Bijbelboeken

Psalmen 34:1-11


  God beschermt de gelovigen

 1. Een psalm van David, als hij zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimelech, die hem wegjoeg, dat hij doorging. (34:2) Aleph. Ik zal den Heere loven te aller tijd; Zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn.
 2. (34:3) Beth. Mijn ziel zal zich beroemen in den Heere; de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn.
 3. (34:4) Gimel. Maakt den Heere met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen.
 4. (34:5) Daleth. Ik heb den Heere gezocht, en Hij heeft mij geantwoord, en mij uit al mijn vrezen gered.
 5. (34:6) He. Vau. Zij hebben op Hem gezien, ja, Hem als een waterstroom aangelopen; en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden.
 6. (34:7) Zain. Deze ellendige riep, en de Heere hoorde; en Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.
 7. (34:8) Cheth. De Engel des Heeren legert Zich rondom degenen, die Hem vrezen, en rukt hen uit.
 8. (34:9) Teth. Smaakt en ziet, dat de Heere goed is; welgelukzalig is de man, die op Hem betrouwt.
 9. (34:10) Jod. Vreest den Heere, gij Zijn heiligen! want die Hem vrezen, hebben geen gebrek.
 10. (34:11) Caph. De jonge leeuwen lijden armoede, en hongeren; maar die den Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.
 11. (34:12) Lamed. Komt, gij, kinderen! hoort naar mij! ik zal u des Heeren vreze leren.


Ga naar of .
Bekijk de berijmde versie van Psalm 34.
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document