Gezang 178

1
Wat zou ooit mijn hart vervaren?
God heeft altoos mij bemind,
en zijn Geest wil mij verklaren,
dat ik eeuwig ben Gods kind.
Vrees voor straf doet mij niet sagen;
wil mijn hart mij al verklagen,
nochtans vat ik moed in smart:
God is meerder dan mijn hart.

2
Hij, de kenner aller harten,
kent ook mij, en weet alleen,
hoe ik hier, in al mijn smarten,
't heil verwacht van Hem alleen.
Ja, hij weet, hoe diep mijn zonden
steeds opnieuw mijn ziel doorwonden:
niet mijn ongeloof en waan,
mijn geloof, dat ziet Hij aan.

3
Mij heeft Hij zijn Zoon gegeven,
door 't geloof nam ik Hem aan;
ja, ik weet, dat ik zal leven
en door Hem ten hemel gaan.
Mij heeft God in Hem verkoren,
zelfs eer ik nog was geboren,
eer de stem van zijne macht
immer iets had voortgebracht.

4
Wie zou hem nu nog verklagen,
die God zelf verkoren heeft,
wie zou te verdoemen wagen
hem, wie God de vrijspraak geeft?
Neen, geen hel kan mij vervaren,
nu God zelf mij wil bewaren
en geen schuld mij meer verdoemt,
daar mij God rechtvaardig noemt.

5
Jezus Christus is gestorven,
is verrezen ook voor mij,
heeft de zegepraal verworven
en het leven, ook voor mij.
Aan Gods rechterhand gezeten,
zal Hij nimmer mij vergeten,
maar, uit deernis met mijn lot,
treedt Hij voor mij in bij God.

6
Trots de wereld en haar laster,
trots de hel en haar geweld,
steun ik op Gods liefde vaster,
die mij in de ruimte stelt,
Niets dat mij van hem kan scheiden.
'k Zal, wat ramp mij moog' verbeiden,
door zijn kracht, zelfs in de pijn,
meer dan overwinnaar zijn.

7
Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
zijne liefde blijft mij leiden:
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.

8
Maar wat lot,'t zij dood of leven,
smaad of eerbetoon, mij wacht,
Jezus zal mij nooit begeven:
ben ik zwak, bij Hem is kracht.
Gunst van mensen, raad van vrinden,
bitt're haat van kwaadgezinden,
hoogte, diepte, vreugd of rouw,
niets ontrooft mij aan Gods trouw.

GEMEENSCHAP MET GOD:

<- Gezang 177 | Gezang 178 | Gezang 179 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet