Dordtse Leerregels

Dordtse Leerregels: hoofdstuk 5

Hoofdstuk 5: Van de volharding der heiligen

In deel 1 zijn er 15 artikelen: artikel 2 t/m artikel 16.

In deel 2 zijn er 9 artikelen: artikel 1 t/m artikel 9.


Verwerping der dwalingen

De rechtzinnige leer verklaard zijnde, verwerpt de Synode de dwalingen dergenen:

  1. Die leren: Dat Christus nergens gebeden heeft dat de gelovigen in het geloof onfeilbaarlijk zouden volharden. Want zij wederspreken Christus Zelven, Dewelke zegt: Ik heb voor u gebeden, Petrus, dat uw geloof niet ophoude. En den evangelist Johannes, dewelke getuigt dat Christus niet alleen voor de apostelen, maar ook voor al degenen, die door hun woord geloven zouden, gebeden heeft: Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam; en: Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze.


Toon nummering: naast | in tekst | niet