Bijbelboeken

Kolossenzen 1:3-8

Dankzegging en bede voor het geloof der Kolossenzen

3 Wij danken den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende;4 Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben, en van de liefde, die gij hebt tot alle heiligen.5 Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij te voren gehoord hebt, door het Woord der waarheid, namelijk des Evangelies;6 Hetwelk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van dien dag af dat gij gehoord hebt, en de genade Gods in waarheid bekend hebt.7 Gelijk gij ook geleerd hebt van Epafras, onzen geliefden mededienstknecht, dewelke een getrouw dienaar van Christus is voor u;8 Die ons ook verklaard heeft uw liefde in den Geest.

Ga naar of .


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken