Enig Gezang 1

1
"Ik ben de Heer', uw God en Koning,
Die van Egypte u bevrij',<br>
Mijn ziel, herdenk met heilig beven,
Hoe God, met majesteit bekleed,
Zijn wet op Horeb heeft gegeven,
Waar Hij deez' woorden horen deed

2
"Ik ben de Heer', uw God en Koning,
Die van Egypte u bevrij',
U leidend uit uw slaafse woning;
Dient dan geen goden nevens Mij!"

3
"Voor beeldendienst zult gij u wachten;
Ik ben de Heer', een ijv'rig God;
'k Straf dien in drie en vier geslachten
Maar schenk Mijn dienaars 't zaligst lot!"

4
"Misbruikt geenszins den Naam des Heeren;
Zweert nimmer enen valsen eed;
Want hun, die Zijnen Naam onteren,
Is Zijn getergde wraak gereed."

5
"Gedenkt en viert, met vee en magen,
Den Sabbath, na zesdaagse vlijt
God schiep 't heelal in zoveel dagen,
En heeft den Sabbath Zich gewijd."

6
"Gij zult uw ouders need'rig eren,
Opdat uw God, die eeuwig leeft,
Uw dagen gunstig moog' vermeren,
In 't land, dat Zijne hand u geeft!"

7
"Gij zult niet doodslaan, noch u wreken!
Breekt nooit den echt; steelt niemands goed!
Gij zult geen vals getuig'nis spreken,
Bemint elk met een vroom gemoed!"

8
"Uw hart zal nimmer iets begeren,
Van alles, wat uws naasten is.
Uw ziel zal, als uw mond, God eren,
En houden Zijn getuigenis!"

9
Och, of wij Uw geboon volbrachten!
Gena, o hoogste Majesteit!
Gun door 't geloof in Christus krachten;
Om die te doen uit dankbaarheid.


Download de melodie als midi-bestand.


<- Psalm 150 | Enig Gezang 1 | Enig gezang 2 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet