Bijbelboeken

Psalmen 108:1-13


  Lof van Gods goedheid en gebed om hulp

 1. Een lied, een psalm van David. (108:2) O God! mijn hart is bereid; ik zal zingen en psalmzingen, ook mijn eer.
 2. (108:3) Waak op, gij luit en harp! ik zal in den dageraad opwaken.
 3. (108:4) Ik zal U loven onder de volken, o Heere! en ik zal U psalmzingen onder de natien.
 4. (108:5) Want Uw goedertierenheid is groot tot boven de hemelen, en Uw waarheid tot aan de bovenste wolken.
 5. (108:6) Verhef U, o God! boven de hemelen, en Uw eer over de ganse aarde.
 6. (108:7) Opdat Uw beminden bevrijd worden; geef heil door Uw rechterhand, en verhoor ons.
 7. (108:8) God heeft gesproken in Zijn heiligdom, dies zal ik van vreugde opspringen; ik zal Sichem delen, en het dal van Sukkoth zal ik afmeten.
 8. (108:9) Gilead is mijn, Manasse is mijn, en Efraim is de sterkte mijns hoofds; Juda is mijn wetgever.
 9. (108:10) Moab is mijn waspot; op Edom zal ik mijn schoen werpen; over Palestina zal ik juichen.
 10. (108:11) Wie zal mij voeren in een vaste stad? Wie zal mij leiden tot in Edom?
 11. (108:12) Zult Gij het niet zijn, o God! Die ons verstoten hadt, en Die niet uittoogt, o God! met onze heirkrachten?
 12. (108:13) Geef Gij ons hulp uit de benauwdheid; want des mensen heil is ijdelheid.
 13. (108:14) In God zullen wij kloeke daden doen, en Hij zal onze wederpartijders vertreden.


Ga naar of .
Bekijk de berijmde versie van Psalm 108.
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document