Catechismus

Zondag 33

Deze zondag hoort bij hoofdstuk 4: Van de dankbaarheid, die men Gode voor de verlossing schuldig is.

Er zijn 4 vragen en antwoorden in zondag 33: vraag 88 t/m vraag 91.

Vraag 88

In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering desmensen?
In twee stukken: in de afsterving des ouden, en in de opstandingdes nieuwen mensen.

Vraag 89

Wat is de afsterving des ouden mensen?
Het is een hartelijk leedwezen, dat wij God door onze zondenvertoornd hebben, en die hoe langer hoe meer haten en vlieden.

Vraag 90

Wat is de opstanding des nieuwen mensen?
Het is een hartelijke vreugde in God door Christus , en lust enliefde om naar den wil Gods in alle goede werken te leven.

Vraag 91

Maar wat zijn goede werken?
Alleen die uit waar geloof , naar de wet Gods , alleen Hemter ere geschieden , en niet die op ons goeddunken of op.
Toon nummering: naast | in tekst | niet