Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Lukas 2:25-35


  Simeon en Anna

 1. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende; verwachtende de vertroosting Israels, en de Heilige Geest was op hem.
 2. En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen Geest, dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den Christus des Heeren zou zien.
 3. En hij kwam door den Geest in den tempel. En als de ouders het Kindeken Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met Hem te doen;
 4. Zo nam hij Hetzelve in zijn armen, en loofde God, en zeide:
 5. Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord;
 6. Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,
 7. Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken:
 8. Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israel.
 9. En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van Hem gezegd werd.
 10. En Simeon zegende henlieden, en zeide tot Maria, Zijn moeder: Zie, Deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israel, en tot een teken, dat wedersproken zal worden.
 11. (En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan) opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden.


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document