Gezang 83

1
Komt allen, deze dag
moet waardig zijn bezongen.
Roemt 's Heren grote daan
met nieuw bezielde tongen!
Eens heeft Gods Heil'ge Geest
veel helden toebereid:
o, werden thans ook wij
door 't Pinkstervuur gewijd!

2
O sterke liefdegeest,
laat uwe gloed ons vinden
en aller hart en ziel
tot eenheid samenbinden.
En waar des vijands list
ons telkens scheiden wil,
zo weer hem af en maak
ons vredig, vroom en stil.

3
Gij, Christus, zijt het Hoofd
en wij zijn uwe leden,
herboren uit gena,
en dankbaar toegetreden.
O, werk door uwe macht
en gaven velerlei,
dat elk op zijne plaats
een levend lidmaat zij.

4
Waar kennis schiet tekort
en ons verstand moet falen,
en onze zwakke wil
verleid wordt telkenmale,
o laat dat, eeuwig Licht,
door uwe glans vergaan
en laat in uwe kracht
ons blij, gelovig staan.

5
Wie Godes Geest bezielt,
wie Godes Woord doet zingen,
wie draagt van zijn gena
de rijke eerstelingen,
die prijze hier met ons,
in dank en diep ontzag,
de Vader, die zijn trouw
vernieuwt van dag tot dag.

<- Gezang 82 | Gezang 83 | Gezang 84 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet