagen,Psalm 42:4
Denk aan 't vaderlijk meedogen,Psalm 25:3
Der bozen schaar heeft lang op mij gewacht,Psalm 119:48
Der goden God verheft Zijn stem met macht,Psalm 50:1
Des HEEREN engel schaartPsalm 34:4
Des HEEREN vrees is rein;Psalm 19:5
Des HEEREN werken zijn zeer groot;Psalm 111:2
Des HEEREN wet nochtans,Psalm 19:4
Des HEEREN woord is rein, en al Zijn sprekenPsalm 12:6
Dewijl Hij hen verzaadde,Psalm 107:5
Dewijl zijn ziel Mij teer bemint,Psalm 91:7
Die de vorsten, trots van moedPsalm 136:18
Die glans straal' Efraim in d' ogen;Psalm 80:2
Die gunst heeft God Zijn volk bewezen,Psalm 105:24
Die hier bedrukt met tranen zaait,Psalm 126:3
Die Hij van ver uit d' oordenPsalm 107:2
Die hun land, dat d' ogen streelt,Psalm 136:21
Die in onzen lagen stand,Psalm 136:23
Die in zijn wandel zich oprecht;Psalm 15:2
Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen,Psalm 133:2
Die met zijn tong niet achterklapt;Psalm 15:3
Die nooit zijn geld op woeker geeft;Psalm 15:5
Die onnatuurlijk' offerand',Psalm 106:21
Die ons, onder 't leed gebukt,Psalm 136:24
Die tot wering van 't geweldPsalm 136:17
Die voorheen mij teer beminden,Psalm 38:11
Die vorst Faros legermachtPsalm 136:15
Die zal, door 's HEEREN gunst geleid,Psalm 24:3
Die zeggen: Wij, wij zullen zegepralen,Psalm 12:4
Die Zijn volk, als bij de hand,Psalm 136:16
Die, door dien verdeelden plas,Psalm 136:14
Die, wars van 't kwaad, niet in de zonde leeft;Psalm 119:2
Dies heb Ik, door hun tergend kwaadPsalm 95:7
Dies hebt G', o God, hun last verlicht,Psalm 106:25
Dies zwoer d' Almachtige, dat HijPsalm 106:15
Dikke wolken goten water;Psalm 77:10
Dit alles spoorde God tot wraak;Psalm 106:22
Dit doet Jozefs zaadPsalm 81:5
Dit duurde tot ik uit dien dromPsalm 73:9
Dit hoorde God, en heeft, op 't felst ontstoken,Psalm 78:30
Dit hoorde God, en werd op 't hoogst verbolgen;Psalm 78:11
Dit is de dag, de roem der dagen,Psalm 118:12
Dit is, dit is de poort des HEEREN:Psalm 118:10
Dit loon krijg, elk van 's HEEREN handen,Psalm 109:12
Dit lot is u beschoren,Psalm 128:3
Dit overstelpt mijn geest met rouwe:Psalm 143:4
Dit zag de zee met bevend' ogen aan,Psalm 114:2
Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil,Psalm 62:4
Doch Jozefs tent liet Hij verachtlijk varen,Psalm 78:34
Doch om Zijns Naams wil, om Zijn machtPsalm 106:6
Doch op U zien mijn schreiend' ogen;Psalm 141:9
Doch riepen z' in d' ellendenPsalm 107:10
Doch, riepen z' in d' ellendenPsalm 107:7
Doe bij Uw knecht weldadigheid, o HEER',Psalm 119:9
Doe een teken mij ten goede,Psalm 86:9
Doe hen altoos onzeker gaan,Psalm 35:3
Doe hen beschaamd staan en bezwijken,Psalm 71:9
Doe 't kwade, bij hen ondernomen,Psalm 28:3
Doe mij niet mee vergaanPsalm 26:10
Doe mij op 't pad van Uw geboden treen;Psalm 119:18
Doe misdaan toe tot al hun euveldaan,Psalm 69:12
Doe tot vergelding, HEER' der heren.Psalm 140:9
Doet bij uw harp de psalmen horen;Psalm 98:3
Door al Uw deugden aangespoord,Psalm 138:2
Door Gods gena wordt mijne ziel gered,Psalm 57:3
Door 's Hoogsten arm 't geweld onttogen,Psalm 66:6
Door Uw arm en alvermogen,Psalm 77:9
Door Uw gramschap, fel ontstoken,Psalm 38:3
Door Uwen toorn vergaat ons kwijnend leven;Psalm 90:4
Doorgrond m' en ken mijn hart, o HEER';Psalm 139:14
Draagt Gij, o God, hen nog geduldig?Psalm 5:10
Durft gij bestaan te twisten met Mijn kracht?Psalm 2:3
Dus hebben z' ook, doldriftig, onbesuisd,Psalm 74:6
Dus heeft de HEER' tot mijnen Heer' gesproken:Psalm 110:1
Dus krijg ik van mijn plicht,Psalm 19:6
Dus toog 't verkoren volk des HEERENPsalm 105:23
Dus wil d' Almachtig', op hun smeken,Psalm 149:4
Dus wordt gewis, in 't veilig samenleven,Psalm 11:2
Dus zij 's HEEREN Naam geprezen,Psalm 102:12

E

Een dikke rook ging op, waar Hij Zich keerde,Psalm 18:3
Een goddloos rot heeft mij ten roof gesteld;Psalm 119:31
Een lasteraar, een leugensprekerPsalm 140:11
Een listig volk heeft, boos en trots van aard,Psalm 119:43
Een net belemmerd' onze schreden,Psalm 66:5
Een stroom van ongerechtighedenPsalm 65:2
Een vuurgloed gaat Hem voor,Psalm 97:2
Eenmaal sprak God tot mij een woord,Psalm 62:8
Eerlang gedenkt hieraan het wereldrond;Psalm 22:14
Eert geen uitlands God;Psalm 81:10
Egypteland zag al het eerstgeboren,Psalm 78:26
't Eind der aard' werpt dampen uitPsalm 135:4
Elk mocht zijn brood, zo mild hem toegemeten,Psalm 78:13
Elk woedt om strijd, en toont zich onbeschroomd;Psalm 74:5
Elk, die Hem vreest, hoe klein hij zij of groot,Psalm 115:7
En Ik, die Vorst, met zoveel macht bedeeld,Psalm 2:4
'k Erken nochtans, Gij, Gij zijt heilig, HEER',Psalm 22:2

