Psalm 132

1
Gedenk aan David, aan zijn leed;
Gedenk den duur gezworen eed,
Dien hij, o Heer', U plechtig deed;
Dien eed, waarmee zijn hart en mond
Aan Jakobs God zich dus verbond:

2
"Zo ik in mijne woning tree,
Of klimm' op mijne legerstee;
Zo ik ter nachtrust ga in vree,
Zo ik de sluimring zelfs geheng',
Totdat ik dezen eed volbreng':"

3
"Tot ik een rustplaats voor den Heer'
Gevonden hebb' te Zijner eer,
Waar Jakobs Machtige verkeer',
En Hij, naar mijn gemaakt bestek,
Zijn vaste woningen betrekk'."

4
Ziet, 't blij gerucht der ark liep voort,
En werd in Efratha gehoord;
Wij vonden haar in Jaars oord,
In 't bosrijk veld van Kiriath,
Dat God dusver verkoren had.

5
Wij zullen in Zijn woning gaan;
Ons buigen, waar Zijn troon zal staan,
En bidden voor Zijn voetbank aan.
Sta op tot Uwe rust, o Heer',
Met d' Arke van Uw sterkt' en eer'!

6
Bekleed, o hoogste Majesteit,
Uw priesters met gerechtigheid;
Uw gunstvolk juich', door U geleid;
Versmaad hem, dien Gij zalven liet,
Om Uwen knecht, om David, niet!

7
Tot staving van de waarheid, deed
De Heer', die van geen wanklen weet,
Aan David enen duren eed:
"Ik zal", dus sprak Hij, "uwen Zoon
Eens zetten op uw glorietroon."

8
"Houdt uw geslacht Mijn heilverbond,
En 't vast getuignis van Mijn mond,
Dat Ik hun leer ten allen stond;
Dan is hun 't rijksbestuur bereid,
Op uwen troon, in eeuwigheid!"

9
Want Sion is van God begeerd,
't Wordt met Zijn woning hoog vereerd;
"Hier", sprak Hij, die het al beheert,
"Hier zal Ik wonen naar Mijn lust;
Hier is in eeuwigheid Mijn rust."

10
"'k Zal Sions, 'k zal der armen spijs,
Hier zeegnen op de ruimste wijs;
Hier zal Ik, Mijnen Naam ter prijs,
De priesters met Mijn heil bekleen,
En 't volk doen juichen weltevreen."

11
"Daar zal Ik David door Mijn kracht,
Een hoorn van rijkdom, eer en macht
Doen rijzen uit zijn nageslacht.
'k Heb Mijn gezalfden knecht een licht,
Een heldre lampe toegericht."

12
"Wat vijand tegen hem zich kant',
Mijn hand, Mijn onweerstaanbre hand,
Zal hem bekleen met schaamt' en schand';
Maar eeuwig bloeit de gloriekroon
Op 't hoofd van Davids groten Zoon."

Bekijk Psalm 132 onberijmd in de Bijbel.

Dit lied wordt frygisch gezongen.Download de melodie als midi-bestand.

Geen bladmuziek beschikbaar.


<- Psalm 131 | Psalm 132 | Psalm 133 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet