Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Job 4:1-21


  Elífaz vermaant Job tot ootmoed en bekering

 1. Toen antwoordde Elifaz, de Themaniet, en zeide:
 2. Zo wij een woord opnemen tegen u, zult gij verdrietig zijn? Nochtans wie zal zich van woorden kunnen onthouden?
 3. Zie, gij hebt velen onderwezen, en gij hebt slappe handen gesterkt;
 4. Uw woorden hebben den struikelende opgericht, en de krommende knieen hebt gij vastgesteld;
 5. Maar nu komt het aan u, en gij zijt verdrietig; het raakt tot u, en gij wordt beroerd.
 6. Was niet uw vreze Gods uw hoop, en de oprechtheid uwer wegen uw verwachting?
 7. Gedenk toch, wie is de onschuldige, die vergaan zij; en waar zijn de oprechten verdelgd?
 8. Maar gelijk als ik gezien heb: die ondeugd ploegen, en moeite zaaien, maaien dezelve.
 9. Van den adem Gods vergaan zij, en van het geblaas van Zijn neus worden zij verdaan.
 10. De brulling des leeuws, en de stem des fellen leeuws, en de tanden der jonge leeuwen worden verbroken.
 11. De oude leeuw vergaat, omdat er geen roof is, en de jongens eens oudachtigen leeuws worden verstrooid.
 12. Voorts is tot mij een woord heimelijk gebracht, en mijn oor heeft een weinigje daarvan gevat;
 13. Onder de gedachten van de gezichten des nachts, als diepe slaap valt op de mensen;
 14. Kwam mij schrik en beving over, en verschrikte de veelheid mijner beenderen.
 15. Toen ging voorbij mijn aangezicht een geest; hij deed het haar mijns vleses te berge rijzen.
 16. Hij stond, doch ik kende zijn gedaante niet; een beeltenis was voor mijn ogen; er was stilte, en ik hoorde een stem, zeggende:
 17. Zou een mens rechtvaardiger zijn dan God? Zou een man reiner zijn dan zijn Maker?
 18. Zie, op Zijn knechten zou Hij niet vertrouwen; hoewel Hij in Zijn engelen klaarheid gesteld heeft.
 19. Hoeveel te min op degenen, die lemen huizen bewonen, welker grondslag in het stof is? Zij worden verbrijzeld voor de motten.
 20. Van den morgen tot den avond worden zij vermorzeld; zonder dat men er acht op slaat, vergaan zij in eeuwigheid.
 21. Verreist niet hun uitnemendheid met hen? Zij sterven, maar niet in wijsheid.


Ga naar of .
Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document