Psalmen

Gezang 257

1
Zie ons te zaam uw naam belijden,
o God, met eerbied voor uw troon.
ons zelven U ten dienste wijden
in Christus, uwe lieve Zoon,
verenigd in gevoel van zonden,
in uitzicht op zijn schuldrantsoen.
Och, dat w' in liefde saamverbonden,
uw liefde dankbaar hulde doen!

2
Ja, zondaars zijn wij, diep bedorven,
w' erkennen dit voor U met smart.
Maar Jezus, aan het kruis gestorven,
geeft rust en troost aan 't schuldig hart.
Die waarheid is 't, die ons te zamen
aan U en uwe liefde hecht,
waarop ons hart gelovig: "Amen",
met al uw kind'ren: "Amen" zegt.

3
Door ene Heer zijn onze harten,
door ene Geest en doop vereend.
Een Trooster is het, die in smarten
ons samen sterkt en hulp verleent.
't Is een geloof, waardoor wij leven,
een hoop op uwe zaligheid,
een hart wilt Gij ons allen geven,
een vreugde hebt Gij ons bereid!

4
Och, heilig ons dan in uw waarheid,
zij voer' in ons steeds heerschappij.
Uw woord, o Vader, is de waarheid,
zet Gij ons licht en ijver bij!
Zo zullen w' uwer ons nooit schamen,
wie hart en mond geheel behoort;
ja, zo verbinden w' ons te zamen
in trouw aan U en aan uw woord.

5
Gedenk aan onze nieuwe leden,
die door 't belijden van uw naam,
met ons nu in gemeenschap treden:
o Vader, heilig z' in uw naam!
Dat niets hun geestdrift ooit verdove,
uw liefd', uw waarheid blijv' hun bij,
dat hun geloof oprecht gelove,
hun keus de keus des harten zij.

6
Bewaar, o God, hun ziel en zinnen,
dat, hoe de wereld vleien moog',
zij boven alles U beminnen,
in vreze wand'len voor uw oog.
Zo richten zij getroost hun treden
op Jezus' spoor, hoe zwaar 't ook schijn',
zo zal op 't geen zij eens beleden
hun wandel 't sprekendst "amen" zijn.

<- Gezang 256 | Gezang 257 | Gezang 258 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet