Psalmen

Gezangen

Op deze website zijn de volgende psalmen en gezangen opgenomen:
  • Psalmen: vertaling 1773
  • 12 enige gezangen: vertaling 1773
  • Gezangen: vertaling 1938
Hierdoor zijn er 150 psalmen (en 12 enige gezangen) en 306 gezangen opgenomen.

Alfabetisch register van de Gezangen

A

Aan de deur der wereldtijdenGezang 231:3
Aan de deur van 's harten woningGezang 231:1
Aan de eindpaal van de tijdenGezang 131:2
Aan des Heren kruis te denken,Gezang 47:1
Aan het kruis verborg zich slechts uw godd'lijkheid,Gezang 250:3
Aan 't kruis kiest Christus voor de noodGezang 60:2
Aan U, die ons het heil bereidt,Gezang 254:6
Aan welke plaats ik mij bevind,Gezang 167:8
Aard', eens wijkt uw schoon en luister,Gezang 242:4
Aarde, zing des Hoogsten lof,Gezang 26:3
Ach, blijf met uw genade,Gezang 162:1
Ach, blijf met uw genade,Gezang 214:1
Ach, blijf ons met uw trouweGezang 214:6
Ach, licht ons met uw stralen,Gezang 214:3
Ach, neem ons in uw hoede,Gezang 214:5
Ach, ons schamel lied,Gezang 71:4
Ach, zie ons dwalen af en aan,Gezang 227:5
Al ben ik vol van zonden,Gezang 154:3
Al brengt ons eigenwillig hartGezang 176:4
Al hebt G',o God, vermenigvuldigdGezang 10:2
Al is het einde ook verborgenGezang 244:2
Al trekken op van alle kantGezang 97:3
Al was de wereld nog zo wijd,Gezang 11:8
Al wat zondig is veracht,Gezang 234:6
Alle ding doordringt Gij, laat toch onder allenGezang 265:3
Alle mensen moeten sterven,Gezang 238:1
Alle roem is uitgesloten,Gezang 173:1
Alle volken, looft de Here,Gezang 150:1
Alles laat ik varen,Gezang 223:2
Alles wat U prijzen kan,Gezang 149:2
Als David moeste vluchtenGezang 301:8
Als de Rechter is gezeten,Gezang 124:6
Als de zon, zo zijn Gods heil'gen,Gezang 235:3
Als een dienstknecht kwaamt Gij neer,Gezang 23:3
Als een Herder wil Hij trouwGezang 168:3
Als een prins opgezeten (=te paard)Gezang 301:11
Als een van ziel, als een van zin,Gezang 258:2
Als 'k eens van d' aarde scheide,Gezang 32:5
Als Gij mij roept naar het kruisGezang 299:3
Als Gij mij roept naar uwe wilGezang 192:3
Als Gij nog voor mij bewaartGezang 299:4
Als gij, o vrome, dikwijls hebt gesmaakt,Gezang 303:2
Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar,Gezang 202:3
Als God, mijn God, maar voor mij is,Gezang 201:1
Als ik Hem maar kenne,Gezang 223:1
Als ik het wond're kruis aanschouw,Gezang 48:1
Als ik in gedachten staGezang 46:1
Als ik te prijzen tracht,Gezang 126:3
Als lente blij ons tegenlacht,Gezang 291:2
Als onze geest nauwlettend wikt,Gezang 277:3
Als wij de doodsvallei betreen,Gezang 196:8
Alzo was 't en alzo zij 't,Gezang 296:5
Amen, Jezus Christus, amen!Gezang 166:4
Arts aller zielen, 't is genoeg,Gezang 227:2

B

Bedreigt mij leed, ontmoet mij smart,Gezang 171:3
Bedrukte Rachal, schort dit waren:Gezang 20:3
Behoed mij toch op uwe wegen,Gezang 218:6
Behoed uw Kerk, zet uit, o God, haar palen,Gezang 103:1
Bereid zijn, klinkt de last: zo neemt dan saam de vouwenGezang 298:7
Bereidt, bereidt uw harten,Gezang 6:1
Beste Trooster in de smart,Gezang 77:3
Beveel gerust uw wegen,Gezang 180:1
Bewaar mij, dat uw heilig woordGezang 212:3
Bewaar ons, dat w' U nooit bedroeven,Gezang 86:3
Bewaar, o God, hun ziel en zinnen,Gezang 257:6
Bezegel ons uw trouwe,Gezang 162:7
Bidt, waket en maket, dat g' in bekoringGezang 302:3
Bij 't bloedlicht der flambouwen,Gezang 112:3
Bij 't krieken van de dageraadGezang 60:1
Bij 's werelds aanvang sprak uw mond:Gezang 140:2
Bij 't zwijmen van het zonnelicht,Gezang 33:8
'k Bleef Gods roeping nog weerstreven,Gezang 173:4
Blijf bij mij, Heer, want d' avond is nabij.Gezang 282:1
Blijf bij ons, Heer, te dezer tijd;Gezang 167:10
Blijf door uw trouw ons zwak geloof beschamen,Gezang 103:3
Blijf in leven en in sterven,Gezang 159:10
Blijf, o God, in onze dagenGezang 104:4
Bloemen zijn wij, die verkwijnenGezang 147:4
Brengt u d' aanvang luttel zegen,Gezang 109:5
Broeders, komt, de Heiland noodt!Gezang 252:1
Bron der hoogste zaligheden,Gezang 81:1
Bron van licht en kracht te gader,Gezang 175:3
't Brood, dat ik daar heb zien breken,Gezang 256:2
Buig, wat hard, onbuigzaam is,Gezang 77:8

C

Christus heeft zeer geleden,Gezang 57:3
Christus is neergestegen,Gezang 57:4
Christus is nu verrezen,Gezang 57:5
Christus is opgestandenGezang 57:1
Christus is verschenenGezang 13:1
Christus, Gij hebt aan uw KerkGezang 266:2
Christus, heilig Godslam,Gezang 37:1
Christus, heilig Godslam,Gezang 37:2
Christus, heilig Godslam,Gezang 37:3
Christus, kroon der dapp're helden,Gezang 235:4
Christus, onze Heer, verrees,Gezang 61:1
Christus, van zo ver gekomen,Gezang 231:2

D

D' aarde was in nacht verzonken,Gezang 30:1
d' Allerhoogste zij geprezen,Gezang 272:1
d' Almachtig' is mijn Herder en Geleide,Gezang 182:1
D' een zei: de wereld geeft geen baat,Gezang 283:4
Daal Schepper, Heil'ge Geest, daal af!Gezang 78:1
Daar boven in des hemels troon,Gezang 58:8
Daar die verwachting in ons leeft,Gezang 196:5
Daar G' U voor mij hebt in de dood gegeven,Gezang 34:6
Daar is die zegenrijke nacht,Gezang 27:1
Daar is geen hulp voorhanden,Gezang 305:2
Daar is uit 's werelds duist're wolkenGezang 10:1
Daar komt een schip geladenGezang 2:1
Daar trekken z' uit in alle landen,Gezang 105:2
Daar zal reine vreugde wonen,Gezang 238:4
Daarom wil ik dit mijn leven,Gezang 238:2
Dag des toorns, o dag des Heren,Gezang 124:1
Dag van Christus' heerlijkheid,Gezang 261:4
Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,Gezang 229:4
Dan ziet het oog des blindgeboren'Gezang 111:3
Dan, zo geheiligd in de Heer,Gezang 211:3
Dank Vader, dank voor die genade,Gezang 280:3
Dank Vader, voor dat heilrijk woord,Gezang 273:3
Dank, aanbidding, prijs en ere,Gezang 242:3
Dank, mijn Heiland, voor uw lijden,Gezang 49:4
Dankbaar geloofden, hoopten wij,Gezang 227:6
Dankt, dankt nu allen GodGezang 135:1
Dat dan geen donker ogenblikGezang 176:3
Dat dan geen vrees ons hart beknell',Gezang 63:3
Dat de tijd hier 't al verover',Gezang 292:3
Dat 's God! Oneindig, eeuwig wezenGezang 133:2
Dat heet gadelooz' ontferming,Gezang 173:6
Dat het kruis mijn heil bewerke,Gezang 44:4
Dat ik die liefde slechts bezat,Gezang 213:5
Dat in ons hart dit vast geloofGezang 161:4
Dat ons hart uw Geest verbeide,Gezang 267:2
Dat steeds, o hoogste Majesteit,Gezang 161:6
Dat uw glans ook daar ons schijn',Gezang 128:5
Dat 's vijands macht,Gezang 193:6
Dat w' U deez' dag, o Jezus, wijden,Gezang 268:1
De broederkring is wijd getrokkenGezang 110:4
De Christenschare, blij van geest,Gezang 19:1
De dag der kroning is gekomen,Gezang 72:1
De dag, door uwe gunst ontvangen,Gezang 281:1
De dageraad met rode glansGezang 54:1
De dood verbreekt zijn banden,Gezang 241:2
De dorre vlakte der woestijnenGezang 111:1
De duisternis gaat wijkenGezang 8:2
De gedacht'nis van uw sterven,Gezang 249:4
De Geest, die Gij doet dalen,Gezang 84:2
De genade van onze Heer Jezus Christus,Gezang 95:1
De haan, de bode van de dag,Gezang 275:1
De heem'len schiept Gij door uw woord,Gezang 134:4
De Heer heeft eertijds zijnen volkeGezang 146:3
De Heer in zijne troon, zeer schoon,Gezang 145:1
De Heer is God en niemand meer:Gezang 138:1
De Heer is God, een enig Heer,Gezang 134:1
De Heer is mijn herder!Gezang 184:1
De Heer is mijn Herder!Gezang 184:2
De Heer is mijn Herder!Gezang 184:3
De Heer is mijn Herder!Gezang 184:4
De Heer is mijn Herder!Gezang 184:5
De Heer is waarlijk opgestaanGezang 82:1
De Heer moet gij vertrouwen,Gezang 180:2
De Heer regeert! Zijn Koninkrijk staat vast,Gezang 130:2
De Heil'ge Geest zij eer en prijs!Gezang 90:4
De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt,Gezang 130:3
De hemelse eng'lenGezang 18:2
De Here sprak tot mijne Here:Gezang 72:3
De hoge God alleen zij eer,Gezang 90:1
De kalme gang, de kleine taak,Gezang 277:4
De kerk is veilig in uw zorg,Gezang 141:2
De lendenen omgord en brandende de lampen!Gezang 298:1
De lendenen omgord! Schikt weg wat u zou hind'ren,Gezang 298:2
De mond des grafs is toegedaan,Gezang 55:4
De nacht, de moeder van de rust,Gezang 279:1
De oude machten, zond' en dood,Gezang 59:2
De spotter, die de waarheid smaadt,Gezang 101:3
De stem, die fluistert in onz' oren,Gezang 110:3
De ster, die aan de hemel rees,Gezang 16:2
De tijd draagt alle mensen voortGezang 293:5
De tijd heb ik verloren,Gezang 154:2
De verste volken zelfs getuigen:Gezang 86:2
De vreugd' is kern der dagen,Gezang 284:2
De wierook moet zijn god'lijkheid,Gezang 16:4
De wijzen hebben 't Kind aanschouwdGezang 16:3
De zonne, voor wier stralenGezang 8:4
Deez' aard is uw, o Heer der heren!Gezang 288:1
Deez' mens is krank, die heeft verdriet,Gezang 283:3
Der liefde dienst! O leer ons dit:Gezang 120:2
Der sterren prachtGezang 153:2
Der volken volheid komt te zaamGezang 141:3
Des Konings vanen rukken voortGezang 36:1
Deze zon verdwijnt niet weder,Gezang 30:2
Die bloem van wond're luister,Gezang 17:2
Die bloem, zo klein en teder,Gezang 17:3
Die dan, als onze beden zwijgen,Gezang 281:2
Die eer, dat heil was ons beschoren,Gezang 74:4
Die hoop moet al ons leed verzachten.Gezang 244:4
Die in ons oog de moeite leest,Gezang 41:7
Die Maria woudt vergevenGezang 124:13
Die men door steen besloten dacht,Gezang 54:3
Die met Hem verbonden,Gezang 13:3
Die mijns harten vrede zijtGezang 233:1
Die ons bij de handGezang 71:3
Die ons, gereinigd door uw bloed,Gezang 73:2
Die stervend ons het leven gaf,Gezang 58:6
Die velen door uw liefdekrachtGezang 291:6
Die vindt het nu,Gezang 248:5
Die zijne zalen hoog omhoogGezang 145:2
Diep, o God, in 't stof gebogen,Gezang 50:1
Diepe wijsheid zijn uw paden;Gezang 137:3
Dierb're Heiland, die mijn smarte,Gezang 243:3
Dierb're Heiland, hoor mijn smeken,Gezang 159:9
Dierb're Jezus, zo weldadig,Gezang 256:6
Dies heffen w' aan, met blij gemoed:Gezang 285:3
Dies loven w’ U, Immanuël!Gezang 27:10
Dit amen geeft U eer,Gezang 198:4
Dit geloof geeft moed en krachten,Gezang 159:8
Dit is de dag, die God ons schenkt,Gezang 24:1
Dit is de dag, die God ons schenkt,Gezang 24:6
Dit is de grote, blijde dag,Gezang 58:3
Dit slaat mijn trots, al mijn verdienste neder,Gezang 34:4
Doch zo 't U believen zal,Gezang 99:3
Doe ons geloven op uw woord,Gezang 161:2
Doe toch zo grote dingenGezang 156:5
Dood en schepping zullen beven,Gezang 124:4
Door de nacht van strijd en zorgenGezang 116:1
Door ene Heer zijn onze harten,Gezang 257:3
Door Hem gekocht, door Hem verlost zijn w' allen,Gezang 103:2
Door uwe donk're sluier heenGezang 204:1
Door uwe goede Geest geleid,Gezang 274:3
Door uwe trouwGezang 193:2
Door 't vleiende woord der zonde belaagd,Gezang 202:2
Door zijn vredebodenGezang 113:2
Doorgestreen! Doorgestreen!Gezang 108:3
't Dorstend hart smacht naar de bronwel,Gezang 235:1
Drievuldigheid van liefd' en macht,Gezang 203:4

E

Edel en hoog geborenGezang 301:5
Een het lied, dat duizend lippenGezang 116:5
Een is 't doelwit onzer gangen,Gezang 116:4
Een is 't uitzicht van verblijdenGezang 116:6
Een jaar zinkt in der tijden nacht.Gezang 294:1
Een naam is onze hope,Gezang 112:1
Een rijsje, dat zo woest een storm bewoog,Gezang 35:2
Een roze, fris ontloken,Gezang 17:1
Een stem weerklinkt er schoon en luid,Gezang 106:1
Een vaste burcht is onze God,Gezang 97:1
Een vaste burg is onze God,Gezang 96:1
Een weg hebt G' allerwegen,Gezang 180:4
Eenmaal als de stonde slaat,Gezang 174:4
Eenmaal zal Hij wederkomen,Gezang 208:7
Eens komt dan het groot ontwaken,Gezang 116:8
Eens word' uw heilwoord aan d' einden der aarde vernomen,Gezang 152:3
Eens wordt de sterkste rots vergruisd,Gezang 188:2
Eens wordt mij Christus' heerlijkheidGezang 60:3
Eens zingen allen wijd en zijd,Gezang 141:4
Eeuwig, onbegrijp'lijk wezen,Gezang 208:13
Eind'loos houdt Gods liefde stand!Gezang 189:1
Eind'loos houdt Gods liefde stand!Gezang 189:2
Eind'loos houdt Gods liefde stand!Gezang 189:3
Eind'loos houdt Gods liefde stand!Gezang 189:4
Elk heff' met ons de lofzang aan!Gezang 82:2
Elk leez' dit als het woord van GodGezang 188:5
En als de strijd verwoed is, 't lijden lang,Gezang 122:5
En blijft m' ook soms verborgenGezang 232:3
en daarna met Hem sterven,Gezang 2:6
En duizend jaar gaan als de dagGezang 293:4
En gedenk ten laatsten dageGezang 124:10
En grimd' ook d' open hel ons aanGezang 96:3
En in 't verborg'ne van de hof,Gezang 177:5
En mocht dit jaar mijn laatste wezen,Gezang 295:7
En nu ontsluit Hij weer de poortGezang 12:4
En wat er dreig', of wie er woed',Gezang 201:2
En wie in groot verblijdenGezang 2:5
Ene kudde zal 't eens zijn,Gezang 261:1
Eng'len, helpt ons Hem 't aanbidden,Gezang 147:5
Enige hemelstad,Gezang 126:4
Ere zij aan God, de Vader,Gezang 93:1
Ere zij aan Hem, wiens liefdeGezang 93:2
Ere zij de Heer der eng'len,Gezang 93:3
Ere zij de Vader en de Zoon en deGezang 88:1

G

G' overwint eens al ons lijden:Gezang 195:2
Gaat, waar uw God u roept, en laat zijn wenk u leiden!Gezang 298:6
Geboren is een hemels kindGezang 11:2
Gedankt moet zijn de Heer,Gezang 304:2
Gedenk aan onze nieuwe leden,Gezang 257:5
Geef ons, dat uw getuigenisGezang 161:5
Geef, dat wij op uw Vadertrouw,Gezang 161:3
Geef, dat wij U mogen prijzen,Gezang 169:4
Geef, Heer, dat w' in uw waarheid staan,Gezang 260:2
Geen aardse macht begeren wij,Gezang 96:2
Geen duist're schaduw van de dood,Gezang 183:3
Geen genade zijn wij waard;Gezang 168:2
Geen hart is ergens zondeloos,Gezang 283:5
Geen heiligheid wordt hier gevonden,Gezang 160:2
Geen tong het ooit verhalen kan,Gezang 167:5
Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt,Gezang 282:4
Geen water blust dit vuur,Gezang 262:2
Geest des Heren, kom van boven!Gezang 76:1
Gelijk aan 't verre, vreemde strandGezang 204:4
Gelijk als de witte zwanenGezang 240:1
Gelijk de bloem naar zonnegloed,Gezang 204:2
Gelijk een lam, dat stil ter slachtbank gaat,Gezang 35:5
Gelijk een landman, moe van 't ploegen,Gezang 244:1
Geloofd die komt in 's Heren naam!Gezang 24:4
Geloofd zij God, die ons bemint,Gezang 27:11
Geloofd zij 's Vaders een'ge Zoon!Gezang 90:3
Gelukkig is het land,Gezang 304:1
Getrouwe God, als 'k dan ga stervenGezang 239:5
Gevlucht naar uwe vaste troon,Gezang 293:2
Gewis, mijn misdrijf is geboet,Gezang 142:4
Gezalfde Heer en Koning,Gezang 84:1
Gezegend d' echt,Gezang 263:2
Gezegend 't huis,Gezang 263:3
Gezegend is de middagtijd,Gezang 278:1
Gezegend was het land, de stad,Gezang 3:2
Gij alleen zijt alles waardig,Gezang 137:2
Gij antwoord mij, o God, maar wolken nog bedekkenGezang 187:3
Gij daaldet van uw hemeltroon,Gezang 291:4
Gij drenkt het land,Gezang 139:9
Gij gaaft des Geestes reine kracht,Gezang 291:5
Gij hebt al wat op aarde isGezang 279:3
Gij hebt ons huis in vree bewaard,Gezang 291:3
Gij hebt, o albestierend Koning,Gezang 207:1
Gij Isrels Vorst, Gods eigen Zoon,Gezang 33:4
Gij Jezus, die ten troon verheven,Gezang 74:1
Gij kwaamt op aard' om mens te zijn,Gezang 171:2
Gij 't offer, dat aan God behaagt,Gezang 33:6
Gij parel aan des Vaders kroon,Gezang 251:2
Gij riep mij in het levenGezang 148:2
Gij schenkt met volle handen,Gezang 4:7
Gij sterft en laat die troost ons na:Gezang 33:11
Gij toogt als Heiland door de landen,Gezang 224:2
Gij waart hun rots, hun vesting en hun kracht,Gezang 122:2
Gij wacht niet tot wij vragen,Gezang 148:3
Gij wilt met vrede tot ons komen,Gezang 10:4
Gij wordt gegeseld en gekroond met doornen,Gezang 42:2
Gij zaagt uw Heer ten hemel varen,Gezang 72:4
Gij ziet ook duizend duizend zielenGezang 74:2
Gij zijt de Trooster, die ons leidt,Gezang 78:2
Gij zijt mijn doel, verheven gouden stad!Gezang 127:4
Gij zijt mijn voor alle dagen,Gezang 219:10
Gij zijt ons schild en hebt uw oge,Gezang 199:2
Gij zijt rechtvaardig, heilig, goed,Gezang 138:7
Gij zijt, van voor Gij zee en aardGezang 293:3
Gij zit in heerlijkheid aan 's Vaders rechterhand,Gezang 132:5
Gij, aardrijks bont gewemel,Gezang 143:3
Gij, Christen, die op Hem vertrouwt,Gezang 101:4
Gij, Christus, zijt het HoofdGezang 83:3
Gij, die als God de zonde haat,Gezang 28:5
Gij, die ons bidden ziet,Gezang 198:2
Gij, door uw liefd’ ondenkbaar groot,Gezang 28:4
Gij, Gij zijt de beste gave,Gezang 81:3
Gij, heil'ge Liefde, zend uw gloed,Gezang 79:3
Gij, het zout, het licht der aarde,Gezang 210:9
Gij, hoogste Troost in alle nood,Gezang 79:4
Gij, Jezus, die ons saam verbindt,Gezang 258:5
Gij, Jezus, hebt de last gedragen,Gezang 52:2
Gij, Jezus, hebt m' aan 't kruis omarmdGezang 213:2
Gij, o Jezus, hebt gedragenGezang 49:2
Gij, van Gods liefde 't onderpand,Gezang 78:3
Gij, wien 's hemels reine scharen,Gezang 249:3
Gij, zalig Licht, geef ons Uw schijn,Gezang 79:2
Gij,'t heil der ziel, in nare noodGezang 172:2
Ging zij met Christus ginds op Golgotha verloren,Gezang 225:3
God des need'rigen en stillen,Gezang 206:3
God des vredes, heil en vredeGezang 271:1
God en Vader, neem dit kroostGezang 245:1
God enkel licht,Gezang 153:1
God heeft ons zijn woord gegevenGezang 185:1
God in de hoog' alleen zij eerGezang 91:1
God is getrouw, zijn plannen falen niet,Gezang 130:1
God is mijn lied,Gezang 139:1
God is mijn troost, mijn vreugd, mijn hoop,Gezang 192:2
God is tegenwoordig, die in 't licht daarbovenGezang 265:2
God is tegenwoordig; God is in ons midden,Gezang 265:1
God is zelf vooraan geschreden.Gezang 116:3
God kent alleen het naaste pad,Gezang 196:4
God roept ons, broeders, tot de daad,Gezang 121:1
God roept, en in Hem is de kracht,Gezang 121:2
God roept, en wat de mensen scheidt,Gezang 121:3
God schonk m' in de goede urenGezang 219:5
God, Gij zijt mijn God, ik kniele,Gezang 206:4
God, mens voor ons, voor mensen, ja!Gezang 27:8
God, zou ons hart het ooit vergetenGezang 306:3
Gods troon ontvloeit een glanzend licht,Gezang 251:3
Gods woord houdt stand in eeuwigheidGezang 96:4
Goed en bloed, stof, ziel en levenGezang 219:3
Goedertieren is de Heer,Gezang 114:1
Gord stevig ons de lenden,Gezang 162:5
Gord u aan! Gord u aan!Gezang 108:1
Gordt u aan! Gordt u aan!Gezang 119:1
Groot en klein uit alle oordenGezang 107:2
Grote God, wij loven U,Gezang 149:1
Gulden gloeit d' avond in een stralend rood:Gezang 122:6
Guldene hemelstad,Gezang 126:1
Gun, dat 'k U dankbaar nader,Gezang 39:3

H

Halleluja, dankt de milde Vader.Gezang 297:2
Halleluja, de blijde toon,Gezang 58:1
Halleluja, de Geest zij eer!Gezang 89:3
Halleluja, eeuwig dank en ere,Gezang 94:1
Halleluja, God en Heer,Gezang 114:2
Halleluja, Halleluja, Halleluja!Gezang 55:1
Halleluja, huld' en eer gebodenGezang 297:3
Halleluja, lof zij de Heer!Gezang 89:1
Halleluja, lof zij de Heer!Gezang 89:4
Halleluja, lof zij de Zoon,Gezang 89:2
Halleluja, lof, aanbiddingGezang 93:4
Halleluja, lofgezongenGezang 166:1
Halleluja, 't loflied rijzeGezang 166:3
Halleluja, looft den Heer!Gezang 26:1
Halleluja, onze zangenGezang 166:2
Halleluja, prijst de Onbegonnen,Gezang 297:1
'k Heb aan 's Heilands dis gezeten,Gezang 256:1
'k Heb Jezus lief! Hij heeft Gods recht voldaan,Gezang 170:2
'k heb Jezus lief! Hij is mijn licht en kracht,Gezang 170:1
'k Heb Jezus lief! Hij leidt mij langs zijn pad,Gezang 170:4
'k Heb Jezus lief! Hij reinigt mijn gemoedGezang 170:3
'k Heb Jezus lief! Hij zal mij door zijn raadGezang 170:6
'k Heb Jezus lief! Ik zal verruimd van hartGezang 170:5
'k Heb U altijd van node, dag en nacht,Gezang 282:3
Heeft onze mond U soms gesmaad,Gezang 227:4
Heeft ooit een onnozel kindGezang 299:2
Heem'lingen, u reien stelt,Gezang 167:12
Heer, bij 't genot van wijn en brood,Gezang 254:5
Heer, ik kom met een verslagenGezang 124:17
Heer, mijn hart is boos en schuldig,Gezang 163:1
Heer, mijn herder, 'k blijf U beiden,Gezang 219:9
Heer, ontferm U over ons,Gezang 149:3
Heer, tot U vluchtGezang 193:4
Heer, tot wie zou ik mij wenden,Gezang 191:1
Heer, verzoener van mijn zonden,Gezang 49:3
Heer, waar dan heen?Gezang 153:3
Heer,ik wil uw liefde loven,Gezang 300:2
Heerlijk en prachtigGezang 129:2
Heft aan, heft aan een luiden zang,Gezang 29:1
Heft aan, het hart vol dank en lof,Gezang 29:3
Heft aan, verheugt u, Christ'nen, samen,Gezang 105:1
Heft op uw hoofden, poorten wijd!Gezang 3:1
Heft op uw hoofden, poorten wijd!Gezang 3:3
Heft uw ogen langs de velden,Gezang 286:1
Heft, Christ'nen, heft uw lofzang aan,Gezang 67:1
Heil altaar, heil het Offerlam,Gezang 36:6
Heil de Vorst der eeuwigheid,Gezang 25:3
Heil'ge Geest, daal op ons biddenGezang 272:2
Heil'ge Geest, daal tot ons neer,Gezang 77:1
Heil'ge Geest, wil vroeg en spaGezang 245:3
Heil'ge gemeenschap, band in lief en leed!Gezang 122:4
Heil'ge Jezus, mij ten leven,Gezang 216:1
Heil'ge Jezus, vorm mijn leden,Gezang 216:3
Heil'ge Rechter van het kwade,Gezang 124:8
Heiland, Christus, aller Heer,Gezang 23:1
Heiland, eind'loos van ontfermen,Gezang 159:5
Heiland, Gij weet, hoe bange zorgGezang 227:3
Heiland, Gij wilt door uw bloedGezang 245:2
Heiland, laat ons waardig komen,Gezang 249:1
Heilig God, barmhartig Vader,Gezang 157:5
Heilig is, o God, uw wezen,Gezang 157:2
Heilig licht en Gids ten leven,Gezang 76:2
Heilig' God, voor wie slechts waarheid,Gezang 157:1
Heilig, heerlijk Opperwezen,Gezang 137:1
Heilig, heilig, heiligGezang 92:1
Heilig, heilig, heiligGezang 92:4
Heilig, heilig, heilig!Gezang 92:2
Heilig, heilig, heilig!Gezang 92:3
Heilig, heilig, nog eens heilig,Gezang 133:4
Heilige gedacht'nis van des Heren dood!Gezang 250:5
Help de ziel, die raad'loos schreit,Gezang 252:4
Hem, die blijde herders vonden,Gezang 22:3
Hemel en aarde zijn verheugd,Gezang 58:4
Hemelse schoonheid,Gezang 221:5
Herders op den veldeGezang 14:2
Here Jezus, zie ons saamGezang 266:1
Here, kere van ons afGezang 99:1
's Heren heilwoord kan niet falen!Gezang 109:3
Het anker valt ter rede,Gezang 2:3
Het eeuwige Godswoord,Gezang 18:3
Het ga ten leven, 't ga ten dode,Gezang 110:2
Het huis is rijk,Gezang 248:2
Het Kind, waarvoor een sterre rijst,Gezang 19:2
Het kruis te zaamGezang 263:4
Het Lam verwon al wat op aard'Gezang 41:4
Het Lam, voor ons op aard' geslacht,Gezang 41:1
Het leven is: een krijgsbanier,Gezang 118:1
Het leven is: geen vreed' alhier,Gezang 118:3
Het leven overwint de dood,Gezang 56:3
Het lijf, door nagelen verkracht,Gezang 36:2
Het oosten offert wierook, goudGezang 19:3
Het rijk des doods heerst nu niet meer,Gezang 55:2
Het wintergraan, met zorg vergaard,Gezang 285:2
Het woord, dat zult gij laten staan,Gezang 97:4
Het zwerk blijft somber nederhangen,Gezang 290:1
Heugelijke tijding,Gezang 113:1
Hier danken w' U met al uw leden,Gezang 268:3
Hier hangt Hij aan het kruis, verwondGezang 36:3
Hier is de wijsheid ongeacht,Gezang 19:5
Hier op deez' aard, die wij bewonen,Gezang 74:3
Hier schuilt dat godd'lijk aangezicht,Gezang 19:4
Hier verspreidt geen maan haar glansen,Gezang 235:2
Hier zullen wij ons met uw vrinden,Gezang 268:2
Hij blijft altijd komenGezang 13:2
Hij brengt mij op de heirbaan van zijn wettenGezang 182:2
Hij brengt u alle zaligheid,Gezang 11:4
Hij daalt uit 's Vaders schoot terneerGezang 12:2
Hij is 't, die als ons lief en leedGezang 41:8
Hij is en blijft al wat Hij is,Gezang 138:2
Hij is ons hoofd, wij zijn zijn leden,Gezang 69:2
Hij is, hoe ver Hij schijnen moog,Gezang 138:5
Hij kent ons hart,Gezang 139:6
Hij komt en draagt de gloriekroon;Gezang 41:12
Hij leeft en zal nabij ons zijn,Gezang 64:3
Hij meet de maat van al de smart,Gezang 41:6
Hij nam de dood zijn buit weer af,Gezang 59:3
Hij overwon met leeuwenmoedGezang 41:2
Hij poogt d' Onnooz'le te vernielenGezang 20:2
Hij spreekt als Heer,Gezang 139:2
Hij spreekt tot mijn ziel van 't leven in 't lichtGezang 202:4
Hij stond gewillig 't leven af,Gezang 67:2
Hij verrees ten derden dage,Gezang 208:5
Hij voer op ten hoogsten hemel;Gezang 208:6
Hij zetelt in geen trots paleis,Gezang 29:2
Hij, d' eeuwig rijke God,Gezang 135:2
Hij, de kenner aller harten,Gezang 178:2
Hij, die als Hogepriester leeft,Gezang 41:5
Hij, die heerst op 's hemels troon,Gezang 25:2
Hij, die ons gans bestaan doorzietGezang 196:2
Hij, die voor ons zijn leven gaf,Gezang 63:2
Hij, die zijn eigen weg wil gaan,Gezang 196:3
Hij, ’t beeld des Vaders, Davids loot,Gezang 27:2
Hoe bedrukt, hoe neergeslagenGezang 44:2
Hoe blinkt g', o morgenster, zo schoon,Gezang 251:1
Hoe blinkt het licht in reine gloed,Gezang 56:2
Hoe blinkt uw majesteit alomGezang 140:1
Hoe boven alle schoonheid schoonGezang 125:2
Hoe d' afgrond ons bestrijde,Gezang 1:8
Hoe groot, o Heer, en hoe vervaarlijkGezang 199:1
Hoe heeft het alzo U behaagd,Gezang 11:10
Hoe heerlijk zijn uw werken, Heer!Gezang 140:5
Hoe ik dieper poog te delven,Gezang 159:4
Hoe is mijn hart in U verblijd,Gezang 251:4
Hoe kent Gij al mijn noden,Gezang 148:4
Hoe klimt de nood; zij hebben wreedGezang 33:7
Hoe liep ik als een dwaas te dolen,Gezang 218:4
Hoe luttel kracht was hun gegeven,Gezang 306:2
Hoe moest ik U zo laat ontdekken,Gezang 218:3
Hoe moet ik, hemels zon, U danken,Gezang 218:5
Hoe nog stervende zijn mondGezang 46:2
Hoe ook afgezworven,Gezang 113:3
Hoe ook 't gevoel van zond' en schuldGezang 254:2
Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,Gezang 73:4
Hoe 't schip het water kliefde!Gezang 2:2
Hoe vreemd, dat voor de schapen zijner weideGezang 42:4
Hoe wordt door Hem mijn hart verkwikt!Gezang 183:2
Hoe zacht zien wij de vromenGezang 241:1
Hoe zal ik u ontvangen,Gezang 1:1
Hoe zal 't mij zijn, als ik betreedGezang 183:5
Hoe zalig, Vader, is ons lot,Gezang 176:1
Hoe zwak ons staam'lend loflied zij,Gezang 285:4
Hoopt op God! Gij hebt zijn trouwGezang 296:3
Hoor ik dan, hoe Jezus badGezang 46:3
Hoor ik, hoe het laatst van alGezang 46:8
Hoor ik, hoe Hij klaagde, datGezang 46:5
Hoor ik, hoe Hij riep: Mij dorst!Gezang 46:6
Hoor onze smeekgebeden,Gezang 180:11
Hoor 'k ooit uw kruis door wereldwijzen doemen,Gezang 34:8
Hoor, de eng'len zingen d' eerGezang 25:1
Hoort de blijde juichtoon galmen:Gezang 286:2
Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk'rend oog,Gezang 282:5
Houdt Christus zijne Kerk in stand,Gezang 101:1

