Kort Begrip: Vraag 20

Vraag 20

Wat is de hoofdsom van hetgeen God ons in het Evangelie belooft en bevolen heeft te geloven?

Antwoord 20

Dat is begrepen in de twaalf Artikelen van het algemene Christelijke geloof die als volgt luiden: 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 2. En in Jezus Christus, Zijn Eniggeboren Zoon, onze Heere; 3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; 5. Ten derden dage wederom opgestaan uit de doden; 6. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders; 7. Van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 8. Ik geloof in de Heilige Geest. 9. Ik geloof een heilige algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen; 10. De vergeving der zonden; 11. Wederopstanding des vleses; 12. En een eeuwig leven.
Toon nummering: naast | in tekst | niet