F

Fnuik Gij, o HEER', der goddelozen kracht;Psalm 10:8

G

G' omringt mijn gaan en liggen, Gij,Psalm 139:2
G' onthoudt, o HEER', dan Uw barmhartigheen,Psalm 40:6
Gaat niet de mens, als in een beeld, daarheen,Psalm 39:4
Gaat tot Zijn poorten in met lof,Psalm 100:3
Gans anders is 't met hem, die 't kwaad bemint:Psalm 1:3
Gans Gilead behoort aan mij;Psalm 108:4
Gans Moab buigt zich dienstbaar neerPsalm 108:5
Gans Sion was verheugd,Psalm 97:5
't Gebergte smelt als was,Psalm 97:3
't Gebruis der zee doet Gij bedaren,Psalm 65:5
Gedenk aan David, aan zijn leed;Psalm 132:1
Gedenk aan 't woord, gesproken tot Uw knecht,Psalm 119:25
Gedenk den smaad, dien elk van Uwe knechten lijdt,Psalm 89:20
Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat wij bedreven,Psalm 79:4
Gedenk, o HEER', gedenk aan d' Edomieten,Psalm 137:4
Gedenk, o HEER', hoe zwak ik ben, hoe kort van duur.Psalm 89:19
Geduchte God, hoor mijn gebeden;Psalm 43:1
Geef dat mijn oog het goed' aanschouw',Psalm 106:3
Geef Gij ons hulp in tegenheen,Psalm 60:7
Geef ons gena, geef ons gena, o HEER',Psalm 123:2
Geef 't wild gediert', dat niets in 't woen ontziet,Psalm 74:18
Geef, HEER', den goeden Uwen zegen;Psalm 125:4
Geef, HEER', den Koning Uwe rechten,Psalm 72:1
Geef, HEER', opdat van angst en strijdPsalm 60:3
Geeft d' eer aan 't eeuwig Opperwezen;Psalm 96:5
Geeft dan eeuwig' eerPsalm 99:8
Geeft den God des hemels eer,Psalm 136:26
Geen ding geschiedt er ooit gewisser,Psalm 33:5
Geen druk beschaamt hun hoop in bange tijden,Psalm 37:10
Geen geval, geen zorg, geen list,Psalm 75:4
Geen ijdle zorg doe u van 't heilspoor dwalen;Psalm 37:3
Geen kwaad gerucht zal hem ontzetten,Psalm 112:4
Geen leeuw is heter op de jacht;Psalm 17:6
Geen onheil zal de stad verstoren,Psalm 46:3
Geen vader sloeg met groter mededogenPsalm 103:7
Geleid door 's HEEREN alvermogen,Psalm 105:8
Gelijk de pijlen in de handPsalm 127:4
Gelijk een duif, door 't zilverwitPsalm 68:7
Gelijk een sprinkhaan, omgedreven,Psalm 109:14
Gelijk 't gebergt', dat, hoog gerezen,Psalm 125:2
Gelijk het gras is ons kortstondig leven,Psalm 103:8
Gelijk zich die niet laat bezweren,Psalm 58:4
Geloofd zij God met diepst ontzag!Psalm 68:10
Geloofd zij God, Die Zijn genadePsalm 31:17
Geloofd zij God, wiens open oren,Psalm 28:5
Geloofd zij Isrels grote God!Psalm 106:26
Gemene lieden immers zijnPsalm 62:6
Gena, o God, bescherm mij door Uw hand.Psalm 56:1
Gena, o God, gena, hoor mijn gebed.Psalm 51:1
Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen;Psalm 57:1
Genaak, genaak in gunste tot mijn ziel;Psalm 69:8
Gerechtigheid en recht heb ik gedaan;Psalm 119:61
't Geroep des vijands doet mij beven,Psalm 55:2
't Getal van mijn vervolgers is zeer groot,Psalm 119:79
Getrouwe God, de heidnen zijn gekomen,Psalm 79:1
Getrouwe HEER', Gij wilt mijn goed, mijn God,Psalm 16:3
Gewis, Gij zult, all' eeuwen doorPsalm 21:6
Gewis, hoe hoog de nood mag gaan,Psalm 68:11
Gezegend zij de grote Koning,Psalm 118:13
Gezegend zij de HEER', die t' allen tijdePsalm 144:1
Gij bozen, wijkt, opdat ik steeds 't gebodPsalm 119:58
Gij deedt hem wel, een weinig tijds, benedenPsalm 8:5
Gij deedt mij veel benauwdheid smakenPsalm 71:15
Gij doet ons bevend rugwaarts wijken,Psalm 44:6
Gij doet ons tot een spreekwoord strekkenPsalm 44:8
Gij geeft hem, wijd en zijd in alle landen,Psalm 8:6
Gij geeft, dat d' uitgang van den morgenPsalm 65:6
Gij grieft mij door uw schampre woorden,Psalm 52:3
Gij hebt en metgezel en vrind,Psalm 88:11
Gij hebt m' in 't hart meer vreugd gegeven,Psalm 4:4
Gij hebt mij in den kuil gelegd,Psalm 88:4
Gij hebt mij uit den twist des volks verheven,Psalm 18:13
Gij hebt mij van mijn kindse dagenPsalm 71:12
Gij hebt mij, HEER', met kracht omgord tot strijden.Psalm 18:12
Gij hebt mijn gans gestel doorgrond,Psalm 139:7
Gij hebt mijn weeklacht en geschreiPsalm 30:8
Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood;Psalm 56:6
Gij hebt Uw land, o HEER', die gunst betoond,Psalm 85:1
Gij hebt Uw troon van eeuwigheid gegrond.Psalm 93:2
Gij hebt Uw volk een harde zaakPsalm 60:2
Gij hebt van achtren mij bezet;Psalm 139:3
Gij hebt veel goeds bij Uwen knecht gedaan;Psalm 119:33
Gij hebt weleer van hem, dien Gij geheiligd hadt,Psalm 89:9
Gij hebt, o HEER', in 't doodlijkst tijdsgewrichtPsalm 116:5
Gij hebt, wijl niets Uw oog weerhoudt,Psalm 139:9
Gij 's HEEREN knechten, looft den HEER';Psalm 113:1
Gij immers, HEER', Gij zijt het, door Wiens machtPsalm 22:5
Gij koninkrijken, zingt Gods lof;Psalm 68:16
Gij maakt eerlang mij 't levenspad bekend,Psalm 16:6
Gij overstroomt het mensdom; zijn vermogenPsalm 90:3
Gij scheldt en straft vervloekte hovaardij,Psalm 119:11
Gij schiept het barre noord' en 't zoele zuiden saam;Psalm 89:6
Gij scholdt de heidnen keer op keer;Psalm 9:5
Gij spleet weleer de Schelfzee door Uw kracht;Psalm 74:13
Gij spot vergeefs, beschimpende den raadPsalm 14:6
Gij temt de woeste zee, zij luistert naar Uw wil;Psalm 89:5
Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht;Psalm 89:8
Gij toetstet mij bij dag en nacht;Psalm 17:2
Gij volk, uit Abraham gesproten,Psalm 105:4
Gij vondt in ons een welbehagen;Psalm 80:6
Gij weet, o God, hoe 'k zwerven moet op aard';Psalm 56:4
Gij zalft mijn hoofd, Gij doet mijn blijdschap groeien,Psalm 23:3
Gij zelf, o God, die, uit Uw woning,Psalm 44:3
Gij zijt alleen - wat zou ik vrezen-Psalm 31:3
Gij zijt mij, HEER', ter schuilplaats in gevaren;Psalm 32:4
Gij zijt mijn God, U zal ik loven,Psalm 118:14
Gij zijt volmaakt, Gij zijt rechtvaardig, HEER';Psalm 119:69
Gij zijt, o HEER', van d' allervroegste jarenPsalm 90:1
Gij zit, gij spreekt van uwen broeder kwaad;Psalm 50:8
Gij zoldert in de waatren Uwen troon;Psalm 104:2
Gij zult aan d' een en d' andre hand,Psalm 91:4
Gij zult met luister mij omringen,Psalm 71:16
Gij zult nieuwe dagen voegen,Psalm 61:5
Gij zult nochtans het leven derven,Psalm 82:4
Gij zult opstaan, ons beschermen,Psalm 102:7
Gij zult uw volk een schuilplaats wezen;Psalm 31:16
Gij zult Uw volk, in bange tegenspoeden,Psalm 12:7
Gij, die geducht zijt in vermogen,Psalm 5:4
Gij, die God vreest, gij allen prijst den HEER';Psalm 22:12
Gij, die hem gunstig hebt gered,Psalm 21:3
Gij, evenwel, Gij blijft dezelfd', o HEER';Psalm 74:12
Gij, HEER', Gij zet den bozen palen,Psalm 55:14
Gij, HEER', verdelgt den leugenspreker.Psalm 5:6
Gij, hemel, aard' en zee, vermeldt Gods lof;Psalm 69:14
Gij, met hen begaan,Psalm 99:7
Gij, volken, hoort; waar g' in de wereld woont,Psalm 49:1
Gij, vreeslijk zijt Gij in 't gericht;Psalm 76:4
Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God,Psalm 89:12
God baande door de woeste barenPsalm 66:3
God bracht na tegenhedenPsalm 107:4
God breidd' een wolk uit, om Zijn scharen,Psalm 105:21
God deed Zijn volk met wisse treden,Psalm 105:20
God geeft den wijn, tot vreugd voor 't hart bereid,Psalm 104:8
God geeft Zijn gunstvolk moed en krachten,Psalm 28:6
God heb ik lief, want die getrouwe HEER'Psalm 116:1
God heeft bij ons wat groots verricht;Psalm 126:2
God heeft de waapnen aangegrepen,Psalm 7:7
God heeft voor 't grote licht,Psalm 19:3
God heerst als Opperheer;Psalm 97:1
God is bekend bij Judas stam,Psalm 76:1
God is een toevlucht voor de Zijnen,Psalm 46:1
God is goed, looft Hem te zaamPsalm 135:2
God is groot; ik weet dat HijPsalm 135:3
God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen?Psalm 27:1
God is op 't hoogst geducht in Zijner heilgen raad'Psalm 89:4
God is 't verbroken hart,Psalm 34:9
God laat hen nooit in 's haters wreed vermogen;Psalm 37:17
God roeit hen uit, die 's vromen rust verstoren;Psalm 37:5
God schiep aan des hemels transPsalm 136:7
God slaat een gram gezichtPsalm 34:8
God sprak, en deed den vorsten weten:Psalm 105:9
God stilt, alom, het orelogen;Psalm 46:5
God vaart, voor het oog,Psalm 47:3
God wil al 't vee steeds spijzen, laven;Psalm 147:5
God zal hen zelf bevestigen en schragen,Psalm 87:4
God zal mij horen, en hen plagen,Psalm 55:11
God zal mijn hoofd nu boven 's vijands bendenPsalm 27:4
God zal u voor Zijn wraak doen bukken,Psalm 52:4
God zal Zijn waarheid nimmer krenken,Psalm 105:5
God zij altoos op 't hoogst geprezen;Psalm 66:10
God zorgt, als 't leed genaakt,Psalm 34:10
God, de HEER', regeert.Psalm 99:1
God, die helpt in nood,Psalm 99:2
God, die het recht met kracht verdedigt, sloegPsalm 53:2
God, die op 't recht Zijn troon wil stichten,Psalm 7:6
God, die vreeslijk is en groot,Psalm 135:5
Gods macht verbreekt den arm der goddelozen,Psalm 37:9
Gods offers zijn een gans verbroken geest,Psalm 51:9
Gods rechterhand is hoog verheven;Psalm 118:8
Gods verborgen omgang vindenPsalm 25:7
Gods vriendlijk aangezicht,Psalm 97:7
Gods wagens, boven 't luchtig zwerk,Psalm 68:9
Gods wraak ontwaakt en trekt de trotsen tegen,Psalm 37:8
Gord, gord, o Held, uw zwaard aan uwe zijde,Psalm 45:2
Groot en eeuwig Opperwezen,Psalm 38:1
Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mondPsalm 119:88

H

'k Haat ranken, vol van kwaad, en bittre vrucht,Psalm 119:57
'k Had hun haters rasPsalm 81:16
'k Had om mijn haters 't kleed gescheurd,Psalm 35:7
'k Had u dan tot spijsPsalm 81:18
't Hart schokt in mij heen en weder,Psalm 38:10
Haters van den HEER'Psalm 81:17
'k Heb aan dit volk, dat Mij vergat,Psalm 95:6
'k Heb andren al de rechten van Uw mondPsalm 119:7
'k Heb eens gezworen bij Mijn eigen heiligheid;Psalm 89:15
'k Heb hun hals bevrijdPsalm 81:6
'k Heb hunne rechters vrij gelaten;Psalm 141:7
Heb ik mijn ziel niet stil gezet,Psalm 131:2
'k Heb in mijn hart Uw rede weggelegd,Psalm 119:6
'k Heb lang den HEER' in mijnen druk verwacht,Psalm 40:1
'k Heb mijn tranen, onder 't klagen,Psalm 42:2
'k Heb U voorwaar in 't heiligdomPsalm 63:2
'k Heb Uw geboon, mijn God, dies meer dan goud,Psalm 119:64
'k Heb, HEER', des nachts aan Uwen Naam gedacht,Psalm 119:28
Heeft dan dit volk, dat groeit in euveldaan,Psalm 14:4
Heeft dan dit volk, dat groeit in euveldaan,Psalm 53:4
Heeft dan, o HEER', Uw gramschap nimmer end?Psalm 85:2
HEER', ai, maak mij Uwe wegen,Psalm 25:2
HEER', doe mij spoedig ademhalen;Psalm 143:7
HEER', door goedheid aangedreven,Psalm 86:3
HEER', ik voel mijn krachten wijken,Psalm 38:22
HEER', onze Heer, grootmachtig Opperwezen,Psalm 8:9
HEER', onze Heer, grootmachtig Opperwezen;Psalm 8:1
HEER', open Gij mijn lippen door Uw kracht,Psalm 51:8
's HEEREN goedheid kent geen palen.Psalm 25:4
's HEEREN stem ontbloot het woud;Psalm 29:5
's HEEREN stem verbaast natuur,Psalm 29:4
's HEEREN stem, op 't hoogst geducht,Psalm 29:2
's HEEREN wonderstem verbreekt,Psalm 29:3
'k Hef mijn ziel, o God der goden,Psalm 25:1
Heft uwe handen naar omhoog,Psalm 134:2
Heilig zijn, o God, Uw wegen;Psalm 77:8
Helaas, het best van onze beste dagenPsalm 90:6
Hen, die op mijne ziele loeren,Psalm 71:7
Herdenk de trouw, aan ons voorheen betoond;Psalm 74:2
Herdenk, mijn God, herdenk die wonderdaan!Psalm 74:17
Herinnert u, gij roekelozen,Psalm 4:2
Het aardrijk zij rechtvaardigen en vromenPsalm 37:15
Het briesend paard moet eindlijk sneven,Psalm 33:9
Het donker bos weergalmt op 't hees geschreeuwPsalm 104:11
Het heidendom werd voor hen weggedreven;Psalm 78:28
Het heil is ver van 't goddeloos geslacht,Psalm 119:78
Het heillot, dat rechtvaardigen verkregen,Psalm 37:20
Het kostlijk bloed van Uwe gunstgenoten,Psalm 79:2
Het nuttig vee en 't roofziek bosgediert',Psalm 104:6
Het onderpand van 't heerlijk alvermogen,Psalm 78:31
Het ruime hemelrondPsalm 19:1
Het trots gedrag des bozen doetPsalm 36:1
Het trotse Moab, overheerd,Psalm 60:5
Het vogelte vindt schuilplaats in hun loof,Psalm 104:9
Het volk, dat Gij hebt uitverkoren,Psalm 44:7
Het vuur verslond de strijdbre jongelingen,Psalm 78:32
Het woeste volk zal voor Hem knielen;Psalm 72:5
Hier raakten zij aan 't kwijnenPsalm 107:3
Hij dacht in gunst, door hunne ramp bewogen;Psalm 78:20
Hij deed vol kracht hen voor Zijn pijlen zwichten,Psalm 18:5
Hij deed Zijn knecht van achter 't vee zich spoeden,Psalm 78:36
Hij doet de grote waatren zwellen,Psalm 33:4
Hij doet den storm bedaren;Psalm 107:15
Hij gaf aan Jakob Zijne wetten,Psalm 147:10
Hij geeft m' opnieuw een danklied tot Zijn eer,Psalm 40:2
Hij heeft de kracht Zijns werks getoondPsalm 111:4
Hij heeft den vloek op zich genomen;Psalm 109:10
Hij heeft een diepen kuil doen delven,Psalm 7:8
Hij heeft gedacht aan Zijn genade,Psalm 98:2
Hij heeft voorheen aan Mozes Zijne wegen,Psalm 103:4
Hij heeft zijn wortels uitgeschoten;Psalm 80:7
Hij heeft, O God, van U begeerdPsalm 21:4
Hij heelt gebrokenen van harte,Psalm 147:2
Hij is al treft u 't felst verdriet,Psalm 121:2
Hij is door elk beroofd, den nabuur tot een smaad.Psalm 89:17
Hij kan dien prijs der ziele, dat rantsoen,Psalm 49:3
Hij kreeg van Farao in handenPsalm 105:12
Hij ligt verbrand en afgehouwen.Psalm 80:10
Hij loert, en houdt zich in het donker schuil,Psalm 10:5
Hij maakte, Hij, die heerlijk is,Psalm 111:3
Hij schept in 't heilig recht behagen,Psalm 33:3
Hij slaat zijn handen aan zijn vrinden,Psalm 55:12
Hij sprak: Ik zal de schoonste landen,Psalm 105:7
Hij strooit steeds uit aan alle zijden,Psalm 112:5
Hij verbaasde Faros hof;Psalm 135:6
Hij vleit zich, dat de Godheid dit vergeet',Psalm 10:6
Hij wekt, met slechts te spreken,Psalm 107:13
Hij wil in gunst uw heil bewerken,Psalm 147:7
Hij will' uw offerspijz' gedenken;Psalm 20:2
Hij zal dit kwaad, dit boos bestaan,Psalm 54:3
Hij zal eeuwig in vermogen,Psalm 61:6
Hij zal in alle ramp en pijn,Psalm 91:8
Hij zal mijn haters weren,Psalm 6:10
Hij zal naar 't recht de woeste heidnen richten,Psalm 110:6
Hij zal noch wanklen, noch bezwijken,Psalm 125:1
Hij zal op weg eens drinken uit de beken,Psalm 110:7
Hij zal uit 's vogelvangers netPsalm 91:2
Hij zal Zijn volk niet eindeloos kastijden,Psalm 103:5
Hij zelf zal aan het wereldrond,Psalm 9:8
Hij zendt op aarde Zijn bevelen;Psalm 147:8
Hij ziet zijn dag, den dag zijns oordeels, komen.Psalm 37:7
Hij zocht alom, maar ach, Hij vond er geen.Psalm 14:3
Hij zocht alom, maar ach; Hij vond er geen;Psalm 53:3
Hij zoekt en Hij gedenkt het bloed,Psalm 9:12
Hij zond een heir, door niemands hand te weren,Psalm 78:23
Hij zond in plaats van vruchtbren regen,Psalm 105:18
Hij, die op Gods bescherming wacht,Psalm 91:1
Hij, die Uw Naam in waarheid kent,Psalm 9:10
Hij, die vol ijdelheid,Psalm 26:4
't Hijgend hert, der jacht ontkomen,Psalm 42:1
Hoe blinkt het alles door vertoningPsalm 96:4
Hoe dierbaar zijn m' Uw wonderdaan!Psalm 139:10
Hoe goddelijk en schoon,Psalm 19:2
Hoe groot en schittrend is zijn eer,Psalm 21:5
Hoe groot is 't goed, dat Gij zult gevenPsalm 31:15
Hoe groot zijn, HEER', Uw werken!Psalm 92:3
Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom,Psalm 68:17
Hoe Hij Zijn oog op hen had neergeslagen,Psalm 78:22
Hoe kleeft mijn ziel aan 't stof! Ai, zie mijn nood;Psalm 119:13
Hoe lang zal ik, door tegenheen,Psalm 13:2
Hoe lang zult Gij in gramschap zijn ontstoken;Psalm 79:3
Hoe lang, HEER', zullen dan de bozen,Psalm 94:2
Hoe lang, o God, zal in dit zwaar verdriet,Psalm 74:10
Hoe lang, o HEER' der legermachten,Psalm 80:3
Hoe lang, o HEER', mijn toeverlaat,Psalm 13:1
Hoe lang, o wreedaards, zoekt gij danPsalm 62:2
Hoe lief heb ik Uw wet! Het is mijn doel,Psalm 119:49
Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot,Psalm 84:1
Hoe menigmaal hebt G' ons Uw gunst betoogd,Psalm 74:15
Hoe vreeslijk groeit, o God,Psalm 3:1
Hoe wonderhaar is Uw getuigenis!Psalm 119:65
Hoe worden zij tot ieders schrikPsalm 73:10
Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!Psalm 89:7
Hoe zoet zijn mij Uw redenen geweest!Psalm 119:52
Hoed mijn ziel,en red z' uit noden,Psalm 25:10
Hoewel zijn weg niets is dan ijdelbeid,Psalm 49:5
't Hoogmoedig volk dicht leugens tegen mij;Psalm 119:35
Hoopt op den HEER', gij vromen;Psalm 130:4
Hoor mij, o HEER', Uw goedertierenheidPsalm 69:7
Hoor mijn gebed, mijn bang geroep, o HEER',Psalm 39:8
Hoor mijn geschrei! 'k Ben uitgeteerd,Psalm 142:6
Hoor naar mijn stem en kermend smeken,Psalm 28:2
Hoor, HEER', mijn stem naar Uw goedgunstigheid,Psalm 119:75
Hoor, o HEER', verhoor mijn smeken,Psalm 102:1
Hoort Mij, zei Ik toen,Psalm 81:9
Houdt dan uw tong in toom.Psalm 34:7
Houdt uw geslacht Mijn heilverbond,Psalm 132:8
't Hovaardig volk heeft mij op 't felst bespot;Psalm 119:26
Hun aanslag is verwoed en boos;Psalm 83:2
Hun drift, aan snood bedrog verbonden,Psalm 64:6
Hun hand, hoe fraai bewerkt, tast nooit iets aan,Psalm 115:4
Hun hart vergat den Opperheer,Psalm 106:12
Hun hart was boos, vervuld met slinkse streken;Psalm 78:19
Hun mond is vol van lastren, en van liegen,Psalm 144:4
Hun mond tast zelfs den hemel aan;Psalm 73:5
Hun tafel word', o God, hun tot een strik,Psalm 69:10
Hun tong, die andren durfd' onteren,Psalm 64:8
Hun tongen scherpen zij als slangen;Psalm 140:3
Hun vijand heeft hen wreed verdrukt;Psalm 106:23
Hun zijt Gij goed, die goedertieren handlen;Psalm 18:8
Hun zwaard deed hen dit land niet erven;Psalm 44:2

I

Ik ben als dood in 't hart vergeten,Psalm 31:10
Ik ben een vriend, ik ben een metgezelPsalm 119:32
Ik ben nooddruftig, arm en naakt;Psalm 70:3
Ik ben op 't diepst verdrukt; ai, schenk mij, HEER',Psalm 119:54
Ik ben Uw knecht, geef mij dan recht verstand,Psalm 119:63
Ik ben verblijd, wanneer men mijPsalm 122:1
Ik ben verstomd, en zal mijn mond voortaanPsalm 39:6
Ik ben wel klein, veracht, maar niet verleid;Psalm 119:71
Ik ben, helaas, een leedren zak gelijk,Psalm 119:42
Ik ben, o HEER', een vreemdling hier beneen;Psalm 119:10
Ik blijf den HEER' verwachten;Psalm 130:3
Ik dacht in mijn verdriet te smoren;Psalm 140:6
Ik denk, in 't midden der gevaren,Psalm 143:5
Ik derf mijn vrienden, tot mijn straf;Psalm 88:5
Ik haat bedrog en valsheid van gemoed,Psalm 119:82
Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan,Psalm 119:30
Ik heb geloofd, dies spak ik tot Gods eer.Psalm 116:6
Ik heb het lot eens dwinglands waargenomen:Psalm 37:18
Ik heb mijn mond begerig opgedaan,Psalm 119:66
Ik heb mijn vlees met enen zak bekleed,Psalm 69:5
Ik heb mijn voet geweerd van kwade paan,Psalm 119:51
Ik heb somtijds het scheemrend morgenlichtPsalm 119:74
Ik heb voor mij al Uw getuigenis,Psalm 119:56
Ik heb, dit was Uw taal, een vast verbond gemaaktPsalm 89:2
Ik heb, te moedloos neergebogenPsalm 31:18
Ik hef mijn handen naar den hogen;Psalm 143:6
Ik hef tot U, die in den hemel zit,Psalm 123:1
Ik kan met U door sterke benden dringen;Psalm 18:9
Ik ken Uw gunst, ik ken Uw trouw hieraan,Psalm 41:6
Ik lag en sliep gerust,Psalm 3:3
Ik lag gekneld in banden van den dood,Psalm 116:2
Ik loof den HEER', mijn God,Psalm 34:1
Ik loof eerlang U in een grote schaar,Psalm 22:13
Ik overtref mijn leraars in beleid,Psalm 119:50
Ik riep tot U, ik zeid': o HEER',Psalm 142:5
Ik riep U aan, o HEER', met al mijn hart;Psalm 119:73
Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;Psalm 56:5
Ik roem, o eeuwig Alvermogen,Psalm 71:14
Ik roep tot God, den Koning van 't heelal;Psalm 57:2
Ik roep tot U, o eeuwig Wezen!Psalm 28:1
Ik sla op die getrouw in 't land zijn d' ogen;Psalm 101:6
Ik sprak, door mijn geluk misleid:Psalm 30:5
Ik steun op God, mijn toeverlaat,Psalm 91:5
Ik vrees niet, neen, schoon ik door duistre dalen,Psalm 23:2
Ik was verstomd, ik sprak van 't goede niet;Psalm 39:2
Ik was, aan U verpand,Psalm 26:6
Ik weet, dat God, getrouw in 't richten,Psalm 140:12
Ik weet, o HEER', dat Uw gerichten zijnPsalm 119:38
Ik werd benauwd van alle zijden,Psalm 118:3
Ik werd verlost van 's vijands legerscharen,Psalm 18:6
Ik zag met nijdig' ogen aan,Psalm 73:2
Ik zal blijmoedig henen tredenPsalm 71:11
Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad,Psalm 89:13
Ik zal den HEER' op 't hoogste prijzen,Psalm 109:18
Ik zal den HEER', die mij getrouwen raadPsalm 16:4
Ik zal het brandaltaar doen rokenPsalm 66:7
Ik zal het eeuwig Wezen prijzen,Psalm 7:9
Ik zal in U, mijn God, van vreugd,Psalm 9:2
Ik zal integendeel, al wie hem wederstaatPsalm 89:11
Ik zal met al mijn hart den HEER',Psalm 9:1
Ik zal met hart en mond, o HEER',Psalm 30:1
Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan,Psalm 116:11
Ik zal mijn wraak goddlozen ieder' morgenPsalm 101:8
Ik zal Uw Naam met dankerkentenis,Psalm 116:10
Ik zal, door ijvervuur aan 't blaken,Psalm 5:3
Ik zal, in tegenwoordheidPsalm 35:9
Ik zal, o God, bepeinzen Uwe wet,Psalm 119:8
Ik zal, O HEER', dien ik mijn Koning noem,Psalm 145:2
Ik zal, o HEER', Uw wonderdaan,Psalm 108:2
Ik zal, omdat G' in bange dagenPsalm 59:10
Ik zal, oprecht van hart, Uw Naam, o HEER',Psalm 119:4
Ik zal, zolang ik 't levenslicht geniet,Psalm 104:17
Ik zei: Nu zal ik letten op mijn paan,Psalm 39:1
Ik zet mijn treden in Uw spoor,Psalm 17:3
Ik zie mijn ziel vervolgd door snoden;Psalm 143:3
Ik zoek den vree steeds aan te kweken;Psalm 120:4
Ik, Ik ben de HEER';Psalm 81:11
In 't bitter leed, dat wij verduren,Psalm 80:4
In d' achtbre GodsvergaderingenPsalm 82:1
In God is al mijn heil, mijn eer,Psalm 62:5
In haar paleizen vestigt GodPsalm 48:2
In hunne grijze dagen,Psalm 92:8
In plaats van troost, vervolgt mij 's vijands blaam.Psalm 41:3
In plaats van uw doorlucht, en vrome vaadrenPsalm 45:8
In 't stille graf zingt niemand 's HEEREN lof.Psalm 115:9
In Uwe hand zijn mijne tijden;Psalm 31:12
In Zijne tent, rondom Hem zo vol luister,Psalm 18:4
Indien ik zeg: De donkerheidPsalm 139:6
Indien men op hun voorspoed let,Psalm 73:4
't Is al bedrog en valsheid, wat zij spreken.Psalm 12:2
't Is de HEER' van alle heren,Psalm 146:8
't Is de HEER', die 't recht der armen,Psalm 146:5
't Is de HEER', die vreemdelingenPsalm 146:7
't Is de HEER', Wiens alvermogenPsalm 146:4
't Is de HEER', Wiens mededogenPsalm 146:6
't Is God, aan tijd noch plaats verbondenPsalm 33:8
't Is God, die mij met sterkte wil omgorden;Psalm 18:10
't Is God, dien w' onzen Redder noemen,Psalm 44:5
't Is God, Wiens hand den bergen water schenkt,Psalm 104:7
't Is goed voor mij, verdrukt te zijn geweest,Psalm 119:36
't Is 't kwaad, waarin z' elkander sterken,Psalm 64:5
't Is niet alleen dit kwaad, dat roept om straf;Psalm 51:3
't Is trouw, al wat Hij ooit beval;Psalm 111:5
Israellers, looft al t' zaamPsalm 135:11
Isrel kwam door 's Hoogsten handPsalm 135:7

J

Ja waarlijk, God is Isrel goed,Psalm 73:1
Ja, elk der vorsten zal zich buigenPsalm 72:6
Ja, hadden w', in dien druk gezeten,Psalm 44:11
Ja, ik ben als een, wiens orenPsalm 38:14
Ja, 't lust, U, HEER' der legerscharen,Psalm 59:3
Ja, zonder vrees mocht Isrel veilig trekken;Psalm 78:27
Jeruzalem, dat, zo ik u vergete,Psalm 137:3
Juich aarde, juich alom den HEER',Psalm 100:1
't Juich al voor 't Aangezicht des HEEREN.Psalm 96:9
Juich, aarde, juich met blijde galmenPsalm 66:1
Juicht elk om strijd met blijde galmen;Psalm 105:2
Juicht, o volken, juicht,Psalm 47:1

K

Keer eindlijk, HEER', toch weder;Psalm 6:4
Keer weer, o God der legermachten,Psalm 80:9
Kom mij te hulp; mijn ziel, die U verbeidt,Psalm 119:87
Komt, kindren, hoort naar mij,Psalm 34:6
Komt, laat ons samen Isrels HEER',Psalm 95:1
Komt, luistert toe, gij Godgezinden,Psalm 66:8
Komt, maakt God met mij groot,Psalm 34:2

L

Laat al de stromen vrolijk zingen,Psalm 98:4
Laat allen, die, met schampren spot,Psalm 70:2
Laat Arons huis Gods goedheid loven,Psalm 118:2
Laat d' ijverige tempelreienPsalm 149:2
Laat dien, om al zijn handelingen,Psalm 109:11
Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen;Psalm 147:1
Laat hen eerlang bij d' uitkomst weten,Psalm 59:8
Laat hen niet zeggen in het hart:Psalm 35:12
Laat hen, o God, om spijs verlegen,Psalm 59:9
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven;Psalm 118:1
Laat kwaad op kwaad zijn huis omringen;Psalm 109:7
Laat mij Uw dierbre goedheid prijzen,Psalm 143:8
Laat nooit des bozen wens gelukken,Psalm 140:8
Laat nooit mijns vijands wens gelukken.Psalm 143:12
Laat ons alom Zijn lof ontvouwen:Psalm 33:11
Laat ons den rustdag wijden,Psalm 92:1
Laat ons, o God der legermachten,Psalm 80:5
Laat over mij Uw aanschijn lichten;Psalm 31:13
Laat toeh het kwaad der goddelozenPsalm 7:5
Laat Uw gena ons met haar troost verrijken,Psalm 90:9
Laat Uwe gunst mij niet begeven;Psalm 143:11
Laat vrij het schuimend zeenat bruisen;Psalm 46:2
Laat vromen, juichend t' allen tijd',Psalm 35:13
Laat zijne kinderen als wezen,Psalm 109:5
Laat zulken eer bewijzenPsalm 107:8
Laat zulken eer bewijzenPsalm 107:11
Laat zulken eer bewijzenPsalm 107:16
Laat, HEER', Uw bijstand niet vertragen;Psalm 59:2
Laat, zeiden zij, laat ons het ganse land,Psalm 74:8
Leer mij naar Uw wil te handlen,Psalm 86:6
Leer mij, o God van zaligheden,Psalm 143:10
Leer mij, o HEER', den weg, door U bepaald;Psalm 119:17
Leid mij in Uw gerechtigheden,Psalm 5:8
Leid mij, HEER'; ik zou in 't stijgenPsalm 61:2
Let toch, en zie op vromen en oprechten;Psalm 37:19
'k Liet hen dies , veracht,Psalm 81:14
Loof Hem, die u vergunt uw zielsverlangen,Psalm 103:3
Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven,Psalm 103:2
Loof, aarde, loof Gods wonderdaan;Psalm 148:3
Loof, loof den HEER', gij heidendom!Psalm 117:1
Loof, loof den HEER', mijn ziel, met alle krachten;Psalm 103:1
Looft den groten God, Wiens troonPsalm 136:2
Looft den HEER', die wondren werkt;Psalm 29:6
Looft den HEER', want Hij is goed,Psalm 136:1
Looft den HEER', Wiens heerschappijPsalm 136:11
Looft den HEER', Wiens sterke handPsalm 136:12
Looft der heren Opperheer;Psalm 136:3
Looft God in Zijn gemeent' alom,Psalm 68:13
Looft God naar Zijn hoog bevel,Psalm 150:3
Looft God, den trouwen Opperheer!Psalm 106:1
Looft God, looft zijn Naam alom;Psalm 150:1
Looft God, met bazuingeklank;Psalm 150:2
Looft God, zingt eeuwig 's HEEREN lof,Psalm 148:1
Looft Gods macht, die onbeperkt,Psalm 136:4
Looft Gods wijsheid; door Zijn woordPsalm 136:5
Looft Hem, die den AmorietPsalm 136:19
Looft Hem, die Egypte 's staatPsalm 136:10
Looft Hem, die het Rode meerPsalm 136:13
Looft Hem, looft Hem, al wat leeft,Psalm 136:25
Looft Hem, nu die erfenis,Psalm 136:22
Looft Hem, Wiens geduchte machtPsalm 136:20
Looft Isrels God; roept, door all' eeuwigheen,Psalm 41:7
Looft met hart en stem,Psalm 99:3
Looft, Hallelujah, looft den HEER';Psalm 111:1
Looft, kruipend wild en tam gediert';Psalm 148:4
Looft, looft den HEER' der legerscharen,Psalm 66:4
Looft, looft den HEER' gestadig;Psalm 107:1
Looft, looft den HEER', dien onbedwongen,Psalm 149:1
Looft, looft nu aller heren HEER',Psalm 134:1
Looft, looft, den HEER', gij Zijne legerscharen,Psalm 103:11
Looft, looft, met waar' erkentenisPsalm 148:5
Looft, looft, verheugd den HEER' der Heren;Psalm 105:1
Loutre goedheid, liefdekoorden,Psalm 25:5