I

Ieder woelt hier om verand'ringGezang 179:2
IJdel was, o Heer, ons pogen,Gezang 255:4
Ik ben een schaapken, dat daar isGezang 212:2
Ik ben hier in het tranendal,Gezang 125:6
Ik ben stof, dit sterf'lijk vleesGezang 234:3
Ik ben verdoold op deze jacht,Gezang 155:2
Ik bid U, Heer, dat Gij mij schenktGezang 192:4
Ik geloof de schuldvergevingGezang 208:10
Ik geloof een eeuwig leven,Gezang 208:12
Ik geloof een Kerk, die heilig,Gezang 208:9
Ik geloof in God de Vader,Gezang 208:1
Ik geloof in Jezus Christus,Gezang 208:2
Ik geloof van ganser harteGezang 208:8
Ik geloof, dat dit mijn lichaam,Gezang 208:11
Ik heb door slechte dadenGezang 156:2
Ik heb gejaagd wel jaren lang,Gezang 155:1
Ik heb mijn God, dat is genoeg,Gezang 201:3
Ik heb U lief, mijn Heer en God,Gezang 213:1
Ik hoor de roep van 't leed, der wereld bange vragen,Gezang 225:4
Ik hoor trompetten klinken,Gezang 305:1
Ik hoor, o Heer, uw liefdetaal;Gezang 254:4
Ik kan mijzelf geen wasdom geven:Gezang 229:2
Ik kniel aan uwe kribbe neer,Gezang 21:1
Ik lag in donkerheid en nacht,Gezang 21:3
Ik mag mij vast op zijne staf verlatenGezang 182:3
Ik nader voor uw heilig' ogenGezang 158:1
Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw,Gezang 202:5
Ik weet niet, God, wanneer 'k zal sterven,Gezang 239:2
Ik weet, aan wien ik mij vertrouwe,Gezang 280:5
Ik wil mij gaan vertroostenGezang 154:1
Ik wil U minnen, mijne sterkte,Gezang 218:1
Ik wil U minnen, o mijn leven,Gezang 218:2
Ik wil U minnen, wonderschone,Gezang 218:7
Ik zeg het allen, dat Hij leeft,Gezang 64:1
In bloem en halmGezang 139:8
In des levens bange stonden,Gezang 47:3
In eeuwig schrift op berg en rotsGezang 188:1
In Godes vrees te levenGezang 301:2
In haar drie-een'ge Here,Gezang 112:4
In 's Heilands naam laat ons U smeken:Gezang 295:4
In Hem verschijnt, uit Hem zal sprekenGezang 10:6
In Israël was dat een wijze,Gezang 146:2
In 't oosten klaar laat blozenGezang 276:1
In uw hoede zijn wij wel geborgen,Gezang 53:3
In uwe hand zijn onze tijden;Gezang 207:2
Indien wij wand'len bij het lichtGezang 196:6
't Is al geschenk, 't is al van U,Gezang 237:2
't Is avond nu. Wat op ons woog,Gezang 283:2
't Is Christus, die zijn Kerk behoedtGezang 260:1
Is dat, is dat mijn Koning,Gezang 43:1
Is de nood zo hoog gerezen,Gezang 200:1
't Is Godes zaak, waarvoor gij strijdt;Gezang 100:2
't Is heil wat uw verbrijzeling verkondt,Gezang 35:4
't Is Jezus Christus, onze God,Gezang 11:3
Is ons trots, hoogmoedig eigenGezang 205:2
't Is zoet en zalig, neer te knielen,Gezang 110:5
Isrels God! Verdrukt, verdrevenGezang 109:6

J

Ja, amen, ja,Gezang 153:4
Ja, amen, Jezus is in 't leven!Gezang 65:1
Ja, amen, Vader, ja,Gezang 198:1
Ja, ik kost Hem die slagen,Gezang 43:2
Ja, in duizend bange stondenGezang 200:4
Ja, in U is redding, leven,Gezang 159:6
Ja, Jezus leeft, dat voelt ons harte,Gezang 65:2
Ja, Jezus leeft, veel duizend hartenGezang 65:3
Ja, moog' geheel de schepping zwijgen,Gezang 290:2
Ja, nu spreekt mijn hart mij vrij,Gezang 168:6
Ja, o Heer, aan U te denkenGezang 47:4
Ja, ook uw liefd', o God van zegen,Gezang 295:2
Ja, Schepper van dit wereldrond,Gezang 274:2
Ja, schrijf dat in uw harte,Gezang 1:6
Ja, U behoor ik, U, mijn God,Gezang 142:5
Ja, U bewond'ren, U vertrouwenGezang 144:3
Ja, U kiest ons hartGezang 71:7
Ja, Vader, ja, ons lied zijt Gij!Gezang 90:2
Ja, 'k weet het, geheel te minnen,Gezang 158:2
Ja, zijn verbond staat eeuwig vast,Gezang 188:6
Ja, zondaars zijn wij, diep bedorven,Gezang 257:2
't Jaar heeft haast zijn loop volbracht,Gezang 296:1
Jeruzalem, gij schone stad,Gezang 125:1
Jeruzalem, o stad, zo hoog gebouwd,Gezang 127:1
Jezus Christus is gestorven,Gezang 178:5
Jezus Christus' Midd'laarsdoodGezang 252:5
Jezus Christus, heil der aarde,Gezang 175:1
Jezus Christus, wij geloven,Gezang 175:4
Jezus is mijn toeverlaat,Gezang 234:1
Jezus is voor mij gestorvenGezang 238:3
Jezus leeft, dit is gewis:Gezang 62:3
Jezus leeft, en wij met Hem:Gezang 62:1
Jezus leeft, nu is de doodGezang 62:4
Jezus leeft: Hem is de machtGezang 62:2
Jezus neemt de zondaars aan!Gezang 168:1
Jezus neemt de zondaars aan!Gezang 168:7
Jezus' zoete gedachtenisGezang 167:1
Jezus, bron dier hemelvreugde,Gezang 75:2
Jezus, die mijn ziel gezocht hebt,Gezang 124:9
Jezus, ga ons voorGezang 222:1
Jezus, Gij zijt de weg tot God,Gezang 220:1
Jezus, groot in mededogen,Gezang 169:2
Jezus, hoop voor wie schuld belijdt,Gezang 167:3
Jezus, leven van mijn leven,Gezang 49:1
Jezus, mijn Verlosser, leeft!Gezang 234:2
Jezus, niet mijn eigen kracht,Gezang 174:2
Jezus, onze Zaligmaker,Gezang 208:4
Jezus, Redder onzer zielen,Gezang 68:2
Jezus, uw verzoenend stervenGezang 50:3
Jezus, wiens gedacht'nis ik nu vieren mag,Gezang 250:6
Juicht in uw God, gij armen,Gezang 4:4
Juicht nu, trots al uw zorgen,Gezang 4:5

