Catechismus

Vraag 85

Deze vraag hoort bij zondag 31.
Zondag 31 valt onder hoofdstuk 3: Vande sleutelen des Hemelrijks.Vraag 85

Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door denChristelijken ban?

Antwoord 85

Alzo, als, volgens het bevel van Christus, degenen, die onder denChristelijken naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij, ettelijkemalen broederlijk vermaand zijnde, van hun dwalingen of hun schandelijk levenniet willen aflaten, der gemeente, of degenen die van de gemeente daartoeverordineerd zijn, aangebracht worden, en, zo zij aan de vermaning zich nietstoren, van henlieden door het verbieden der Sacramenten uit de Christelijkegemeente, en van God zelf uit het Rijk van Christus gesloten worden; en wederomals lidmaten van Christus en van zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zijwaarachtige verbetering beloven en bewijzen.
Toon nummering: naast | in tekst | niet