M

Maak dat dit volk geen rustplaats vind';Psalm 83:8
Maak hen gelijk aan 't lichtverdorrend gras,Psalm 129:4
Maak in Uw woord mijn gang en treden vast,Psalm 119:67
Maak Uwe weldaan wonderbaar,Psalm 17:4
Maak z' als dat gras, waarmee de maaier nooit,Psalm 129:5
Maan en sterren, min in pracht,Psalm 136:9
Maar ,blij vooruitzicht, dat mij streelt,Psalm 17:8
Maar 't aardrijk opende zijn mond,Psalm 106:10
Maar ach, hier is het recht vergeten;Psalm 82:3
Maar ach, mijn God, waar blijkt Uw trouw nu, waar Uw eer?Psalm 89:16
Maar d' altoos wijze raad des HEEREN,Psalm 33:6
Maar d' Opperheer, die Zijn geduchten stoelPsalm 2:2
Maar de HEER' zal uitkomst geven,Psalm 42:5
Maar die nu hulploos kermen,Psalm 107:21
Maar elk, die snood, door listige bedrijven,Psalm 101:7
Maar geef Uw dierbren gunstelingen,Psalm 5:11
Maar Gij, HEER, Gij zijt lankmoedig,Psalm 86:8
Maar Gij, o HEER', tot Wien mijn ziel zich keert,Psalm 22:10
Maar God zond Mozes, die tevorenPsalm 105:15
Maar God, aanschouwend al hun lagen,Psalm 64:7
Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen,Psalm 103:9
Maar 't heilig volk, dat op deez' aarde leeft,Psalm 16:2
Maar ik ben, in d' ongelukken,Psalm 38:13
Maar ik zal als d' olijfboom groeien,Psalm 52:6
Maar ik, ik ben oprecht;Psalm 26:11
Maar mij ontmoet Uw mededogen;Psalm 5:7
Maar mijn vijand zie ik leven,Psalm 38:19
Maar Mijn volk wou niet,Psalm 81:13
Maar schoon zij dus Gods goedheid ondervonden,Psalm 78:9
Maar 't vrome volk, in U verheugd,Psalm 68:2
Maar wat klaag ik, HEER' der heren?Psalm 38:9
Maar wij, om Uwentwil verdreven,Psalm 44:12
Maar wil dit volk niet bukkenPsalm 107:20
Maar word' ik ooit met bange vrees belaan,Psalm 56:2
Maar zij vergaten 's HEEREN werk;Psalm 106:8
Maar, HEER', Gij zijt nabij, Gij ziet mij aan;Psalm 119:76
Maar, HEER', Gij zijt veel sterker dan 't geweldPsalm 93:3
Maar, in dit smartelijk verdriet,Psalm 13:5
Maar, Israel, vertrouw gij op den HEER'!Psalm 115:5
Maar, toen G' U slechts een ogenblikPsalm 30:6
Maar, trouwe God, Gij zijtPsalm 3:2
Men denkt niet meer aan hun verleden staat,Psalm 49:6
Men heeft mij fel benauwd van jongs af aan.Psalm 129:1
Men heeft mijn rug door ploegers diep geploegd,Psalm 129:2
Men heeft ons wreed vaneen gereten,Psalm 141:8
Men neem' hen, daar hun lastermondenPsalm 59:7
Men spreekt van u zeer herelijke dingen,Psalm 87:2
Men telt veeleer de haren van mijn hoofd,Psalm 69:2
Men voer' dien God geschenken aan;Psalm 76:7
Men zag hen zelfs, door drift verblind,Psalm 106:20
Men zal die bozen, door 't geweldPsalm 63:6
Men ziet u blij, in statelijke reien,Psalm 45:5
Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft;Psalm 85:3
Met hen trekt Ammon ene lijn,Psalm 83:5
Mijn bee, met opgeheven handen,Psalm 141:2
Mijn beendren kan ik tellen, een voor een.Psalm 22:9
Mijn beendren spreken tot Uw eer:Psalm 35:5
Mijn broedren ben ik vreemd, door elk onteerd,Psalm 69:4
Mijn geroep, uit angst en vrezen,Psalm 77:1
Mijn God, Gij hebt mij, op mijn klacht,Psalm 30:2
Mijn God, Gij hebt Uw wondren groot gemaakt;Psalm 40:3
Mijn God, ik steun op Uw vermogen,Psalm 43:2
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij,Psalm 22:1
Mijn God, U zal ik eeuwig loven,Psalm 52:7
Mijn God, wat is de mens dan op deez' aarde!Psalm 8:4
Mijn God, zo 'k immer hebb' bedreven,Psalm 7:2
Mijn hand zal, hoe 't ook ga, hem sterken dag en nacht;Psalm 89:10
Mijn hart kleeft vast aan waarheid en aan deugd;Psalm 119:16
Mijn hart verfoeit en haatPsalm 26:5
Mijn hart verheft zich niet, o HEER',Psalm 131:1
Mijn hart voelt ween en bange nepen;Psalm 55:3
Mijn hart zal steeds op U vertrouwen;Psalm 71:10
Mijn hart zegt mij, o HEER' ,van Uwentwegen:Psalm 27:5
Mijn hart, o Hemelmajesteit,Psalm 108:1
Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen,Psalm 45:1
Mijn ijver heeft van smart mij doen vergaan,Psalm 119:70
Mijn kracht is, als een scherf, van sap beroofd.Psalm 22:8
Mijn lippen zullen juichend roemen,Psalm 71:17
Mijn nog zal hen aanschouwen,Psalm 92:6
Mijn ogen treuren om mijn leed,Psalm 88:6
Mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid,Psalm 119:62
Mijn ontstoken ingewandenPsalm 38:7
Mijn oog is rood gekreten,Psalm 6:7
Mijn vijand roem, op zijn vermogen,Psalm 59:5
Mijn vijand word', eer hij 't verwacht,Psalm 35:4
Mijn vijand, dorstig naar mijn bloed,Psalm 35:6
Mijn voet hebt Gij doen in de ruimte treden;Psalm 18:11
Mijn weerpartijders, zeer te duchten,Psalm 31:9
Mijn ziel bepeinst uw wonderdaan,Psalm 139:8
Mijn ziel bewaart Uw trouw getuigenis;Psalm 119:84
Mijn ziel bezwijkt, zij is gans afgemat,Psalm 119:41
Mijn ziel grijp moed; wijkt bozen,Psalm 6:8
Mijn ziel is immers stil tot God;Psalm 62:1
Mijn ziel is in mijn hand, steeds in gevaar;Psalm 119:55
Mijn ziel kleeft U standvastig aan;Psalm 63:5
Mijn ziel, der tegenheden zat,Psalm 88:2
Mijn ziel, die naar den vrede haakt,Psalm 131:3
Mijn ziel, gans neergebogen,Psalm 6:3
Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen?Psalm 43:5

N

Naar Gods wijs bestel,Psalm 47:2
'k Nam te MeribaPsalm 81:8
Neem Isrels Herder, neem ter oren;Psalm 80:1
Neem, HEER', mijn bange klacht ter oren;Psalm 5:1
Neem, o mijn volk, neem mijne leer ter oren;Psalm 78:1
Neen, dwaas, de HEER' weet uw gedachten,Psalm 94:6
Neen, dwaas, uw hoop zal ras vergaan,Psalm 9:7
Neen, gij, gij zijt het, dien ik eerde,Psalm 55:8
Neen; gij smeedt ongerechtighedenPsalm 58:2
Neig' nooit mijn hart tot kwade zaken,Psalm 141:4
Neig, o HEER', Uw gunstig' oren,Psalm 86:1
Niet ons, o HEER', niet ons, Uw Naam alleenPsalm 115:1
Niets is, o Oppermajesteit,Psalm 139:1
Nochtans is God het doel van onzen lof,Psalm 115:2
Nochtans was God met hen begaan;Psalm 106:24
Nooddruftigen vergeet God niet,Psalm 9:18
Nooddruftigen zal Hij verschonen;Psalm 72:7
Nooit klaagd' Ik 't u, indien Ik honger had,Psalm 50:5
Nu dan, o HEER', wat is 't, dat ik verwacht?Psalm 39:5
Nu moet uw tong de heidnen noden;Psalm 96:2
Nu stap ik rustig aan;Psalm 26:12
Nu stelt God waterbekenPsalm 107:17
Nu zal ik voor de weldaan, die 'k genoot,Psalm 116:8
Nu zie ik Gilead, gered,Psalm 60:4

O

O Babylon, wij zien eerlang u straffen.Psalm 137:5
O God mijns heils, mijn toeverlaat,Psalm 88:1
O God, die 's lands benauwdheid ziet,Psalm 108:7
O God, die ons ten schilde zijt,Psalm 84:5
O God, Gij zijt mijn toeverlaat;Psalm 63:1
O God, hoe hebben wij getreurd,Psalm 60:1
O God, mijn God, Gij aller vorsten HEER',Psalm 145:1
O God, neem mijn gebed ter oren;Psalm 55:1
O God, toen Gij, met majesteit,Psalm 68:4
O God, uw God heeft mild U overgoten;Psalm 45:4
O God, verlos en red mij uit den nood;Psalm 69:1
O God, verlos mij uit den nood,Psalm 54:1
O God, wij mochten met onz' oren,Psalm 44:1
O God, zo waardig mijn gezangen,Psalm 109:1
O HEER', de Koning is verheugdPsalm 21:1
O HEER', doe Gij mij recht.Psalm 26:1
O HEER', Gij wilt, door goedheid aangespoord,Psalm 10:9
O HEER', Gij ziet het; zwijg niet stil;Psalm 35:11
O HEER', Gij zijt weldadig;Psalm 6:1
O HEER', jaag hun vervaardheid aan,Psalm 9:20
O HEER', mijn God, volzalig Wezen,Psalm 7:1
O HEER', mijn rotssteen, mijne sterkte,Psalm 140:7
O HEER', mijn toevlucht, hoor mij klagen;Psalm 143:9
O HEER', ontdek mijn levenseind aan mij,Psalm 39:3
O HEER', sla toch op mijn geschrei Uw oog;Psalm 119:85
O HEER', Uw woord bestaat in eeuwigheid,Psalm 119:45
O HEER', verlos mij uit de banden,Psalm 140:1
O HEER, wil mijn gebeden horen;Psalm 143:1
O mijn ziel, wat buigt g' u neder?Psalm 42:3
O mijn ziel, wat buigt g' u neder?Psalm 42:7
O onze God, o vast vertrouwenPsalm 65:4
O vijand, hebt gij door uw macht,Psalm 9:6
O, gij vergadering, gezetenPsalm 58:1
Och daalde 't heil uit Sion spoedig neerPsalm 53:6
Och daalde 't heil uit Sion spoedig neer.Psalm 14:7
Och gaf mij iemand duivenvleuglen!Psalm 55:4
Och HEER', ik ben, o ja, ik ben Uw knecht,Psalm 116:9
Och HEER', och wierd mijn ziel door U gered!Psalm 116:3
Och, dat ik klaar en onderscheiden zag,Psalm 119:14
Och, had naar Mijn raadPsalm 81:15
Och, laat hen in hun kwaad niet groeien,Psalm 58:6
Och, mocht ik in die heilige gebouwen,Psalm 27:3
Och, neig tot mij Uw gunstig' oren,Psalm 31:2
Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!Psalm 119:3
Omdat hij, tegen zijn geweten,Psalm 109:9
Omdat mijn vijand, hoe geducht,Psalm 9:3
Omdat Mijn volk verwoest wordt en verdreven,Psalm 12:5
Omdat zij nooit naar 't werk des HEEREN,Psalm 28:4
Ons hart heeft zich van U, in noden,Psalm 44:10
Ontzet mij, red mij uit der vreemden handen,Psalm 144:5
Ontzondig mij met hysop, en mijn ziel,Psalm 51:4
Onz' ouders, in Egypteland,Psalm 106:5
Ook deed God uit de waterstromenPsalm 105:17
Ook hebt Ge mij niet weggestoten,Psalm 31:6
Ook spleten zelfs de rotsen op Zijn wenken,Psalm 78:8
Ook was SamuelPsalm 99:5
Ook zond Hij toorn, verbolgenheid en noden,Psalm 78:25
Op God alleen betrouw ik in mijn noden.Psalm 11:1
Op 't heuglijkst zien Zijn gunstgenoten,Psalm 149:3
Op 't onverwachts zijn zij in angst gebracht,Psalm 53:5
Op U betrouw ik, HEER' der heren,Psalm 31:1
Op uw noodgeschrei,Psalm 81:7
Op wagens, paarden, en op helden,Psalm 20:4
Opdat de vijand, die mij haat,Psalm 13:4
Opdat ik, HEER', U, blij te moe,Psalm 9:14
Opdat z' op God hun hope stellen zouden,Psalm 78:4
Opdat zij weten en belijden,Psalm 109:16
Opent uwen mond,Psalm 81:12
Oren ziet men aan hun hoofd,Psalm 135:10

P

Perst eens de bittre tegenspoedPsalm 30:4
Prijs den HEER' met blijde galmen;Psalm 146:1
Prijst den Naam van uwen God,Psalm 135:1
Psalmzingt, Gods gunstgenoten, geeft,Psalm 30:3

R

Rechtvaardig is de HEER' in al Zijn handel;Psalm 11:4
't Rechtvaardig volk zal bloeien,Psalm 92:7
't Rechtvaardig volk zal welig groeien;Psalm 72:4
't Rechtvaardig volk zal zich verblijden,Psalm 64:10
't Rechtvaardig volk zult Gij belonen,Psalm 5:12
't Rechtvaardig volk, gered uit lijden,Psalm 58:7
Rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken,Psalm 32:6
Red mij van hen, die kwaad bedenken,Psalm 140:2
Red mij van hen, die 't ruim genotPsalm 17:7
Red mij, o God, uit 's vijands handen;Psalm 59:1
Reeds verlangen Uwe knechtenPsalm 102:8
'k Riep tot den HEER' met luider stem;Psalm 142:1
'k Riep tot den HEER', in 't midden dier ellenden,Psalm 18:2
'k Riep tot den Oorsprong aller dingen,Psalm 120:1
Rijs op, o God, rijs op, toon Uw gezag;Psalm 74:21
Roemt nu met nieuwe lofgezangenPsalm 33:2
Roemt nu onzen God.Psalm 99:4
'k Roep, HEER', in angst tot U gevloden,Psalm 141:1
Roept in den nood tot Mij, uw God en HEER',Psalm 50:6
Ruk door Uw macht, mij uit het slijk; behoed,Psalm 69:6
Ruk spoedig aan, verdubbeld Uwe schreen;Psalm 74:3

S

'k Schatte mij geheel verloren;Psalm 77:2
Scheld met Uw stem het wild gediert',Psalm 68:15
Schoon hij zich op deez' aard' in wellust baadt,Psalm 49:7
Schud, daar zij dus mijn roem verkorten,Psalm 140:10
Sion, loof met dankbre stemPsalm 135:12
'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,Psalm 121:1
Sla hen en hunne prinsen, HEER',Psalm 83:7
Sla iedre zucht, mijn hart ontgleden,Psalm 5:2
Sla ik naar 't ruim der heldre hemelbogen,Psalm 8:3
Sla op mijn ellenden d' ogen,Psalm 25:9
Slaap weerhieldt Gij van mijn ogen,Psalm 77:3
'k Slijt den nacht in eenzaam waken,Psalm 102:4
'k Sloeg, eer ik werd verdrukt, het dwaalspoor in;Psalm 119:34
Smelt hen tot water, laat ze drijven;Psalm 58:5
Springt op van vreugd, verheft Zijn lof,Psalm 68:3
Sta op, o God, toon medelijden,Psalm 44:14
Sta op, o HEER', en laat den mens,Psalm 9:19
Sta op, verlos mij, HEER'.Psalm 3:4
Stap ik vol moeds ten oreloge,Psalm 44:4
Stel hunnen hoogmoed perk en paal,Psalm 139:12
Stel op den HEER' in alles uw betrouwen;Psalm 37:2
Stort over hen Uw gramschap uit; vertoonPsalm 69:11
Stouthartigen zijn daar beroofd;Psalm 76:3
Straks leidt men haar in statie, uit haar woning,Psalm 45:7

T

Terwijl zij samen zich verbinden,Psalm 31:11
Thans is de HEER' bekend alom,Psalm 9:16
Toen aten zij, en werden zat van eten;Psalm 78:15
Toen daalde 't vlees, als stof en dichte regen,Psalm 78:14
Toen dreigde God hen met den dood,Psalm 106:13
Toen heeft Hij hen met vlees gevoed.Psalm 106:9
Toen hij door 't Goddlijk alvermogen,Psalm 105:11
Toen ik de heidnen aan zag rukken,Psalm 118:5
Toen Israel 't Egyptisch rijksgebied,Psalm 114:1
Toen stond God op met gunstige gedachten,Psalm 78:33
Toen vorsten mij vervolgden zonder reen,Psalm 119:81
Toen weerde Pinehas den straf,Psalm 106:17
Toen 'k zweeg en U mijn ongerechtigheden,Psalm 32:2
Toen 't zwellend hart met ongeduldPsalm 73:11
Toont aller goden God te vrezen;Psalm 82:2
Tot het dom en dwaas geslacht,Psalm 75:3
Tot ik een rustplaats voor den HEER'Psalm 132:3
Tot staving van de waarheid, deedPsalm 132:7
Twist met mijn twisters, hemelheer;Psalm 35:1

U

U alleen, U loven wij;Psalm 75:1
U heeft de HEER', Wien 't nooit berouwt, gezworen:Psalm 110:4
U mag men zalig heten,Psalm 128:1
U smeekten zij, van mensenhulp ontbloot,Psalm 22:3
Uit diepten van ellendenPsalm 130:1
Uit Sion zal de HEER' Uw schepter zenden,Psalm 110:2
Uit Zijn heiligdomPsalm 99:6
Uitgeteerd door al mijn klachtenPsalm 38:8
Uw aangezicht vertoon, aan Uwen knechtPsalm 119:68
Uw echtvriendin zal bloeien,Psalm 128:2
Uw God, o Isrel, heeft de krachtPsalm 68:14
Uw goedertierenheid,Psalm 26:3
Uw goedheid kroont de jaargetijenPsalm 65:8
Uw goedheid, HEER', is groot en hemelhoog;Psalm 57:7
Uw goedheid, HEER', is hemelhoog,Psalm 36:2
Uw gunst is groot, zij is bestendig.Psalm 109:13
Uw gunst sterkt meer dan d' uitgezochtste spijzen.Psalm 90:8
Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid;Psalm 119:37
Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid.Psalm 57:5
Uw heerschappij verduurt zelfs d' eeuwigheid;Psalm 145:5
Uw heiligdom is door het vuur verteerd;Psalm 74:7
Uw heilleer wordt door mij alom verbreid:Psalm 40:5
Uw hoop, Uw kudde woonde daar;Psalm 68:5
Uw ijzren staf, die al hun macht verplet,Psalm 2:5
Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan;Psalm 93:4
Uw mogendheid heeft sterkte willen gronden,Psalm 8:2
Uw oppermacht, die wij ootmoedig eren,Psalm 90:2
Uw pijlen, fel van uwen boog gedreven,Psalm 45:3
Uw sterke hand heeft 's Leviathans woen,Psalm 74:14
Uw sterke hand zal onverwachtPsalm 21:8
Uw strenge geselroede,Psalm 6:6
Uw tong, die toelegt om te schaden,Psalm 52:2
Uw vijand heeft ter plaatse van 't gebed,Psalm 74:4
Uw volk zal op Uw heirdag tot het strijdenPsalm 110:3
Uw wonderkracht heeft in den morgenstondPsalm 104:3
Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet,Psalm 119:53
Uwer knechten trouwe zonenPsalm 102:16

V

Van geslachte tot geslachtPsalm 135:8
Van waar de zon in 't oosten straalt,Psalm 113:2
Verbazend hof van d' Opperheer,Psalm 148:2
Verberg mij voor de listighedenPsalm 64:2
Verberg Uw oog van mijn bedreven kwaad,Psalm 51:5
Verbergt G', o God, Uw glansrijk aangezicht,Psalm 104:15
Verborgenheen, met diep ontzag te melden,Psalm 78:2
't Verbrijzeld volk, o HEER', moet bukken,Psalm 94:3
Vergeef mij al mijn zonden,Psalm 6:2
Vergeefs op bouwen toegelegd,Psalm 127:1
Vergeefs van 's morgens vroeg geslaafdPsalm 127:2
Vergeet niet, HEER', dien onverdraagbren hoon,Psalm 74:22
Verhardt u niet; neemt Zijn genaPsalm 95:5
Verhef, o God, verhef U hemelhoog,Psalm 57:4
Verheug het volk, verblijd hen allen, HEER',Psalm 40:8
Verhoog, o HEER', Uw naam en kracht;Psalm 21:13
Verhoogt, o poorten, nu den boog!Psalm 24:4
Verhoogt, o poorten, nu den boog!Psalm 24:5
't Verkeerde hart, in wien 't mij ook moog' blijken,Psalm 101:4
Verklaar hem schuldig in 't gerichte;Psalm 109:4
Verlos mij van den leeuw, die woedt en tiert.Psalm 22:11
Verschijn nu blinkend, God der wrake;Psalm 94:1
Versmaadheid breekt en scheurt mij 't hart vaneen;Psalm 69:9
Verstaat dit toch, vergeters van Gods wet,Psalm 50:9
Verterend vuur gaat voor Zijn aanzicht heen;Psalm 50:2
Vertrouwt op God, gij allen, die Hem vreest;Psalm 115:6
Vertrouwt, wat uw begeert' ook zij,Psalm 62:7
Vervolg ze dus van oord tot oord,Psalm 83:9
Verwerp mij niet in hoger jaren;Psalm 71:6
Verwerp mij van Uw aangezicht toch niet.Psalm 51:6
Vest op prinsen geen betrouwen,Psalm 146:2
't Voegt ons met blijde klanken,Psalm 92:2
'k Voel de krachten mij begeven,Psalm 102:3
'k Voel door stinkend' etterzwerenPsalm 38:5
Voer mij uit mijn gevangenis,Psalm 142:7
Vraagt naar den HEER' en Zijne sterkte,Psalm 105:3
Vreest 's HEEREN macht en dient Zijn Majesteit;Psalm 2:6
Vreest, vreest Hem t' allen tijd',Psalm 34:5

W

W' ontkwamen haast des vogelvangers net,Psalm 124:4
Waak op, mijn eer, waakt op, mijn harp en luit.Psalm 57:6
Waak op, mijn ziel, loof d' Oppermajesteit!Psalm 104:1
Waar liefde woont, gebiedt de HEER' den zegen:Psalm 133:3
Waar schapen zijn, of ossen in de weiden,Psalm 8:7
Waar zou ik Uwen Geest ontvlien?Psalm 139:4
Waar' ik door ongerechtighedenPsalm 66:9
Waarmede zal de jongeling zijn pad,Psalm 119:5
Waarom hebt Gij zijn muur verbroken,Psalm 80:8
Waarom is 't, dat Gij mij verstoot,Psalm 88:9
Waarom ontrooft de lasteraar Gods eer?Psalm 10:7
Waarom zou zich der heidnen macht vermeeren,Psalm 79:5
Waarom, daar wij Uw bijstand vergen,Psalm 44:13
Waarom, o God, zijn wij in eeuwigheidPsalm 74:1
Waarom, o HEER', blijft Gij van verre staan?Psalm 10:1
Waartoe u dus beroemd in 't kwade,Psalm 52:1
Waarvan ook geen voorbijgaand wandelaarPsalm 129:6
Wanneer de HEER', uit 's vijands macht,Psalm 126:1
Wanneer G' Uw arm verheft,Psalm 26:9
Wanneer ik in den nacht ontwaak,Psalm 139:11
Wanneer ik zei: Mijn voeten glijden,Psalm 94:10
Wanneer ik zelfs door vorsten werd beticht,Psalm 119:12
Wanneer ik, op mijn legerstee,Psalm 63:4
Wanneer Uw straf op enen stervling stort,Psalm 39:7
Wanneer Uw toorn en gramschap ons bezwaren,Psalm 90:5
Want des HEEREN hand besluitPsalm 75:5
Want deze God is onze God;Psalm 48:6
Want dit is 't bevelPsalm 81:4
Want elk ging voort in God op 't snoodst te tergen,Psalm 78:21
Want God heeft Zijn getuigenis gegevenPsalm 78:3
Want God wil mij Zijn bijstand bien.Psalm 54:4
Want God, de HEER', zo goed, zo mild,Psalm 84:6
Want goedertieren is de HEER';Psalm 100:4
Want 's HEEREN weg heb ik getrouw bewandeld,Psalm 18:7
Want Hij is onze God, en wijPsalm 95:4
Want hij zal zijn gelijk een frisse boom,Psalm 1:2
Want hoe de bozen zich doen schromenPsalm 125:3
Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad;Psalm 51:2
Want mijn hoofd is als bedolvenPsalm 38:4
Want mijn leeftijd is door wenen,Psalm 102:2
Want op zijn wens beroemt zich 't goddloos rot.Psalm 10:2
Want samen zijn zij 't eens geraakt;Psalm 83:4
Want Sion is van God begeerd,Psalm 132:9
Want tegen U heeft dit geslachtPsalm 21:11
Want Uw alziend en toornig oogPsalm 21:12
Want Uw goedheid, die wij loven,Psalm 61:4
Want Uw goedheid, hoogst gerezen,Psalm 86:7
Want Uw pijlen doen mij dragenPsalm 38:2
Want vreemden steken 't hoofd omhoogPsalm 54:2
Want wie kan, na 't verscheiden,Psalm 6:5
Want, hoe het ga, de logenmondPsalm 63:7
Want, naar Uw allerheiligst recht,Psalm 9:4
Want, o HEER', ik ben aan 't zinkenPsalm 38:17
Want, o trouw en eeuwig Wezen,Psalm 38:15
Want, schoon ik zelfs van vader en van moederPsalm 27:6
'k Was als een wonder in elks ogen;Psalm 71:5
Wat blijdschap smaakt mijn ziel,Psalm 26:8
Wat drift beheerst het woedend heidendom,Psalm 2:1
Wat hij U smeekt, uit 's harten grondPsalm 21:2
Wat in de lucht, op d' aard', in 't water leeft,Psalm 104:14
Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen,Psalm 144:2
Wat kon de boog den besten schutter baten?Psalm 78:5
Wat vijand tegen hem zich kant',Psalm 132:12
Wat vooglen door den ruimen luchtkring zweven,Psalm 8:8
Wat voordeel zal 't bedrog u baren,Psalm 120:2
Wat vree heeft elk, die Uwe wet bemint!Psalm 119:83
Wat was 't, o zee, dat u zo vluchten deed?Psalm 114:3
Wat zal ik, met Gods gunsten overlaan,Psalm 116:7
Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd,Psalm 49:2
Wee mij, die rust en hulp moet derven,Psalm 120:3
Weer snood bedrog, o God, van mijn gemoed;Psalm 119:15
Weer van mij af de smaadheid, die ik vrees;Psalm 119:20
Weerhoud, o HEER', Uw knecht,Psalm 19:7
Wees dan mijn hulp; houd U niet ver van mij;Psalm 22:6
Wees Gij mijn steun, dan zal ik, vrij van leed,Psalm 119:59
Wees mij een rots, om in te wonen;Psalm 71:2
Wees over 't heil der bozen niet ontstoken;Psalm 37:1
Wel hem, die steeds zich zal erbarmen;Psalm 112:3
Welhaast had ik de vlucht genomen,Psalm 55:5
Welzalig elk, die 't recht betracht,Psalm 106:2
Welzalig hij, die al zijn krachtPsalm 84:3
Welzalig hij, die als een held,Psalm 127:5
Welzalig hij, die in der bozen raad,Psalm 1:1
Welzalig hij, die zich verstandig draagtPsalm 41:1
Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven,Psalm 32:1
Welzalig is het volk, dat, dus gezegend,Psalm 144:7
Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer,Psalm 2:7
Welzalig zijn d' oprechten van gemoed,Psalm 119:1
Wend, wend mijn oog van d' ijdelheden af;Psalm 119:19
't Werd alles door Zijn groot vermogenPsalm 105:16
Wie heeft lust den HEER' te vrezen,Psalm 25:6
Wie heeft mij zoveel heils bereid;Psalm 108:6
Wie helpt mij tegen al die bozen?Psalm 94:9
Wie is aan onzen God gelijk,Psalm 113:4
Wie is gelijk aan onzen HEER',Psalm 113:3
Wie kan Gods wijs beleid doorgronden?Psalm 105:10
Wie kent Uw toorn, wie zijn geduchte krachten?Psalm 90:7
Wie klimt den berg des HEEREN op?Psalm 24:2
Wie roemt niet 's HEEREN wondre trouw,Psalm 113:5
Wie toch is, als Gij, weldadig?Psalm 86:2
Wie U durft wederstreven,Psalm 92:5
Wie ver van U de weelde zoekt,Psalm 73:14
Wie vet is, eet, en knielt voor Isrels HEER';Psalm 22:15
Wie voert mij in een vaste stad,Psalm 60:6
Wie wijs is, merk' die dingenPsalm 107:22
Wie zal Uw wondren, Uw beleid,Psalm 88:8
Wie zal verkeren, grote God,Psalm 15:1
Wie zinloos, zonder t' overwegenPsalm 5:5
Wie zou niet voor Gods grootheid bukken?Psalm 147:9
Wien heb ik nevens U omhoog?Psalm 73:13
Wiens oog verworpenen veracht,Psalm 15:4
Wij hebben God op 't hoogst misdaan;Psalm 106:4
Wij zaten neer, wij weenden langs de zomenPsalm 137:1
Wij zien aan ons, na al dit ongeval,Psalm 74:9
Wij zullen in Zijn woning gaan;Psalm 132:5
Wij, o verheven Majesteit,Psalm 48:4
Wijk af van 't kwaad, en sta, met al uw krachten,Psalm 37:14
Wil mij, wanneer ik roep, verhoren,Psalm 4:1
'k Wil mijn misdaan, die U tergen,Psalm 38:18
Wil toch niet stug, gelijk een paard, weerstreven,Psalm 32:5
Wil Uwen knecht, door schuld verslagen,Psalm 143:2
Wil, o God, mijn bede horen;Psalm 61:1
Woedt nog de wraaklust onbeschroomd,Psalm 76:6
'k Wou vluchten, maar kon nergens heen,Psalm 142:4

