Bijbelboeken

2 Kronieken

Het boek 2 Kronieken is het 14e boek en bevat 822 verzen in 36 hoofdstukken.
Daarin komen 64 titels voor:

Hoofdstukken

Ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Titels

2 Kronieken 1 1 - 17 Ziekte en dood van Aházia
2 Kronieken 2 1 - 13 Elía's hemelvaart
14 - 18 Elísa volgt Elía op
2 Kronieken 3 1 - 17 Joram, Jósafat en de koning van Edom strijden tegen de Moabieten
2 Kronieken 4 1 - 7 De olie der weduwe
8 - 37 Elísa bij de Sunamietische
38 - 22 De dood in de pot; de twintig gerstebroden
2 Kronieken 5 1 - 19 Náäman door Elísa genezen
20 - 14 Géhazi met melaatsheid gestraft
2 Kronieken 6 1 - 7 Elísa doet ijzer op het water drijven
8 - 42 De Syriërs met blindheid geslagen
2 Kronieken 7 1 - 22 De wonderbare redding van Samaria
2 Kronieken 8 1 - 6 De Sunamietische vrouw ontvangt haar goederen terug
7 - 15 Házaël koning van Syrië
16 - 24 Jehóram koning van Juda
25 - 18 Aházia koning van Juda
2 Kronieken 9 1 - 13 Jehu koning van Israël
14 - 31 Dood van Joram, Aházia en Izébel
2 Kronieken 10 1 - 17 Verdelging van het geslacht Achab
18 - 33 De profeten van Baäl uitgeroeid
34 - 19 Jehu's dood
2 Kronieken 11 1 - 15 Athália doodt het ganse koninklijke geslacht, en regeert over Juda
16 - 23 Athália gedood
2 Kronieken 12 1 - 3 Joas koning van Juda
4 - 16 De tempel te Jeruzalem hersteld
17 - 18 Aanval van Házaël afgewend
19 - 16 Dood van Joas
2 Kronieken 13 1 - 9 Jóahaz koning van Israël
10 - 13 Joas koning van Israël
14 - 21 Dood van Elísa
22 - 22 Overwinning van Jóahaz op de Syriërs
2 Kronieken 14 1 - 22 Amázia koning van Juda
23 - 15 Jeróbeam II koning van Israël
2 Kronieken 15 1 - 7 Azária koning van Juda
8 - 12 Zacharía koning van Israël
13 - 16 Sallum koning van Israël
17 - 22 Menáhem koning van Israël
23 - 26 Pekáhia koning van Israël
27 - 31 Pekah koning van Israël
32 - 19 Jotham koning van Juda
2 Kronieken 16 1 - 14 Achaz koning van Juda
2 Kronieken 17 1 - 5 Hoséa, laatste koning van Israël
6 - 23 Samaria ingenomen
24 - 19 Het land door vreemde volken bezocht
2 Kronieken 18 1 - 12 Hizkía koning van Juda
13 - 34 Sanherib belegert Jeruzalem
2 Kronieken 19 1 - 5 Hizkía bidt en wordt verhoord
6 - 34 Profetie van Jesája
35 - 11 Bevrijding van Jeruzalem
2 Kronieken 20 1 - 11 Ziekte en genezing van Hizkía
12 - 20 Gezanten van Babel
21 - 37 Hizkía's dood
2 Kronieken 21 1 - 18 Manasse koning van Juda
19 - 20 Amon koning van Juda
2 Kronieken 22 1 - 2 Josía koning van Juda
3 - 12 Het wetboek in den tempel teruggevonden
2 Kronieken 23 1 - 28 Josía viert het Paasfeest
29 - 30 Josía's dood
31 - 21 Jóahaz en Jójakim koningen van Juda
2 Kronieken 24 1 - 7 Nebukadnézar trekt tegen Juda op
8 - 17 Jójachin koning van Juda
18 - 27 Zedekía laatste koning van Juda
2 Kronieken 25 1 - 21 Nebukadnézar verwoest Jeruzalem
22 - 28 Gedália gedood


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document