K

Kan een vrouw haar kind vergeten,Gezang 173:7
Kan 't geloof aan uwe liefdeGezang 243:5
Kom Christenschaar, komt, knielen wijGezang 28:1
Kom Gij in mij wonen, zij mijn hart en levenGezang 265:5
Kom tot Hem samen, Adams kroost!Gezang 134:6
Kom, Christenschaar, komt zingen wij!Gezang 27:7
Kom, Christenschaar, komt, waken wij!Gezang 41:13
Kom, der armen Vader, kom,Gezang 77:2
Kom, getrouwe Herder, kom!Gezang 261:3
Komt allen te zamen,Gezang 18:1
Komt allen, deze dagGezang 83:1
Komt broeders, laat ons een van geestGezang 106:3
Komt en laat ons Christus eren,Gezang 22:1
Komt gij allen, komt tot Hem!Gezang 168:4
Komt laat ons hopen, bidden, wakenGezang 72:5
Komt nu met zang van zoete tonenGezang 146:1
Komt, broeders, voortgetreden!Gezang 217:4
Komt, Christ'nen, laat ons Jezus loven,Gezang 69:1
Komt, gij dorstigen, hier drinkenGezang 87:3
Komt, heffen wij een lofzang aan:Gezang 63:1
Komt, heffen wij tot God omhoogGezang 5:3
Komt, knielen wij voor Jezus samenGezang 52:1
Komt, laat ons samen nederknielenGezang 295:1
Komt, laat ons voortgaan, kind'ren,Gezang 217:1
Komt, sterken wij die liefdeband!Gezang 258:4
Komt, treen wij dan bemoedigd voortGezang 196:9
Komt, verwondert u hier, mensen,Gezang 15:1
Komt, wandelaars op 't zelfde spoor,Gezang 258:3

L

Laat eens de glans van zon en maanGezang 140:4
Laat heel de wereld zinkenGezang 284:1
Laat Hem besturen, waken,Gezang 180:7
Laat het uit Gods hemel stromenGezang 87:2
Laat komen, God, uw rijk,Gezang 115:1
Laat m' in U blijven, groeien, bloeien,Gezang 229:1
Laat mij bij uw schaapkens weiden,Gezang 124:15
Laat mij niet mijn lot beslissen:Gezang 300:3
Laat ons dus vrolijk aangedaan,Gezang 11:6
Laat ons saam met blijde klankenGezang 256:3
Laat ons saam met Jezus leven,Gezang 215:3
Laat ons saam met Jezus sterven,Gezang 215:2
Laat ons saam met Jezus wand'len,Gezang 215:1
Laat ons U ter ere zingenGezang 98:3
Laat ons, Heer, uw dood gedenken,Gezang 255:1
Laat uw heil'ge liefdegloedGezang 128:3
Laat uw milde morgendauwGezang 128:2
Laat uwe hand mij nu ook dekken,Gezang 280:4
Laat wie zich met toeverzicht,Gezang 252:3
Laat, liefd'rijk God, bij uw genademerk,Gezang 246:3
'k Lag machteloos gebonden:Gezang 1:4
Lam Gods, dat men onschuldigGezang 38:1
Lam Gods, dat zo onschuldig,Gezang 39:1
Leer mij stil op paden wand'len,Gezang 206:2
Leer mij, o God, hier strevenGezang 241:4
Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,Gezang 34:1
Leer ons dan steeds op U vertrouwen,Gezang 207:3
Leer ons de Vader en de ZoonGezang 78:6
Leer ons wars zijn van het zorgenGezang 197:2
Leer ons, o Vader, d' ontfermende macht van uw wezenGezang 152:2
Leer ons, Vader, U verbeiden,Gezang 197:1
Leid, vriend'lijk Licht, mij als een trouwe wacht,Gezang 230:1
Leven is met stralend' ogen,Gezang 191:3
Leven is: door rust'loos strijdenGezang 191:2
Licht ons met uwe stralen,Gezang 162:2
Licht van boven, dat ons leidt,Gezang 128:4
Licht, dat in de duisternis,Gezang 23:2
Liefd', in U is al ons leven,Gezang 51:3
Liefde, boven alle liefde,Gezang 169:1
Liefde, met wat medelijdenGezang 51:2
Lijdt u, mijn onderzaten, (lijdt u= heb geduld)Gezang 301:3
Lijf en goed altezamen (lijf=leven)Gezang 301:4
Lof en dank en heerlijkheidGezang 26:2
Lof Hem, die door zijn kruis en doodGezang 48:4
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere!Gezang 136:1
Lof zij de Heer, die de werelden dacht, en zij waren,Gezang 136:2
Lof zij de Heer, die u bootst' uit vergank'lijke aarde,Gezang 136:3
Lof zij de Heer, die uw bevende vrees zal beschamen!Gezang 136:5
Lof zij de Heer, van wiens leiding de sterren gewagen,Gezang 136:4
Lof zij Hem, die opgetogenGezang 256:4
Lof, eer en prijs zij GodGezang 135:3
Lof, eer zij God op hoge troon,Gezang 11:11
Looft de Koning, alle volken!Gezang 68:1
Looft God gij Christ'nen, maakt Hem grootGezang 12:1

M

Maak in uw liefd' ons, Heer, bereidGezang 277:5
Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede,Gezang 265:4
Maak wakker onze ledenGezang 276:4
Maak, o God, het heil ons waardig,Gezang 272:3
Maar arm en zondig,Gezang 129:3
Maar blijdschap draagt mij,Gezang 129:4
Maar nu, nu zullen w' ons verblijden,Gezang 10:3
Maar 'k wandel door de hoop,Gezang 126:9
Maar wat lot,'t zij dood of leven,Gezang 178:8
Maar zie, nog schoner, reiner dag breekt aan:Gezang 122:7
Maar zijn lijden en zijn strijd,Gezang 61:3
Maar zo uw trouw mag blijken,Gezang 180:9
Mag uw naam maar eer ontvangen,Gezang 205:5
Meester, men zoekt U wijd en zijd,Gezang 227:1
Men blijv' eerbiedig God verbeiden,Gezang 194:3
Men had Hem eeuwen lang verwacht;Gezang 24:2
Men tuimelt wel en wonden krijgtGezang 118:2
Men vloekt uw naam en eer,Gezang 115:5
Mensen, juicht, de hoge God,Gezang 26:4
Merkt op het teken eens voor al:Gezang 11:5
Met avonds late schemerschijnGezang 283:1
Met de tranen in haar ogenGezang 44:1
Met jubelklank van instrumenten schoon,Gezang 127:3
Met mijn zware val bewogen,Gezang 173:2
Met onze macht is 't niets gedaan:Gezang 97:2
Met u plenge, met u mengeGezang 44:3
Middelpunt van ons verlangen,Gezang 51:1
Midden in het leven zijn wijGezang 236:1
Mij heeft Hij zijn Zoon gegeven,Gezang 178:3
Mij naar alles stil te voegen,Gezang 206:1
Mij schiep mijn trouwe Heer,Gezang 126:10
Mijn eerst gevoel zij dankbaarheid,Gezang 274:1
Mijn God, ik weet niet, hoe 'k zal sterven,Gezang 239:3
Mijn God, ik weet niet, waar 'k zal sterven,Gezang 239:4
Mijn God, ik weet wel, dat 'k zal sterven,Gezang 239:1
Mijn goede Herder is de Heer!Gezang 183:1
Mijn hart zij 't uw' en heel mijn leven,Gezang 288:4
Mijn Heiland, dat uw toekomst mijGezang 123:4
Mijn Heiland, laat uw Geest mij telkens leren,Gezang 34:5
Mijn lijdend hart blijv' hopen,Gezang 180:5
Mijn schild ende betrouwenGezang 301:6
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis!Gezang 45:5
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,Gezang 45:1
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,Gezang 45:2
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,Gezang 45:3
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,Gezang 45:4
Mijn ziel verheft de Heer,Gezang 9:1
Moest mijn eigen deugd mij schoren,Gezang 159:2
Moet onz' eigen baanGezang 222:3
Moog eens de mondGezang 248:6
Moog' ons de weg vermoeien,Gezang 217:3
Moog' ons die Geest doordringen,Gezang 84:4
Morgenglans der eeuwigheid,Gezang 128:1

N

Na 't zuur zal ik ontvangenGezang 301:9
Naakt werd ik op aard geborenGezang 219:2
Naar U trekt iedere gedachte,Gezang 151:2
Nabij of ver, wij zijn verbonden:Gezang 105:4
Natuur verrijst ten leven weer,Gezang 56:1
Neem aan ons staam'lend dankgebed!Gezang 294:2
Neem mijn handen, maak ze sterkGezang 228:2
Neem mijn leven, laat het, Heer,Gezang 228:1
Neem mijn stem, opdat mijn lied,Gezang 228:3
Neem mijn wil en maak hem vrij,Gezang 228:5
Neem mijn zilver en mijn goud,Gezang 228:4
Neem ook mijne liefde, Heer;Gezang 228:6
Neem, Heer, mijn beide handenGezang 232:1
Neemt en eet, gij eet zijn brood!Gezang 252:2
Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,Gezang 229:3
Niet als Thomas zie ik op uw wonden meer,Gezang 250:4
Niet enkel Gods barmhartigheidGezang 177:4
Niet Gij, neen ik moest stervenGezang 39:2
Niet immer sprak mijn ziel zo stil tot U:Gezang 230:2
Niet lang zal 't lijden duren,Gezang 217:8
Niet uit kracht van mijn gebeden,Gezang 124:14
Niets doet mij meer erbarmenGezang 301:10
Niets klinkt zo teder en zo fijn,Gezang 167:2
Niets, niets is 't mijn',Gezang 139:7
Noch steen noch wacht kan zijne macht beletten,Gezang 66:2
Noem d' overtreding mij, die Gij begaan hebt,Gezang 42:1
Nog drukt d' aard' een bange stonde,Gezang 109:2
Nog eens zal Hij verschijnenGezang 1:9
Nog heelt, als Gij het wilt, de wond,Gezang 283:7
Nog is mijn dienst van elke dagGezang 172:5
Nog ligt in nacht ginds verGezang 115:6
Nog voor ik was een kindje klein,Gezang 21:2
Nooit kan 't geloof te veel verwachten,Gezang 244:3
Nooit kunt G' iets beminnen, Vader,Gezang 157:3
Nu daagt het in het oosten,Gezang 8:1
Nu dalen, onder zangen,Gezang 241:3
Nu hebt gij niet te vragen,Gezang 1:7
Nu is vervuld, wat Davids mondGezang 36:4
Nu laat Gij, Heer, uw dienstknecht gaanGezang 31:1
Nu roept mijn ziel: Och Heer, wanneer,Gezang 125:5
Nu wijkt de klacht, 't verdriet zo fel,Gezang 54:4
Nu willen wij verheugd te saam,Gezang 59:4
Nu zien wij klaar, dat nooit zijn woorden falen,Gezang 66:4
Nu zijt wellekome,Gezang 14:1

O

O boom, hoe blinkt gij rijk belaan,Gezang 36:5
O Christus, wiens bestraffend woordGezang 203:2
O dag van schrik en heerlijkheid,Gezang 123:2
O eeuw'ge Vader, sterk in macht,Gezang 203:1
O Geest, die in de aanvang schiepGezang 203:3
O Gij, der vaad'ren vast vertrouwen,Gezang 306:4
O Gij, die onze Schepper zijt,Gezang 291:9
O Gij, die onze schuld woudt boetenGezang 160:3
O Gij, die waarheid zijt, Gij doel van gans mijn wezen,Gezang 187:1
O God en Heer, in 't glorielichtGezang 120:1
O God van hemel, zee en aard,Gezang 291:1
O God, die de gedachtenGezang 156:1
O God, die droeg ons voorgeslachtGezang 293:1
O God, die droeg ons voorgeslachtGezang 293:6
O God, eer 't aardrijk was gegrond,Gezang 142:1
O God, ik beef! Zo moest ik wezen,Gezang 158:3
O God, sta met uw Geest ons bij,Gezang 211:2
O God, verhoorGezang 263:5
O Godslam, nooit volprezen,Gezang 39:4
O goedheid Gods, nooit recht geprezen!Gezang 181:1
O grote God, die 't aller tijdGezang 161:1
O grote God, o goede Heer,Gezang 212:1
O Heer Jesu, God en mense,Gezang 15:3
O Heer, als uw gena 't gedoogt,Gezang 237:3
O Heer, die daar des hemels tente spreidt,Gezang 303:1
O Heer, ik ben verwonnen,Gezang 156:4
O Heil'ge Geest, o hemelmacht,Gezang 278:2
O Heil'ge Geest, ons hoogste goed,Gezang 91:4
O Heiland, dus gefolterd door mijn kwaad,Gezang 35:7
O Heiland, onze lotgenoot,Gezang 283:6
O Heiland, trouwe Heer, moog' onze tong U prijzen,Gezang 225:1
O Heilige Geest, o heilige God,Gezang 80:1
O Heilige Geest, o heilige God,Gezang 80:2
O Heilige Geest, o heilige God,Gezang 80:3
O Heilige Geest, o heilige God,Gezang 80:4
O Heilige Geest, o heilige God,Gezang 80:5
O Heilige Geest, o heilige God,Gezang 80:6
O helle morgensterre,Gezang 276:2
O Hoeder groot van Israël,Gezang 279:2
O hoofd, bedekt met wonden,Gezang 32:1
O hoogt' en diepte, looft nu God,Gezang 177:1
O hoogt' en diepte, looft nu God,Gezang 177:6
O Jeruzalem, hoe schoneGezang 238:6
O Jesu, heer, ik bid tot UGezang 155:3
O Jezus Christus, Zoon van God,Gezang 91:3
O Jezus, dat ik nooit vergeet,Gezang 123:1
O Jezus, die de strijd volstreedt,Gezang 176:5
O Jezus, doe ons meer de krachtGezang 67:3
O Jezus, koning en profeet,Gezang 172:4
O Jezus, man van smarten,Gezang 43:3
O Jezus, van ons hart 't sieraad,Gezang 167:4
O Jezusnaam, geen sterv'ling heeftGezang 172:1
O Kerstnacht, schoner dan de dagen!Gezang 20:1
O Kind, ons geborenGezang 18:4
O Lam van God, gehoond, bespot,Gezang 40:1
O Liefde, voor dit offer van uw leven,Gezang 42:6
O machtig' Evangeliewoorden,Gezang 102:2
O man van smart, dat ieder voor U kniel'!Gezang 35:3
O mijn ziele, wees verheugd!Gezang 234:4
O mocht ik U beminnen,Gezang 148:5
O naam, mijn rots, waarop ik bouw,Gezang 172:3
O Sion schoon, mij enig lief,Gezang 125:4
O Sion, uwe praalGezang 126:11
O sterke held, voor deze troostGezang 60:5
O sterke liefdegeest,Gezang 83:2
O trekt dan uit door alle landen,Gezang 224:3
O Vader, dat uw vriend'lijk oogGezang 269:1
O Vredevorst, Gij kunt gebiedenGezang 10:7
O wijze liefd', al hadden ookGezang 177:3
O wond're liefd', o wijsheid Gods,Gezang 177:2
O wonderbare Liefde, die ons denkenGezang 42:5
O zaal'ge brand, o felle gloed,Gezang 167:11
O zalig hout, der wereld HeerGezang 36:7
O Zoon van God, den mensch gelijk,Gezang 27:3
O Zoon van God, o eeuwig Woord,Gezang 28:3
O, Bethlehem, hoe blinkt g' in eerGezang 16:1
O, dat kinderlijk vertrouwen,Gezang 159:7
O, dit geeft mij nieuwe moedGezang 168:5
O, doe genaad' ervarenGezang 232:2
O, hoe is Hij ons genegen:Gezang 22:2
O, mochten die u volgen, zo vol moedGezang 122:3
O, reeds schouwden mijne ogenGezang 238:7
O, verzacht die vrees, die smarten!Gezang 157:4
O, zo mijn hart, nog afgeleidGezang 140:3
Och, als ik, Heer, om mijne zonde beve,Gezang 34:9
Och, dat aller mensen tongen,Gezang 75:3
Och, dat die heilfontein,Gezang 85:3
Och, dat uw Geest de leraar sterk',Gezang 269:2
Och, dat uw naam, o eind'loos goede Vader,Gezang 247:2
Och, had ik willen horenGezang 156:3
Och, heilig ons dan in uw waarheid,Gezang 257:4
Och, versterk in mij die hope,Gezang 243:6
Och, waren w' aan uw GeestGezang 85:2
Of nu de satan raast en tiert,Gezang 58:7
Of, zou de gloed dier majesteitGezang 138:8
Ogen, mond en handen raken U niet aan,Gezang 250:2
Om mij in 't rond,Gezang 139:5
Om te sterven aan de zonden,Gezang 173:5
Om van zond' ons te bevrijden,Gezang 50:2
Ompantser ons van binnen,Gezang 162:3
Onbevreesd! Onbevreesd!Gezang 119:2
Oneindig rijk,Gezang 139:4
Ons drijft een nameloos verlangenGezang 151:3
Ons hart bezwijkt, het beeft en doet ons deinzen,Gezang 34:3
Ons hart herhaal’ nog eens dat lied,Gezang 27:6
Ons hart verheugt zich, dat bij GodGezang 196:1
Ons hart, dat zich op U verlaat,Gezang 70:4
Ons heeft de Heiland vergewist,Gezang 100:3
Ons leven is een staag verreizen en vertrekken,Gezang 298:3
Ons oog is op uw Zoon,Gezang 198:3
Ontsluit u voor de vorst der ere,Gezang 72:2
Ontsluit, o Heer, ontvlam ons hartGezang 33:1
Ontsteek Gij 't licht voor onze zin,Gezang 78:4
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doon,Gezang 165:1
Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed,Gezang 165:2
Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,Gezang 277:1
Onz' eerste toon vermeld' uw eer,Gezang 273:1
't Oog omhoog, het hart naar boven,Gezang 75:1
Oorlof, mijn arme schapen, (oorlof=vaarwel)Gezang 301:14
Op bergen en in dalenGezang 143:1
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.Gezang 7:1
Op uw stem: Staat op, gij doden!Gezang 243:4
Op uw woord, o Leven van ons leven,Gezang 53:2
Op zijn kreet: Het is volbracht,Gezang 46:7
Op, gij bedroefde kind'ren,Gezang 4:2
Op, op, die 't rijk bewonen,Gezang 4:1
Op, op, gij zo gekwelden,Gezang 4:3
Op, op, met vlugge schredenGezang 4:6
Op, uit uw woning naar het strodak in de verte!Gezang 298:4
Op, van de plek der rust in 't kampperk van het leven,Gezang 298:5
Op, waakt op! zo klinkt het luide.Gezang 98:1

P

Prijs Hem, die in bange tijdenGezang 147:2
Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning,Gezang 147:1
Prijst dan, prijst der liefde macht,Gezang 189:5
Prijst nu Christus in ons lied,Gezang 61:2
Profeten, zie, aartsvaders, heilig, oud,Gezang 127:2

R

Raad, die scheps'len nooit doorgronden,Gezang 137:4
Rampzalig hij, die U weerstaat,Gezang 134:3
Red, schraag, versterk door uw vermogen,Gezang 306:6
Reeds daagt het in het oosten,Gezang 8:5
Reeds daalt met een omwolkt gezichtGezang 287:1
Reeds zeeg'nen duizenden van tongenGezang 105:3
Richt ons leven lang,Gezang 222:4
Roem, Christen, aan mijn slinkeGezang 143:4
Roem, hemel, die geboortedag,Gezang 24:5
Roemrijke hemelstad,Gezang 126:6
Roemt 's Vaders welbehagenGezang 270:1
Roep in heerlijkheid de zielenGezang 169:6
Rondom wie bidden dag aan dagGezang 277:2
Ruis, o Godsstroom der genadeGezang 87:1
Rust hier, gij blijden, droeven,Gezang 270:2
Rust in arbeid, moeizaam zwaar,Gezang 77:4
Rust mijn ziel, uw God is Koning!Gezang 179:3
Rust mijn ziel, uw God is Koning,Gezang 179:1
Ruwe stormen mogen woeden,Gezang 178:7

S

Satan en der wereld plagen,Gezang 219:6
Schaart u om de goede Herder,Gezang 259:1
Schenk mij uw zegen, toon m' uw wondermacht,Gezang 230:3
Schep in mij, o God, een rein harte,Gezang 164:1
Schep moed! Zeg aan uw smarteGezang 180:6
Schoon 't alles onderstboven raak',Gezang 188:4
Schoon Gij God zelf, Gods een'ge zijt,Gezang 33:2
Schoon is de maanglans,Gezang 221:3
Schoon Vaderland, schoon Vaderland,Gezang 125:3
Schoon zijn de beemden,Gezang 221:2
Schoon zijn de bloemen,Gezang 221:4
Schoonste Heer Jezus,Gezang 221:1
Sinds zij in 't oost is opgegaan,Gezang 278:4
Sion hoort de wachter zingen,Gezang 98:2
Sla, o God vol mededogen,Gezang 267:1
Slaat d' ogen naar 't gebergte henen,Gezang 102:1
Sluit u aan! Sluit u aan!Gezang 119:3
Snelt dan, jaren, snelt vrij henenGezang 292:5
Spreek Gij alleen tot mij en dat geen ander weten,Gezang 187:2
Sta ons bij te rechter tijd,Gezang 77:9
Sta op uit de doden, o zondaar, en leef,Gezang 165:3
Staat niet in 't ontoegank'lijk lichtGezang 273:2
Staat op en richt het aangezichtGezang 117:2
Staat op en strijdt de goede strijd,Gezang 117:1
Staat op en weest dan niet bevreesd,Gezang 117:4
Staat op, staat op! zo roept de Heer,Gezang 275:2
Steeds geslingerd en bewogen,Gezang 195:1
Steekt uwe lampen aan, ook zo een zon van zegenGezang 298:8
'k Stof op verdiensten niet,Gezang 126:7
Straks groeten w' onze moederstrandenGezang 110:1
Straks roept de Heer zijn welbemindenGezang 110:6
Stralend wenken ons door 't duisterGezang 116:2

T

Te Bethlehem geborenGezang 2:4
Te klein is 't offer, dat ik bood,Gezang 48:3
Ten derden dage opgestaan,Gezang 55:3
Ter eren ons Heren wilt al uw dagenGezang 302:2
Toen was 't volbracht, volbracht voor zondaars, Heer!Gezang 35:6
Toom en breidel 's vijands macht,Gezang 99:2
Toont u moedig, uitverkoor'nen,Gezang 109:4
Tot de hoge hemel dringtGezang 252:6
Totdat het aardse wederomGezang 279:5
Totdat wij eens in waarheid,Gezang 276:5
Treed vrolijk voort op 's Heren wegenGezang 194:4
Treedt moedig heen door vuur en vlam,Gezang 188:3
Treedt moedig voorwaarts, kind'ren,Gezang 217:7
Treedt toe en spreekt, gij dwaas geslacht,Gezang 134:5
Treurigen, het hoofd naar boven,Gezang 185:3
Triomf, als priesters naad'ren wij,Gezang 41:3
Triomf, die voor ons stierf, regeert;Gezang 41:9
Triomf, uw prikkel is, o dood,Gezang 41:10
Trots de wereld en haar laster,Gezang 178:6
Trotse bergen zullen wijken,Gezang 185:2

U

U heb ik lief, U roep ik aan!Gezang 237:1
U looft d' apostelschaar in heerlijkheid, o Heer!Gezang 132:2
U te loven, U te danken,Gezang 255:5
U zal ik eeuwig eren,Gezang 148:6
U zeeg'ne God,Gezang 263:1
U zelf genoeg, U zelf gelijk,Gezang 142:2
U zij altijdGezang 193:1
U zij altijdGezang 193:3
U zij altijdGezang 193:5
U zij de dank mijns harten,Gezang 32:4
U zoekt mijn ziel ter sponde mijnGezang 167:7
U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,Gezang 132:4
U, die als Heer der heerlijkheidGezang 73:3
U, die ons steeds ten Vader zijt,Gezang 287:2
U, die voor ons geboren zijt,Gezang 24:3
U, Vader, U zij lof, op een verhoogde toon!Gezang 132:3
U, verborgen Christus, bid 'k eerbiedig aan:Gezang 250:1
Uit den hogen wordt G' als regenGezang 81:2
Uit duizend, duizend monden rijstGezang 106:2
Uit Hem vloeien alle krachten,Gezang 150:2
Uit hogen hemel kom ik aan,Gezang 11:1
Uren, dagen, maanden, jaren,Gezang 292:1
Uw alziend' ogen, Heer, doorlopenGezang 144:2
Uw dankb're Christenschaar,Gezang 85:1
Uw Heiland zal verschijnen,Gezang 6:2
Uw is deez' aard', als woeste vlagenGezang 288:3
Uw is deez' aarde, lief'lijk stralend,Gezang 288:2
Uw liefd’ is groot, is groot als Gij,Gezang 28:6
Uw Sion strooit U palmenGezang 1:2
Uw trouw en uw genade,Gezang 180:3
Uw trouw heeft ons, o God, altijd behoed,Gezang 246:2
Uw trouwe zorg wou mij bewaren,Gezang 280:2
Uw zijden en fluwelen tooiGezang 11:9
Uw zweet wordt bloed, Gij bukt in 't stofGezang 33:3
Uzelf bekend en niemand naderGezang 133:3

V

Vader, onder al mijn noden,Gezang 292:4
Vader, U zij toegewijdGezang 299:1
Vader, vol van mededogen,Gezang 50:4
Vader, vol van mededogen,Gezang 159:1
Vader, zie ons met gewonde zielen,Gezang 297:4
Vaderlijk wil Hij ons schragen,Gezang 147:3
's Vaders wil was boven allen,Gezang 216:2
Valt hier op aardGezang 139:10
Van 's aardrijks einden stromen tot het feestGezang 122:8
Van al de last dier plagen,Gezang 32:2
Van al die mij bezwarenGezang 301:7
Van de Heil'ge Geest ontvangen,Gezang 208:3
Van glans omschenen,Gezang 129:1
Van schuldvergeving spreekt het bloedGezang 254:3
Van U zijn alle dingen,Gezang 148:1
Vaste rots van mijn behoud,Gezang 174:1
Ver van de troon der tronenGezang 1:3
Verachtelijk tentoongesteld,Gezang 33:5
Verbied mij dan elk pralend woordGezang 48:2
Verenig al ons trachten,Gezang 162:4
Vergaard uit alle strekenGezang 112:2
Verheerlijkt Hoofd,Gezang 248:1
Verhef, verhef uw zegezangen,Gezang 86:1
Verheft de Heer, zijn dag komt nader!Gezang 105:5
Verheft u, Christ'nen, boven 't stof,Gezang 70:1
Verhoogd zij 't dal, de berg geslecht,Gezang 5:1
Verhoogde Heiland, trek ons hartGezang 253:1
Verhoor, o Vader, mijn geween;Gezang 212:4
Verjaag, o Christus, onze slaap,Gezang 275:4
Verlicht ons pad door uw gena,Gezang 278:5
Verlosser, Vriend, Gij hoop en lustGezang 171:1
't Verloste volk verheft tot U zijn hart,Gezang 35:8
Vermeer tot uwen loveGezang 276:3
Verschenen is de zaal'ge dag,Gezang 59:1
Verschijn dan aan mijn sponde,Gezang 32:6
Versterk in ons de vaste grond,Gezang 67:4
Versterk ons hart bij alle noden,Gezang 295:6
Versterkt dan nu de slappe handen,Gezang 111:2
Vertrouwend op uw gunst zou ik, o Heer, betredenGezang 225:2
Vertrouwt tenslott' uw levenslot,Gezang 117:3
Vervul met uwe zegenGezang 214:4
Vervul, o Heiland, het verlangen,Gezang 7:2
Verzakende zijn macht en rechtGezang 12:3
Verzonken in de diepe zeeGezang 64:2
Vest in bang' en droeve dagenGezang 200:2
Vol van schulden en van zondenGezang 255:3
Volzaal'ge, zij uw vredeGezang 162:6
Voor alle heil'gen, rustend na hun werk,Gezang 122:1
Voor God wil ik belijdenGezang 301:15
Voor wie, voor heilig’ eng’len? Neen,Gezang 27:4
Voorgeslachten kwijnden henen,Gezang 292:2
Voortgetreen! Voortgetreen!Gezang 108:2
Voorwaar, al 't mensdom is als gras,Gezang 289:2
Voorwaar, deez' aarde zal getuigenGezang 281:4
Voorwaarts dan, o reisgezellen!Gezang 116:7
Vorm tot uw dienst ons hart, o heilig God,Gezang 226:1
Vragen wij, wat goed of kwaad is:Gezang 205:4
Vrij moogt gij aan zond' en grafGezang 234:5

