Catechismus

Catechismus

Vraag 117

Deze vraag hoort bij zondag 45.
Zondag 45 valt onder hoofdstuk 4: Van het gebed.Vraag 117

Wat behoort tot zulk een gebed, dat Gode aangenaam is envan Hem verhoord wordt?

Antwoord 117

Eerstelijk, dat wij alleen den enigen waren God, die zich in zijnWoord ons geopenbaard heeft , om al hetgeen dat Hij ons geboden heeft tebidden , van harte aanroepen. Ten andere, dat wij onzen nood enellendigheid recht en grondig kennen , opdat wij ons voor het aangezichtzijner majesteit verootmoedigen. Ten derde, dat wij dezen vasten grond heben, dat Hij ons gebed, niettegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des HeerenChristus' wil zekerlijk wil verhoren , gelijk Hij ons in zijn Woord beloofdheeft.

Toon nummering: naast | in tekst | niet