Catechismus

Vraag 10

Deze vraag hoort bij zondag 4.
Zondag 4 valt onder hoofdstuk 2: Van des mensen ellende.Vraag 10

Wil God zulke ongehoorzamheid en afval ongestraft laten?

Antwoord 10

Neen Hij, geenzins; maar Hij vertoornt zich schrikkelijk beideover de aangeborene en werkelijke zonden, en wil die door een rechtvaardigoordeel tijdelijk en eeuwiglijk ; gelijk Hij gesproken heeft: Vervloekt iseen iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet,om dat te doen.
Toon nummering: naast | in tekst | niet