Bijbelboeken

2 Tessalonicenzen 3:1-5

Verzoek om voorbede

1 Voorts, broeders, bidt voor ons, opdat het Woord des Heeren zijn loop hebbe, en verheerlijkt worde, gelijk ook bij u;2 En opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen; want het geloof is niet aller.3 Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren van den boze.4 En wij vertrouwen van u in den Heere, dat gij, hetgeen wij u bevelen, ook doet, en doen zult.5 Doch de Heere richte uw harten tot de liefde van God, en tot de lijdzaamheid van Christus.

Ga naar of .


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken