Jozua 19:49-51

Jozua ontvangt Thimnath-Serah

Toen zij nu geeindigd hadden het land erfelijk te delen, naar zijn landpalen, zo gaven de kinderen Israels aan Jozua, den zoon van Nun, een erfdeel in het midden van hen. Naar den mond des Heeren gaven zij hem die stad, welke hij begeerde, Thimnath-serah, op het gebergte van Efraim; en hij bouwde die stad, en woonde in dezelve. Dit zijn de erfdelen, welke Eleazar, de priester, en Jozua, de zoon van Nun, en de hoofden der vaderen van de stammen, door het lot aan de kinderen Israels erfelijk uitdeelden te Silo, voor het aangezicht des Heeren, aan de deur van de tent der samenkomst. Aldus maakten zij een einde van het uitdelen des lands.

Toon nummering: naast | in tekst | niet