Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Job 41:1-34

 1. (40:20) Zult gij den Leviathan met den angel trekken, of zijn tong met een koord, dat gij laat nederzinken?
 2. (40:21) Zult gij hem een bieze in den neus leggen, of met een doorn zijn kaak doorboren?
 3. (40:22) Zal hij aan u veel smekingen maken? Zal hij zachtjes tot u spreken?
 4. (40:23) Zal hij een verbond met u maken? Zult gij hem aannemen tot een eeuwigen slaaf?
 5. (40:24) Zult gij met hem spelen gelijk met een vogeltje, of zult gij hem binden voor uw jonge dochters?
 6. (40:25) Zullen de metgezellen over hem een maaltijd bereiden? Zullen zij hem delen onder de kooplieden?
 7. (40:26) Zult gij zijn huis met haken vullen, of met een visserskrauwel zijn hoofd?
 8. (40:27) Leg uw hand op hem, gedenk des strijds, doe het niet meer.
 9. (40:28) Zie, zijn hoop zal feilen; zal hij ook voor zijn gezicht nedergeslagen worden?
 10. (41:1) Niemand is zo koen, dat hij hem opwekken zou; wie is dan hij, die zich voor Mijn aangezicht stellen zou?
 11. (41:2) Wie heeft Mij voorgekomen, dat Ik hem zou vergelden? Wat onder den gansen hemel is, is het Mijne.
 12. (41:3) Ik zal zijn leden niet verzwijgen, noch het verhaal zijner sterkte, noch de bevalligheid zijner gestaltenis.
 13. (41:4) Wie zou het opperste zijns kleeds ontdekken? Wie zou met zijn dubbelen breidel hem aankomen?
 14. (41:5) Wie zou de deuren zijns aangezichts opendoen? Rondom zijn tanden is verschrikking.
 15. (41:6) Zeer uitnemend zijn zijn sterke schilden, elkeen gesloten als met een nauwdrukkend zegel.
 16. (41:7) Het een is zo na aan het andere, dat de wind daar niet kan tussen komen.
 17. (41:8) Zij kleven aan elkander, zij vatten zich samen, dat zij zich niet scheiden.
 18. (41:9) Elk een zijner niezingen doet een licht schijnen; en zijn ogen zijn als de oogleden des dageraads.
 19. (41:10) Uit zijn mond gaan fakkelen, vurige vonken raken er uit.
 20. (41:11) Uit zijn neusgaten komt rook voort, als uit een ziedenden pot en ruimen ketel.
 21. (41:12) Zijn adem zou kolen doen vlammen, en een vlam komt uit zijn mond voort.
 22. (41:13) In zijn hals herbergt de sterkte; voor hem springt zelfs de droefheid van vreugde op.
 23. (41:14) De stukken van zijn vlees kleven samen; elkeen is vast in hem, het wordt niet bewogen.
 24. (41:15) Zijn hart is vast gelijk een steen; ja, vast gelijk een deel van den ondersten molensteen.
 25. (41:16) Van zijn verheffen schromen de sterken; om zijner doorbrekingen wille ontzondigen zij zich.
 26. (41:17) Raakt hem iemand met het zwaard, dat zal niet bestaan, spies, schicht noch pantsier.
 27. (41:18) Hij acht het ijzer voor stro, en het staal voor verrot hout.
 28. (41:19) De pijl zal hem niet doen vlieden, de slingerstenen worden hem in stoppelen veranderd.
 29. (41:20) De werpstenen worden van hem geacht als stoppelen, en hij belacht de drilling der lans.
 30. (41:21) Onder hem zijn scherpe scherven; hij spreidt zich op het puntachtige, als op slijk.
 31. (41:22) Hij doet de diepte zieden gelijk een pot; hij stelt de zee als een apothekerskokerij.
 32. (41:23) Achter zich verlicht hij het pad; men zou den afgrond voor grijzigheid houden.
 33. (41:24) Op de aarde is niets met hem te vergelijken, die gemaakt is om zonder schrik te wezen.
 34. (41:25) Hij aanziet alles, wat hoog is, hij is een koning over alle jonge hoogmoedige dieren.


Ga naar of .
Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document