Belijdenisgeschriften

Onze Vader

Het "Onze Vader" is het gebed dat Jezus Christus ons heeft gegeven volgens MattheĆ¼s 6:9-13 en Lukas 4:2-4.
Welke ook gevonden kan worden in Zondag 45 van de Heidelberger Catechismus.


Onze Vader, die in de hemelen zijt;
  1. Uw naam worde geheiligd.
  2. Uw koninkrijk kome.
  3. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.
  4. Geef ons heden ons dagelijks brood.
  5. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
  6. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document