Kort Begrip: Vraag 73

Vraag 73

Hoe luidt dat gebed?

Antwoord 73

Onze Vader, die in de hemelen zijt; Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en deheerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
Toon nummering: naast | in tekst | niet