W

W' aanbidden U, Gij wankelt niet,Gezang 33:10
Waak, Christen, waak, blijf in 't geloof,Gezang 211:1
Waar dat ik sta of dat ik ga,Gezang 58:2
Waar de patriarchen wonen,Gezang 238:5
Waar de weg mij brenge moge,Gezang 300:4
Waar eens vergeefs verdwaalden zochtenGezang 111:4
Waar ik Hem mag levenGezang 223:3
Waar is een vreugd, een kalmt', een heil,Gezang 171:4
Waar is uw vreed', uw machtGezang 115:2
Waar kennis schiet tekortGezang 83:4
Waar ons geen schepsel helpt, helpt Hij,Gezang 196:7
Waar vloodt g', o vriend'lijk jaargetij,Gezang 289:1
Waar waren wij, had zijne krachtGezang 138:4
Waar werd oprechter trouwGezang 262:1
Waar zijn de wijzen, die mij zeggenGezang 144:1
Waar zo de liefde viel,Gezang 262:3
Waarheen zouden wij ons wenden,Gezang 255:2
Waarom op een zwart verschietGezang 296:2
Waarom zou mij kommer drukken?Gezang 219:1
Waartoe toch al dat angstig schromen?Gezang 160:1
Waat klaag ik, dat mijn jeugd verdweenGezang 289:3
Wachter op de heil'ge muren,Gezang 104:1
Wachter, is de dag nog ver?Gezang 261:2
Wanneer Gij wilt in 't harte zijn,Gezang 167:9
Wanneer het lichaam slapen gaat,Gezang 279:4
Wanneer komt toch dat uur,Gezang 115:3
Want ach, mijn leven staatGezang 126:8
Want Christus, d' allersterkste held,Gezang 54:2
Want onze Heer en Koning grootGezang 58:5
Want zij weten, dat na 't lijdenGezang 240:2
Was, wat vuil en onrein is,Gezang 77:7
Wat baat ons 't twijfelmoedig vrezen,Gezang 194:2
Wat ben ik droef, nu Christus leeft,Gezang 60:4
Wat d' oude godsspraak deed verwachten,Gezang 52:3
Wat de toekomst brengen moge,Gezang 300:1
Wat deed uit 's hemels zalen,Gezang 1:5
Wat God doet, dat is welgedaan,Gezang 186:1
Wat God doet, dat is welgedaan,Gezang 186:2
Wat God doet, dat is welgedaan,Gezang 186:3
Wat God doet, dat is welgedaan,Gezang 186:4
Wat God doet, dat is welgedaan,Gezang 186:5
Wat God wil, dat geschied' altijdGezang 192:1
Wat heil voor Zondaars, welk een eer,Gezang 176:2
Wat heil, een Kind is ons geboren,Gezang 10:5
Wat is de Geest des Heren?Gezang 84:3
Wat kan ooit de wereld geven,Gezang 175:2
Wat klaag ik, die uw woord ontvingGezang 142:3
Wat ontbreekt u? Hij zal 't geven.Gezang 259:3
Wat stof tot zielsverblijden,Gezang 32:3
Wat vlied of bezwijk', getrouw is mijn God,Gezang 202:1
Wat vloek, verlating, weedom groot,Gezang 213:3
Wat vreugd, wat vreugd voor zijn getrouwe vrinden,Gezang 66:3
Wat ware zonder U het leven,Gezang 224:1
Wat wij eenmaal wezen zullen,Gezang 190:2
Wat wij hebben of vermogen,Gezang 205:3
Wat wij ook gaven, U, o Heer,Gezang 291:8
Wat wond're zegen,Gezang 129:5
Wat wordt aan mij een schone kelk gegevenGezang 182:4
Wat wordt van 't kind,Gezang 248:4
Wat zal ik dan, arme, klagen,Gezang 124:7
Wat zegt het, zo 'k met blij ontzagGezang 289:4
Wat zelf wij wonnen, baatt' ons niet;Gezang 291:7
Wat zijt Gij groot, wat zijt Gij goed!Gezang 285:1
Wat zou ooit mijn hart vervaren?Gezang 178:1
Wat, wat zien w' in 't stof,Gezang 71:5
Waterstromen wil Ik gieten,Gezang 109:1
Wee hem, wiens geest de ootmoed mist,Gezang 134:2
Weer van ons af des vijands nijdGezang 78:5
Wees gegroet, gij eersteling der dagen,Gezang 53:1
Wees in de stille woning,Gezang 270:3
Wees niet vervaard, gij kleine stoet,Gezang 100:1
Wees welkom mij, o eed'le gast,Gezang 11:7
Wees, goede Herder, wees geloofd!Gezang 183:4
'k Weet het niet, 'k weet het niet,Gezang 126:2
'k Weet, zijn woord is: ja en amen,Gezang 200:3
Wegen Gods, hoe duister zijt gij,Gezang 131:1
Wel kan zijn hulp vertragen,Gezang 180:8
Wel u, gij kind der trouwe,Gezang 180:10
Wel zijn daar heersers op de troon,Gezang 101:2
Weldra verloopt des levens kort getij,Gezang 282:2
Welk een licht hier schijn',Gezang 71:6
Welk een liefde, vol van leven,Gezang 190:1
Welk een sidd'ring schokt de leden,Gezang 124:2
Welk een zegen zal ontspruitenGezang 104:5
Welzalig de vrome, die wandelt in 't licht,Gezang 165:4
Welzalig die U toebehoort,Gezang 67:5
Welzalig 't huis, dat rijk met vreugd gezegend,Gezang 264:5
Welzalig 't huis, o Heiland onzer zielen,Gezang 264:1
Welzalig 't huis, waar allen U vereren,Gezang 264:4
Welzalig 't huis, waar men de huw'lijkspandenGezang 264:3
Welzalig, waar uw liefd', o Heer, de band is,Gezang 264:2
Werpt uw zorgen nu op God,Gezang 296:4
Wie buiten U zal voor de valGezang 138:6
Wie Godes Geest bezielt,Gezang 83:5
Wie heeft op aard de prediking gehoord,Gezang 35:1
Wie in zulk een hoop mag leven,Gezang 190:3
Wie is er, die m' aan U ontrukt?Gezang 204:3
Wie is het, die zo hooggezeten,Gezang 133:1
Wie kan zijn eigen hart vertrouwen,Gezang 144:4
Wie maar de goede God laat zorgenGezang 194:1
Wie U proeft, hongert altijd weer,Gezang 167:6
Wie wil nog het leven prijzen?Gezang 219:8
Wie wou mij wonderbaar bereiden?Gezang 181:2
Wie zal dan, Heer, voor U bestaan,Gezang 123:3
Wie zijt Gij, eeuwig onvolprezen,Gezang 151:1
Wie zou Hem geen dank bewijzen,Gezang 256:5
Wie zou hem nu nog verklagen,Gezang 178:4
Wie zou, daar Jezus voor ons stierf,Gezang 82:3
Wie, o God van macht en sterkte,Gezang 104:3
Wij bidden U, o Heil'ge Geest,Gezang 79:1
Wij bidden. Heer, verschijn,Gezang 115:4
Wij buigen ons ootmoedig neerGezang 70:3
Wij buigen ons op Gods bevel,Gezang 27:9
Wij danken U, barmhartig God en Vader,Gezang 247:1
Wij danken U, God, voor uw Zoon,Gezang 120:3
Wij knielen voor uw zetel neer,Gezang 73:1
Wij loven U, o God, wij prijzen uwe naam;Gezang 132:1
Wij loven U, o grote God,Gezang 141:1
Wij mogen 't heil voor Jezus' Kerk,Gezang 82:4
Wij naderen tot ene troon,Gezang 258:1
Wij pleiten, Heer, op uw genade,Gezang 306:5
Wij reizen met elkander,Gezang 217:5
Wij roepen wenend Christus aanGezang 275:3
Wij verheugen ons met beven!Gezang 249:2
Wij voelen in deez' avond weerGezang 294:3
Wij willen need'rig Gode leven,Gezang 52:4
Wij willen saamGezang 248:3
Wij willen U ootmoediglijkGezang 91:2
Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag!Gezang 132:6
Wij zingen juichend 't lied der hopeGezang 290:3
Wijk thans, o wereld, uit mijn oogGezang 254:1
Wijl u mijn voet niet vindt,Gezang 126:5
Wijsheid en goedheid, o God van gena, zijn uw wegen!Gezang 152:1
Wijzen uit het Oosten,Gezang 14:3
Wil Almachtige, verbrekenGezang 169:3
Wil door uw zegen ons verblijden,Gezang 295:5
Wil tot levens endeGezang 13:4
'k Wil U, o God, mijn dank betalen,Gezang 280:1
Wil uit ons midden werenGezang 270:4
Wil uw zalig werk volenden,Gezang 169:5
Wil, Heer, in ons die ijver wekken,Gezang 69:3
Wil, rechtvaardig God der wrake,Gezang 124:11
Wil, U ter eer,Gezang 153:5
Wilhelmus van NassauenGezang 301:1
Wilt heden nu treden voor God, den Here,Gezang 302:1
Wondere trompetrumoerenGezang 124:3
Woon met uw levenswoorden,Gezang 214:2
Woord, waarop wij bouwen,Gezang 113:5
Wordt maar ons geloof niet flauwer,Gezang 259:5
Wordt mijn stof aan d' aard hergevenGezang 243:2

Z

Zaal'ge strijd, die Gij helpt dragenGezang 195:3
Zal een herfst ons zijn beschoren,Gezang 286:4
Zal eens 't graf mijn stof verzaam'len,Gezang 173:8
'k Zal mij in uw heil verblijden,Gezang 249:5
Zalig die barmhartig leven,Gezang 210:5
Zalig die vervolging lijden,Gezang 210:8
Zalig licht, zo klaar en rein,Gezang 77:5
Zalig zij, die dorsten, hong'renGezang 210:4
Zalig zij, die rein van hart zijn,Gezang 210:6
Zalig zij, die vrede maken:Gezang 210:7
Zalig zij, die zijn zachtmoedig,Gezang 210:3
Zalig zijn d' ontslapen vromen,Gezang 242:2
Zalig zijn de armen van geest,Gezang 209:1
Zalig zijn de geest'lijk armen,Gezang 210:1
Zalig zijn ook zij, die treuren,Gezang 210:2
Zalig, die 't geloven!Gezang 113:4
Zalig, die in Christus sterven,Gezang 242:1
Zalig, zalig, niets te wezenGezang 205:1
Zeer prins'lijk was gedrevenGezang 301:13
Zeg mij, waarom men U aldus gehoond heeft,Gezang 42:3
Zeg niet, o sterv'ling, zeg niet meer:Gezang 5:2
Zelfs geen dood kan ons meer doden,Gezang 219:7
Zelfs mijn tranen en gebedenGezang 159:3
Zendt Hij mij een kruis te dragen,Gezang 219:4
Zet ons harte door die GeestGezang 266:3
Zie de woning, hier verrezenGezang 271:2
Zie ik, hoe genaad' ontving,Gezang 46:4
Zie ons ootmoedig tot U naad'ren,Gezang 306:1
Zie ons te zaam uw naam belijden,Gezang 257:1
Zie op ons neer naar uw barmhartigheid,Gezang 246:1
Zie op ten hemel, waar de zonGezang 278:3
'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,Gezang 34:2
Zie uit, mijn ziel, naar 't ander leven,Gezang 181:3
Zie, ik breng voor mijn behoudGezang 174:3
Zien wij menig plant versterven,Gezang 286:3
Ziet g' een uit zwakheid vallen,Gezang 217:6
Ziet heem'len, ziet Gods Een'ge aan,Gezang 33:9
Ziet, een boek werd opgeslagen,Gezang 124:5
Ziet, hier is de beste weide,Gezang 259:2
Ziet, Hij komt eens met de wolken,Gezang 109:7
Ziet, Hij komt, om alle volkenGezang 107:3
Ziet, hoe dat men met Hem handelt,Gezang 15:2
Ziet, vertoont zich in het donkerGezang 104:2
Zij het avond, zij het morgen,Gezang 47:2
Zij zal ons niet berouwenGezang 217:2
Zij, die gebonden zatenGezang 8:3
Zijn grootheid schittert niet door pracht,Gezang 28:2
Zijn Kerk, gevestigd in zijn bloed,Gezang 41:11
Zijn kleed is 't licht,Gezang 139:3
Zijn troon omringt een glansrijk licht,Gezang 138:3
Zijn trouwe VaderogenGezang 143:2
Zijn wij op aard' gevangen,Gezang 57:2
Zing, Christenschaar, de schoonste stof,Gezang 70:2
Zingen wij met dank en bedeGezang 22:4
Zingt des Hoogsten Zoon,Gezang 71:2
Zingt nu verheugd, terecht moogt g' u verblijden,Gezang 66:1
Zingt, aard' en hemel, zingt uw Heer,Gezang 90:5
Zingt, gij afgelegen landen,Gezang 107:1
Zingt, zingt blij te moeGezang 71:1
Zo draag' mijn aêm op elke wiekGezang 172:6
Zo G' alsdan in heilig toornenGezang 124:16
Zo God mij hoedt,Gezang 139:11
Zo het de wil des HerenGezang 301:12
Zo wij de sterren tellen konden,Gezang 295:3
Zo, zo lief had God de wereld,Gezang 173:3
Zo, zo zien wij 't Godsrijk komen,Gezang 107:4
Zodat de dank, U toegezonden,Gezang 281:3
Zonder uwe godd'lijkheidGezang 77:6
Zou ik mijn kruis in kommervolle tijden,Gezang 34:7
Zou mij dood en graf doen beven?Gezang 243:1
Zou niet voor U mijn liefde zijn,Gezang 213:4
Zou 't ons bang vergaan,Gezang 222:2
Zouden wij niet haastig kiezen,Gezang 259:4
'k Zucht en steun in zondig bangen,Gezang 124:12

’t Is hier, waar niets dan zonde woont,Gezang 27:5


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document