Onze Vader

Het "Onze Vader" is het gebed dat Jezus Christus ons heeft gegeven volgens Mattheüs 6:9-13 en Lukas 4:2-4.

Welke ook gevonden kan worden in Zondag 45 van de Heidelberger Catechismus.

Onze Vader, die in de hemelen zijt;

1 Uw naam worde geheiligd.

2 Uw koninkrijk kome.

3 Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.

4 Geef ons heden ons dagelijks brood.

5 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.

6 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Toon nummering: naast | in tekst | niet