Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Jozua 19:1-51


  Het erfdeel van Simeon

 1. Daarna ging het tweede lot uit voor Simeon, voor den stam der kinderen van Simeon, naar hun huisgezinnen; en hun erfdeel was in het midden van het erfdeel der kinderen van Juda.
 2. En zij hadden in hun erfdeel: Beer-seba, en Seba, en Molada,
 3. En Hazar-sual, en Bala, en Azem,
 4. En Eltholad, en Bethul, en Horma,
 5. En Ziklag, en Beth-hammerchaboth, en Hazar-suza,
 6. En Beth-lebaoth, en Saruhen; dertien steden en haar dorpen.
 7. Ain, Rimmon, en Ether, en Asan; vier steden en haar dorpen;
 8. En al de dorpen, die rondom deze steden waren, tot Baalath-beer, dat is Ramath tegen het zuiden. Dit is het erfdeel van den stam der kinderen van Simeon, naar hun huisgezinnen.
 9. Het erfdeel der kinderen van Simeon is onder het snoer der kinderen van Juda; want het erfdeel der kinderen van Juda was te groot voor hen; daarom erfden de kinderen van Simeon in het midden van hun erfdeel.

 10. Het erfdeel van Zebulon

 11. Daarna kwam het derde lot op voor de kinderen van Zebulon, naar hun huisgezinnen; en de landpale van hun erfdeel was tot aan Sarid.
 12. En hun landpale gaat opwaarts naar het westen en Mar-ala, en reikt tot Dabbaseth, en reikt tot aan de beek, die voor aan Jokneam is.
 13. En zij wendt zich van Sarid oostwaarts tegen den opgang der zon, tot de landpale van Chisloth-thabor, en zij komt uit te Dobrath, en gaat opwaarts naar Jafia.
 14. En vandaar gaat zij oostwaarts door naar den opgang, naar Gath-hefer, te Eth-kazin, en zij komt uit te Rimmon-methoar, hetwelk is Nea.
 15. En deze landpale keert zich om tegen het noorden naar Hannathon, en haar uitgangen zijn het dal van Jiftah-el.
 16. En Kattath, en Nahalal, en Simron, en Jidala, en Bethlehem; twaalf steden en haar dorpen.
 17. Dit is het erfdeel der kinderen van Zebulon, naar hun huisgezinnen; deze steden en haar dorpen.

 18. Het erfdeel van Issaschar

 19. Het vierde lot ging uit voor Issaschar, voor de kinderen van Issaschar, naar hun huisgezinnen.
 20. En hun landpale was Jizreela, en Chesulloth, en Sunem,
 21. En Hafaraim, en Sion, en Anacharath,
 22. En Rabbith, en Kisjon, en Ebez,
 23. En Remeth, en En-gannim, en En-hadda, en Beth-pazzez.
 24. En deze landpale reikt aan Thabor, en Sahazima, en Beth-semes; en de uitgangen van hun landpale zijn aan de Jordaan; zestien steden en haar dorpen.
 25. Dit is het erfdeel van den stam der kinderen van Issaschar, naar hun huisgezinnen, de steden en haar dorpen.

 26. Het erfdeel van Aser

 27. Toen ging het vijfde lot voor den stam der kinderen van Aser uit, naar hun huisgezinnen.
 28. En hun landpale was Helkath, en Hali, en Beten, en Achsaf,
 29. En Allammelech, en Am-ad, en Mis-al; en zij reikt aan Karmel westwaarts, en aan Sichor-libnath;
 30. En wendt zich tegen den opgang der zon naar Beth-dagon, en reikt aan Zebulon, en aan het dal Jiftha-el noordwaarts naar Beth-emek, en Nehiel, en komt uit tot Kabul ter linkerhand;
 31. En Ebron, en Rehob, en Hammon, en Kana, tot aan groot Sidon.
 32. En deze landpale wendt zich naar Rama, en tot aan de vaste stad Tyrus; dan keert deze landpale naar Hosa, en haar uitgangen zijn aan de zee, van het landsnoer strekkende naar Achzib,
 33. En Umma, en Afek, en Rehob; twee en twintig steden en haar dorpen.
 34. Dit is het erfdeel van den stam der kinderen van Aser, naar hun huisgezinnen, deze steden en haar dorpen.

 35. Het erfdeel van Nafthali

 36. Het zesde lot ging uit voor de kinderen van Nafthali, voor de kinderen van Nafthali, naar hun huisgezinnen.
 37. En hun landpale is van Helef, van Allon tot Zaanannim, en Adami-nekeb, en Jabneel, tot Lakkum; en haar uitgangen zijn aan de Jordaan.
 38. En deze landpale wendt zich westwaarts naar Asnoth-thabor, en van daar gaat zij voort naar Hukkok, en zij reikt aan Zebulon tegen het zuiden, en aan Aser reikt zij tegen het westen, en aan Juda aan de Jordaan tegen den opgang der zon.
 39. De vaste steden nu zijn: Ziddim, Zer en Hammath, Rakkath en Cinnereth,
 40. En Adama, en Rama, en Hazor,
 41. En Kedes, en Edrei, en En-hazor,
 42. En Jiron, en Migdal-el, Horem en Beth-anath, en Beth-semes; negentien steden en haar dorpen.
 43. Dit is het erfdeel van den stam der kinderen van Nafthali, naar hun huisgezinnen, de steden en haar dorpen.

 44. Het erfdeel van Dan

 45. Het zevende lot ging uit voor den stam der kinderen van Dan, naar hun huisgezinnen.
 46. En de landpale van hun erfdeel was: Zora, en Esthaol, en Ir-semes,
 47. En Saalabbin, en Ajalon, en Jithla,
 48. En Elon, en Timnatha, en Ekron,
 49. En Elteke, en Gibbethon, en Baalath,
 50. En Jehud, en Bene-berak, en Gath-rimmon,
 51. En Me-jarkon, en Rakkon, met de landpale tegenover Jafo.
 52. Doch de landpale der kinderen van Dan was hun te klein uitgekomen; daarom togen de kinderen van Dan op, en krijgden tegen Lesem, en namen haar in, en sloegen haar met de scherpte des zwaards, en erfden haar, en woonden daarin; en zij noemden Lesem Dan, naar den naam van hun vader Dan.
 53. Dit is het erfdeel van den stam der kinderen van Dan, naar hun huisgezinnen, deze steden en haar dorpen.

 54. Jozua ontvangt Thimnath-Serah

 55. Toen zij nu geeindigd hadden het land erfelijk te delen, naar zijn landpalen, zo gaven de kinderen Israels aan Jozua, den zoon van Nun, een erfdeel in het midden van hen.
 56. Naar den mond des Heeren gaven zij hem die stad, welke hij begeerde, Thimnath-serah, op het gebergte van Efraim; en hij bouwde die stad, en woonde in dezelve.
 57. Dit zijn de erfdelen, welke Eleazar, de priester, en Jozua, de zoon van Nun, en de hoofden der vaderen van de stammen, door het lot aan de kinderen Israels erfelijk uitdeelden te Silo, voor het aangezicht des Heeren, aan de deur van de tent der samenkomst. Aldus maakten zij een einde van het uitdelen des lands.


Ga naar of .
Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document