Apostolische geloofdsbelijdenis / Twaalf artikelen

Of de twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof

1 Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.

2 En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;

3 Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit den maagd Maria;

4 Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;

5 Ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

6 Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;

7 Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

8 Ik geloof in den Heiligen Geest.

9 Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;

10 Vergeving der zonden;

11 Wederopstanding des vleses;

12 En een eeuwig leven.

Toon nummering: naast | in tekst | niet