Catechismus

Vraag 119

Deze vraag hoort bij zondag 45.
Zondag 45 valt onder hoofdstuk 4: Van het gebed.Vraag 119

Hoe luidt dat gebed?

Antwoord 119

Onze Vader, die in de hemelen zijt;

Antwoord 119

Uw naam worde geheiligd.

Antwoord 119

Uw koninkrijk kome.

Antwoord 119

Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.

Antwoord 119

Geef ons heden ons dagelijks brood.

Antwoord 119

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.

Antwoord 119

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Antwoord 119

Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
Toon nummering: naast | in tekst | niet