Z

Z' omringden mij met boze woorden,Psalm 109:2
't Zachtmoedig volk zal eens den vollen vredePsalm 37:6
Zag ik mij door een vijand jagen,Psalm 55:7
'k Zal 's avonds klagen, zuchten, stenen;Psalm 55:10
'k Zal dan door mijn blijde galmen,Psalm 61:7
'k Zal dan gedurig bij U zijn,Psalm 73:12
'k Zal dit melden, 'k zal altijdPsalm 75:6
'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen;Psalm 89:1
'k Zal gedenken, hoe voor dezenPsalm 77:7
'k Zal in Uw goedheid mij verblijden!Psalm 31:5
'k Zal in Uwe tent verkeren,Psalm 61:3
't Zal met blij gejuich Hem loven,Psalm 102:11
'k Zal met mijn ganse hart Uw eerPsalm 138:1
'k Zal met vermaak naar 't kwaad niet overhellen,Psalm 101:3
'k Zal met verstand den weg betreen der vromen.Psalm 101:2
'k Zal over hem, die achterklapt, mij belgen;Psalm 101:5
'k Zal Sions, 'k zal der armen spijs,Psalm 132:10
'k Zal tot God, mijn steenrots, spreken:Psalm 42:6
'k Zal uit uw huis geen var, noch uit uw kooiPsalm 50:4
'k Zal Uw geboon, die ik oprecht bemin,Psalm 119:24
'k Zal Uw gerechtigheid verheffen,Psalm 71:18
'k Zal van de deugd der milde goedheid zingen,Psalm 101:1
Zalig hij, die in dit leven,Psalm 146:3
Zeer groot is onze HEER', vol krachten;Psalm 147:3
Zegt, om de heidnen te verlichten;Psalm 96:7
'k Zei: Laat nooit mijn bitter lijdenPsalm 38:16
Zelfs hij, op wien ik heb vertrouwd,Psalm 41:5
Zelfs vindt de mus een huis, o HEER',Psalm 84:2
Zend HEER', Uw licht en waarheid neder,Psalm 43:3
Zet, HEER', een wacht voor mijne lippen;Psalm 141:3
'k Zie in rouw en ongenuchten,Psalm 102:6
Zie mij, HEER', wien elk moet duchten,Psalm 38:21
Zie mijn ellend', o HEER', en help Uw knecht,Psalm 119:77
Zie op mij in gunst van boven,Psalm 25:8
Zie, zal men zeggen, zie den dwaze,Psalm 52:5
Ziedaar Gods toorn, gelijk een vuur, ontstoken;Psalm 78:16
Ziet gij een dief, gij loopt met hem en steelt;Psalm 50:7
Ziet, 't blij gerucht der ark liep voort,Psalm 132:4
Ziet, zeggen zij, hij ligt verschoven;Psalm 71:8
Zij dansen, wagglen, vallen,Psalm 107:14
Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort;Psalm 84:4
Zij hadden mij omringd als bijen,Psalm 118:6
Zij hebben kwaad voor goed vergolden,Psalm 109:3
Zij hebben 't langgewenste landPsalm 106:14
Zij hebben mij bijkans op aard' vernield,Psalm 119:44
Zij hebben vol arglistigheidPsalm 142:3
Zij hebben wel een mond, doch die niet spreekt,Psalm 115:3
Zij hebben zich voor 't vloekaltaar,Psalm 106:16
Zij komen aan, door Goddlijk licht geleid,Psalm 22:16
Zij leggen lagen voor de vromen;Psalm 64:4
Zij maakten zich, den HEER' ten spot,Psalm 106:11
Zij momplen saam, vervuld met bittren haat;Psalm 41:4
Zij raadslaan slechts, vervoerd door haat,Psalm 62:3
Zij rotten saam, en houden bozen raad,Psalm 56:3
Zij rukken aan, met opgesperden mond,Psalm 22:7
Zij sloegen 't oog op God;Psalm 34:3
Zij spaarden volken, tot Gods hoon,Psalm 106:19
Zij spraken stout: Kan God in wildernissenPsalm 78:10
Zij spreken nooit van vrede, neen;Psalm 35:10
Zij tergden, twistend Gods gena,Psalm 106:18
Zij weken af door trouwelozen handel,Psalm 78:29
Zij werden daaglijks begenadigd,Psalm 105:22
Zij weten doorgaans van verdrietPsalm 73:3
Zij zeggen, stout op hun vermogen:Psalm 94:4
Zij zeiden stout, en heet op buit:Psalm 83:3
Zij zullen U eerbiedig vrezen,Psalm 72:3
Zij zullen u, Gods gunstgenoot,Psalm 91:6
Zij zullen, uit de volheid van 't gemoed,Psalm 145:3
Zij, die de zee bevarenPsalm 107:12
Zij, die gebonden zaten,Psalm 107:6
Zij, die kwaad voor goed vergelden,Psalm 38:20
Zij, die mijnen dood bejagen,Psalm 38:12
Zijn almacht wist de zee vaneen te scheidenPsalm 78:7
Zijn grondslag, zijn onwrikbre vastighedenPsalm 87:1
Zijn handelwijs baart altijd smart op smart,Psalm 10:3
Zijn is de zee; z' is door Zijn kracht,Psalm 95:3
Zijn machtig arm beschermt de vromen,Psalm 33:10
Zijn mond is vol van vloek, bedrog en list.Psalm 10:4
Zijn Naam is heilig en geducht;Psalm 111:6
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen;Psalm 72:11
Zijn schoonheid is vergaan; zijn troon ligt neergestort;Psalm 89:18
Zijn wacht, waarop men hopen mag,Psalm 121:3
Zijn wonderdaan, door niemand af te meten,Psalm 78:6
Zingt beurtelings en dankt den HEERE;Psalm 147:4
Zingt des Hoogsten eer'Psalm 47:4
Zingt een psalm en geeftPsalm 81:2
Zingt nu blij te moePsalm 81:1
Zingt vrolijk, heft de stem naar boven,Psalm 33:1
Zingt, zingt den HEER', die eeuwig leeft,Psalm 9:11
Zingt, zingt den lof van 't Opperwezen.Psalm 112:1
Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE,Psalm 98:1
Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE;Psalm 96:1
Zo gaat het elk, dien God bemint.Psalm 127:3
Zo Gij in 't recht wilt treden,Psalm 130:2
Zo Gij, van dat ik werd geboren,Psalm 71:4
Zo heb ik dan vergeefs gestreen,Psalm 73:7
Zo hoog Zijn troon moog' boven d' aarde wezen,Psalm 103:6
Zo ik dit zeggen staven zou,Psalm 73:8
Zo ik in mijne woning tree,Psalm 132:2
Zo ik niet had geloofd, dat in dit levenPsalm 27:7
Zo leeft de HEER', mijn rotssteen zij geprezen;Psalm 18:14
Zo leert hij zich geduldig dragen,Psalm 94:7
Zo moet de Koning eeuwig leven.Psalm 72:8
Zo moet mijn vijand op de hielen,Psalm 7:3
Zo word' Uw dierbaar volk in 't end,Psalm 108:3
Zo word', in 't land de handel ruim gedreven,Psalm 144:6
Zo zacht als olie is zijn spreken;Psalm 55:13
Zo zal de heerlijkheid der vromenPsalm 149:5
Zo zoeken mij vergeefs, o God,Psalm 17:5
Zo zullen wij de schapen Uwer weiden,Psalm 79:7
Zo zullen zich gehele scharen,Psalm 7:4
Zou dan de Schepper, die onz' oren,Psalm 94:5
Zou de HEER' Zijn gunstgenoten,Psalm 77:5
Zou God Zijn gena vergeten?Psalm 77:6
Zou 'k hen niet haten in mijn hart,Psalm 139:13
Zou in den kuil 't ontzielde stof,Psalm 30:7
Zou ooit de stoel der schandlijkhedenPsalm 94:11
Zult Gij aan doden wondren doen?Psalm 88:7
Zwijg Gode, wacht op 't eind van 's HEEREN wegen,Psalm 37:4
Zwijg niet, o God, houd U niet doof.Psalm 83:1


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document