Gezang 41

1
Het Lam, voor ons op aard' geslacht,
is eeuwig waard t' ontvangen
de wijsheid, rijkdom, eer en kracht
en dankbre lofgezangen!

2
Hij overwon met leeuwenmoed
de hel en al haar machten,
Hij kocht ons Gode met zijn bloed
uit allerlei geslachten.

3
Triomf, als priesters naad'ren wij,
gereinigd van de zonden,
als koningen gekroond en vrij,
van alle dwang ontbonden.

4
Het Lam verwon al wat op aard'
het Godsrijk zocht te stuiten.
Triomf, triomf, het Lam is waard
Gods zegelen t' ontsluiten.

5
Hij, die als Hogepriester leeft,
en met zijn Geest ons zegent,
Hij is 't, die moed en sterkte geeft,
wat kwaad ons ook bejegent.

6
Hij meet de maat van al de smart,
die ooit ons hart bestormde,
en heeft de toegang tot dat hart,
dat Hij als Schepper vormde.

7
Die in ons oog de moeite leest,
toont ons zijn medelijden;
Hij is, als wij, verzocht geweest
en sterkt ons als wij strijden.

8
Hij is 't, die als ons lief en leed
beschikt, of wil gehengen,
om op het spoor, dat hij betreedt,
ons weer tot God te brengen.

9
Triomf, die voor ons stierf, regeert;
Hij brengt ons tot zijn Vader
en, als het graf ons stof begeert
brengt zelfs de dood ons nader.

10
Triomf, uw prikkel is, o dood,
door Jezus' dood verslonden.
Hij, die voor ons het graf ontsloot,
vernietigde de zonden.

11
Zijn Kerk, gevestigd in zijn bloed,
zal voor geen vijand bukken:
geen list, geen macht, hoe fel zij woed',
zal z' ooit aan Hem ontrukken.

12
Hij komt en draagt de gloriekroon;
God toont zijn welgevallen
en geeft aan Hem, als 's mensen Zoon,
het oordeel over allen.

13
Kom, Christenschaar, komt, waken wij!
Het voorwerp onzer zangen,
Hij, onze Rechter, is nabij:
Hij let op onze gangen.

<- Gezang 40 | Gezang 41 | Gezang 42 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet