Bijbelboeken

1 Korintiërs 1:10-16

Waarschuwing tegen verdeeldheid

10 Maar ik bid u, broeders, door den Naam van onzen Heere Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt, en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in eenzelfden zin, en in een zelfde gevoelen.11 Want mij is van u bekend gemaakt, mijn broeders, door die van het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn.12 En dit zeg ik, dat een iegelijk van u zegt: Ik ben van Paulus, en ik van Apollos; en ik van Cefas; en ik van Christus.13 Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruist? Of zijt gij in Paulus naam gedoopt?14 Ik dank God, dat ik niemand van ulieden gedoopt heb, dan Krispus en Gajus;15 Opdat niet iemand zegge, dat ik in mijn naam gedoopt heb.16 Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt; voorts weet ik niet, of ik iemand anders gedoopt heb.

Ga naar of .


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken